دانلود پایان نامه

منتشر کنند زیرا با کمک اینترنت میتوانند با مخاطبان نهایی خود در ارتباط باشند (علی آبادی و اسدی، 1382: 84).
4-7-3- موزه
شورای بینالمللی موزه که زیر نظر یونسکو فعالیت میکند در بند 3 و 4 اساسنامه خود موزه را اینگونه تعریف کرده است:” موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت میکند. هدف موزهها، تحقیق در آثار و شواهد به جای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهرهوری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره معنوی است”. موزهها معمولاً تحت نظر دولتها اداره میشوند با این حال در حال حاضر 3 موزه خصوصی مهم در ایران وجود دارد (نفیسی،1380: 72). خدمات موزهها عموماً به شیوه مصرف در خارج مورد استفاده قرار میگیرد. مصرفکننده خدمات باید در محل موزه حاضر شود تا بتواند از خدمات آن بهرهمند شود اما امروزه با وجود فناوریهایی نظیر اینترنت، خدمات موزه میتواند از طریق شیوه عبور از مرز نیز عرضه شود. موزهها اطلاعات را از طریق سایتهای خود به شکل متنی و یا چند رسانهای در اختیار مصرفکننده قرار میدهند.
4-7-4- خدمات کتابخانهای
مهمترین خدمات کتابخانهای امانت و امانت بین کتابخانهای است. امانت بین کتابخانهای فرایندی است که طی آن یک کتابخانه منابع اطلاعاتی مورد نیاز استفادهکنندگان خود را از کتابخانه دیگری دریافت میکند، زیرا مدرک مورد درخواست در کتابخانه درخواست کننده وجود ندارد. در واقع منابع اطلاعاتی مورد درخواست به صورت موقت، امانت گرفته میشود و یا به صورت چاپی یا الکترونیکی، نسخهبرداری میگردد (خسروی و عبدالمجید،1386: 129). امانت بین کتابخانهای نمونهای از شیوه استفاده از عبور از مرز است. خدمات کتابخانهها به شیوه مصرف در خارج نیز عرضه میشود.
4-8- خدمات زیست محیطی
خدمات زیستمحیطی در میان بخشهای خدماتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مذاکره درباره برخی از بخشهای خدماتی از سال 2000 آغاز گردید اما در مورد بخش خدمات زیستمحیطی، به دنبال اعلامیه وزرا در نشست هنگکنگ در دسامبر 2005، گروهی از اعضای سازمان جهانی تجارت، بررسی تعهدات مربوط به خدمات زیستمحیطی را خواستار شدند (گروسو29،2007: 6).
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات موارد ذیل را به عنوان زیر بخش های بخش خدمات زیست محیطی برشمرده است : 1- خدمات فاضلاب، 2- خدمات انتقال پسمانده ها، 3- خدمات مربوط به رفع آلودگی و خدمات مشابه، 4- سایر موارد.
به طور کلی میتوان نگهداری از شبکههای جمعآوری فاضلاب را به ترتیب زیر تعریف کرد:
“اقدامات لازم جهت حفظ و احیای وضعیت مطلوب شبکه به کمک تعیین و ارزیابی وضعیت موجود آن.” این امر شامل اقداماتی در خصوص سرویس، بازرسی و رفع آسیبهای موجود از طریق تعمیرات، بازسازی و نوسازی میشود (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،1388: 5).
فاضلاب، مجموعه آبهای دور ریختنی است که پس از جمعآوری و تصفیه ممکن است قابلیت استفاده مجدد را دارا باشد. انواع فاضلابها عبارتند از فاضلاب خانگی، فاضلاب مراکز عمومی و اداری، فاضلاب مراکز تجاری، فاضلاب مراکز صنعتی و رواناب یا سیلاب. اجرای هر نوع پروژه فاضلاب در هر جامعهای شامل مجموعه اقداماتی است که به منظور کنترل فاضلاب در سطح آن جامعه انجام میگیرد که شامل شناسایی، جمعآوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب است (میران زاده،1386: 53).
4-8-1- شیوههای عرضه خدمات زیست محیطی
در بخش خدمات زیستمحیطی نیز 4 شیوه عرضه خدمات بدین شرح مطرح است:
شیوه عبور از مرز: این شیوه چندان مرسوم نیست. شاید بتوان خرید زبالههای یک کشور توسط کشور دیگر را که معمولاً با هدف بازیافت صورت میگیرد در این گروه جای داد.
شیوه مصرف در خارج: این شیوه چندان کاربرد ندارد مگر در مورد خدمات مربوط به امحاء آلودگیهای اتمی که


دیدگاهتان را بنویسید