دانلود پایان نامه

tive %
1
2.149
7.411
7.411
2.149
7.411
7.411
2.044
7.050
7.050
2
1.946
6.712
14.122
1.946
6.712
14.122
1.747
6.024
13.074
3
1.875
6.464
20.586
1.875
6.464
20.586
1.734
5.981
19.054
4
1.847
6.371
26.957
1.847
6.371
26.957
1.733
5.977
25.031
5
1.765
6.086
33.043
1.765
6.086
33.043
1.718
5.923
30.954
6
1.664
5.738
38.782
1.664
5.738
38.782
1.698
5.855
36.809
7
1.566
5.401
44.182
1.566
5.401
44.182
1.688
5.819
42.629
8
1.441
4.969
49.151
1.441
4.969
49.151
1.608
5.545
48.174
9
1.257
4.335
53.486
1.257
4.335
53.486
1.230
4.241
52.414
10
1.227
4.230
57.716
1.227
4.230
57.716
1.218
4.199
56.614
11
1.130
3.896
61.612
1.130
3.896
61.612
1.202
4.145
60.759
12
1.090
3.759
65.371
1.090
3.759
65.371
1.195
4.120
64.878
13
1.018
3.510
68.881
1.018
3.510
68.881
1.161
4.003
68.881
14
.994
3.426
72.308
15
.936
3.228
75.535
16
.867
2.989
78.524
17
.824
2.841
81.365
18
.811
2.796
84.162
19
.770
2.655
86.817
20
.740
2.553
89.370
21
.702
2.420
91.790
22
.424
1.462
93.253
23
.376
1.296
94.549
24
.359
1.238
95.788
25
.339
1.169
96.957
26
.328
1.130
98.086
27
.295
1.019
99.105
28
.260
.895
100.000
29
-1.002E-013
-1.008E-013
100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
جدول 4-14- ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر های تحقیق
1
2
3
4
5
6
VAR00001
.016
.010
.029
.001
.016
.535
VAR00002
-.010
-.006
-.084
.036
.090
-.078
VAR00003
-.067
-.031
.011
-.024
-.104
-.022
VAR00004
-.023
-.085
.107
-.020
.015
.094
VAR00005
.052
.002
-.038
.027
.005
-.118
VAR00006
.002
.144
-.021
-.029
.021
-.051
VAR00007
-.012
.013
.495
.004
.004
.007
VAR00008
-.003
-.041
-.047
.014
-.020
-.028
VAR00009
-.011
.011
.012
.520
.006
.005
VAR00010
.027
-.013
.011
-.014
.524
-.006
VAR00011
-.031
.501
.008
-.014
-.005
-.017
VAR00012
.010
.004
.010
.031
-.014
-.009
VAR00013
.488
.005
.003
.002
.010
.009
VAR00014
-.018
.033
.049
.022
.000
-.036
VAR00015
-.079
.107
-.122
-.013
-.017
.025
VAR00016
.018
.102
-.080
-.135
-.039
-.019
VAR00017
-.002
.013
-.021
-.017
.008
.504
VAR00018
-.015
-.155
.071
.025
-.001
.077
VAR00019
-.028
-.032
.047
-.039
-.008
.106
VAR00020
.021
.057
.108
-.003
.023
-.032
VAR00021
.039
.010
.051
.024
.080
.063
VAR00022
-.015
-.043
-.107
-.043
-.042
.048
VAR00023
.016
.012
.514
.008
-.011
.005
VAR00024
.016
.010
-.002
.002
.025
-.011
VAR00025
.019
-.009
.004
.533
-.020
-.018
VAR00026
-.007
.002
-.015
.000
.533
.029
VAR00027
.043
.497
.034
.020
-.001
.043
VAR00028
-.035
-.023
-.011
-.033
-.011
.006
VAR00029
.488
.005
.003
.002
.010
.009
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Component Scores.
4-7- آزمون فرضیات تحقیق توسط همبستگی اسپیرمن
برای بررسی فرضیات تحقیق که از نوع همبستگی هستند در این بخش آزمون اسپیرمن استفاده شده است. در این آزمون ها به اختصار از این پس به متغیر وابسته جذب سرمایه اجتماعی و وفادرای مشتریان، سرمایه اجتماعی وفادار اطلاق خواهد شد و متغیر های مستقل قیمت خدمات، کیفیت خدمت دهی، عملکرد سیستم خدمات، زمان انتظار ارائه خدمت، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری به ترتیب به اختصار قیمت، کیفیت، خدمات، زمان، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری خوانده خواهند شد.
4-7-1- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار
رابطه بین متغیر قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن که توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت و نتایج آن در جداول 4-15 و 4-16 ارائه گردید. میزان ضریب تعیین بدست آمده 0.433 R = است که همبستگی مستقیم دو متغیر را در سطح مناسب نشان می دهد و نیز با توجه به اینکه نرخ P-Value یا همان Sig از سطح معناداری یعنی 0.05 کمتر است، فرض H0 رد و وجود ارتباط بین این دو به اثبات می رسد. بنابراین بین دو متغیر قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 4-15- ضریب همبستگی اسپیرمن عامل قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
تعداد پاسخگویان
ضریب اسپیرمن
?
P-Value (Sig)
عامل قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار
384
0.433
0.05
0.000
جدول 4-16- نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن عامل قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
نوع خروجی
متغیر
متغیر مستقل قیمت
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.433
1
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.000
.
Sig
384
384
تعداد نمونه
1
0.433
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر مستقل قیمت
.
0.000
Sig
384
384
تعداد نمونه
4-7-2- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار
رابطه بین متغیر کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن که توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت و نتایج آن در جداول 4-17 و 4-18 ارائه گردید. میزان ضریب تعیین بدست آمده 0.448 R = است که همبستگی مستقیم دو متغیر را در سطح مناسب نشان می دهد و نیز با توجه به اینکه نرخ P-Value یا همان Sig از سطح معناداری یعنی 0.05 کمتر است، فرض H0 رد و وجود ارتباط بین این دو به اثبات می رسد. بنابراین بین دو متغیر کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 4-17- ضریب همبستگی اسپیرمن عامل کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
تعداد پاسخگویان
ضریب اسپیرمن
?
P-Value (Sig)
عامل کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار
384
0.448
0.05
0.000
جدول 4-18- نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن عامل کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
نوع خروجی
متغیر
متغیر مستقل کیفیت
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.448
1
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.000
.
Sig
384
384
تعداد نمونه
1
0.448
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر مستقل کیفیت
.
0.000
Sig
384
384
تعداد نمونه
4-7-3- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار
رابطه بین متغیر خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن که توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت و نتایج آن در جداول 4-19 و 4-20 ارائه گردید. میزان ضریب تعیین بدست آمده 0.604 R = است که همبستگی مستقیم دو متغیر را در سطح مناسب نشان می دهد و نیز با توجه به اینکه نرخ P-Value یا همان Sig از سطح معناداری یعنی 0.05 کمتر است، فرض H0 رد و وجود ارتباط بین این دو به اثبات می رسد. بنابراین بین دو متغیر خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 4-19- ضریب همبستگی اسپیرمن عامل خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
تعداد پاسخگویان
ضریب اسپیرمن
?
P-Value (Sig)
عامل خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار
384
0.604
0.05
0.000
جدول 4-20- نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن عامل خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
نوع خروجی
متغیر
متغیر مستقل خدمات
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.604
1
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.000
.
Sig
384
384
تعداد نمونه
1
0.604
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر مستقل خدمات
.
0.000
Sig
384
384
تعداد نمونه
4-7-4- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار
رابطه بین متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن که توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت و نتایج آن در جداول 4-21 و 4-22 ارائه گردید. میزان ضریب تعیین بدست آمده 0.377 R = است که همبستگی مستقیم دو متغیر را در سطح مناسب نشان می دهد و نیز با توجه به اینکه نرخ P-Value یا همان Sig از سطح معناداری یعنی 0.05 کمتر است، فرض H0 رد و وجود ارتباط بین این دو به اثبات می رسد. بنابراین بین دو متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 4-21- ضریب همبستگی اسپیرمن عامل زمان و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
تعداد پاسخگویان
ضریب اسپیرمن
?
P-Value (Sig)
عامل زمان و سرمایه اجتماعی وفادار
384
0.377
0.05
0.000
جدول 4-22- نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن عامل زمان و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
نوع خروجی
متغیر
متغیر مستقل زمان
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.377
1
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.000
.
Sig
384
384
تعداد نمونه
1
0.377
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر مستقل زمان
.
0.000
Sig
384
384
تعداد نمونه
4-7-5- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار
رابطه بین متغیر قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن که توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت و نتایج آن در جداول 4-23 و 4-24 ارائه گردید. میزان ضریب تعیین بدست آمده 0.505 R = است که همبستگی مستقیم دو متغیر را در سطح مناسب نشان می دهد و نیز با توجه به اینکه نرخ P-Value یا همان Sig از سطح معناداری یعنی 0.05 کمتر است، فرض H0 رد و وجود ارتباط بین این دو به اثبات می رسد. بنابراین بین دو متغیر قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 4-23- ضریب همبستگی اسپیرمن عامل قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
تعداد پاسخگویان
ضریب اسپیرمن
?
P-Value (Sig)
عامل قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار
384
0.505
0.05
0.000
جدول 4-24- نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن عامل

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید