دانلود پایان نامه

AHP و ANP دارد. وقتی که آلترناتیوهایی با اهمیت ناچیز اضافه یا کم می شوند، طبقه بندی سلسله مراتبی بهم نمی ریزد. بنابراین توصیه می شود در تحقیقات آتی به منظور رسیدن به نتایجی دقیق تر و واقع بینانه تر از روش های DEAHP به جای روش های منفردی چون AHP و ANP استفاده گردد.
5-5- محدودیتهای تحقیق
بی شک هر تحقیقی در کنار فرصت ها و امکاناتی که در اختیار دارد با یک سری محدودیت و نارسایی هایی نیز روبرو می باشد. محدودیتهایی که گاه به محقق تحمیل شده و گاه خود آن ها را اعمال کرده تا بتواند نتایج خاصی را کسب کند. این تحقیق نیز از این قانون نانوشته مستثنی نبوده و در بخشهای مختلف تحقیق با محدودیت های زیر روبرو بوده است:
* یکی از بزرگترین محدودیت های تحقیق بی انگیزگی و بی حوصلگی افراد در حین پاسخگویی به سوالات پرسشنامه بود.
* وجود شرایط حاکم فرهنگی و عدم شناخت درست از مباحث تحقیقاتی سبب شده بود تا سوالات مطرح شده در پرسشنامه برای افراد کم اهمیت جلوه نمایید.
* اگرچه محقق بسیار مایل بود تا به کمک مصاحبه با این افراد، اعتبار و صحت تحقیق خود را از بالا ببرد اما بیشتر پاسخ دهندگان این پیشنهاد را رد کرده و صرفا علاقه داشتند تا پرسشنامه را پر کنند.
* وجود عاملهای گسترده در میان قشرهای مختلف سبب شده بود که بعضی این سوالات را برای هر فاکتور کافی و مناسب ندانند و در پاسخ گویی همکاری مناسب را نداشته باشند.
5-6- نتیجه‌گیری
نظر به روش علمی و استدلالی ارائه ‌شده، این دستورالعمل می‌تواند در سطح گسترده‌ای توسط دست اندرکاران در بانک ها، موسسات مالی و حتی متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، عملکرد تحلیلی این چهارچوب بر اساس توجه به روش های مختلف، به واقعیت نزدیک‌تر بوده و نقش مهمی را در تصمیم سازی اثربخش برای مدیریت ارشد ایفا می‌نماید. همچنین مراحل گام به گام در شکل گیری تحقیق کمک شایانی به تحقق اهداف پژوهش نموده است. یکی دیگر از نتایج ارزشمند تحقیق حاضر شناسایی 11 عامل موثر در حوزه جذب مشتریان و ارتقاء وفاداری است و نیز اولویت بندی تمامی موارد بر مبنای موثر ترین روش رتبه بندی در تصمیم گیری های چند معیاره یعنی ANP می باشد. البته کار ارزشمند دیگری که صورت گرفته مرور ادبیات گسترده و جمع بندی آن است که کمک می کند تا برداشت درست و مناسب نسبت به شرایط مساله در تحقیقات پیشین رخ دهد. پیشنهادات آتی که بر اساس بررسی های صورت گرفته معرفی شده اند نیز در نوع خود مفید خواهند بود چرا که مسائل پیشروی محققین و حتی مدیران عامل در صنعت بانکداری را مشخص می نماید.
منابع
– اباذری، یوسف و چاوشیان، حسن(1381)،”از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی: رویکردهای نوین درتحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی”، نامه علوم اجتماعی، شماره 20، صص3-27
– ابراهیمی لویه، عادل (1380)، “نابرابری اجتماعی و سرمایه فرهنگی (بررسی تأثیر نابرابری اجتماعی بر توزیع سرمایه فرهنگی و نقش سرمایه فرهنگی در بازتولید طبقه اجتماعی)”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
– اسلیتر،دن- تونکیس، فرن(1386)،”جامعه بازار”، ترجمه حسین قاضیان، تهران، نشر نی
– الوانی، سید مهدی-سید نقوی، میرعلی(1381)،سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریهها، فصلنامه مطالعات مدیریت، شمار? 33-34،صص3-26
– بوردیو، پیر(1380)، “نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی”، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار
– بوردیو، پیر(1384)، “شکلهای سرمایه”، در سرمایه اجتماعی:اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه
– بهزاد، داوود(1381)، سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت روان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره 6،صص 43-53
– پاتنام، روبرت(1380)،”دموکراسی و سنتهای مدنی: تجربهی ایتالیا و درس های برای کشورهای درحال گذار”، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران، نشر روزنامه اسلام
– تراسبی، دیوید(1382)، “اقتصاد و فرهنگ”، ترجمه کاظم فرهادی، تهران، نشر نی
– توسلی، غلامعباس- موسوی، مرضیه(1384)،”مفهوم سرمایه در نظرات کلاسیک و جدید با تاکید بر نظریههای سرمایه اجتماعی”، نامهی علوم اجتماعی، شماره ،26صص،32-1
– حقیقتیان، منصور، ربانی، رسول و کاظمی، سهیلا(1387)، تاثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت دبیران مقطع متوسطه شهرستان اصفهان، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی،شماره 17-18،صص 147-164
– دلوز،ژیل- نگری،آنتونی-هارت، مایکل(1386)،”بازگشت به آینده”،ترجمه رضا نجف زاده،تهران،نشر نی
– رفیع پور، فرامرز (1383)، “کندوکاوها وپنداشتهها”، تهران، شرکت سهامی انتشار
– شریفیان ثانی، مریم(1380)،”سرمایه اجتماعی: مفاهیم اصلی و چارچوب نظری”، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال اول، 18-5
– فاضلی، محمد(1382)،”مصرف و سبک زندگی”، قم، انتشارات صبح صادق
– فاضلی، محمد(1386)،”جامعه شناسی مصرف موسیقی”، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
– فرهادی، محمدعلی(1384)،”بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی
– فوکویاما، فرانسیس(1379)،”پایان نظم”، ترجمه غلام عباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان
– فوکویاما، فرانسیس(1384)،”سرمایهاجتماعیوجامعهیمدنی،در سرمایه اجتماعی:اعتماد،دموکراسی و توسعه”، گردآوری کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه
– فیروزآبادی، سیداحمد(1384)،”بررسی رابطهی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن”، پایان نامهی دکتری جامعه شناسی، دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، راهنما: محمد جواد ناطق پور
– فیلد، جان(1385)” سرمایه اجتماعی” ، ترجمه جلال متقی، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
– قلیچلی، بهروز و مشبکی، اصغر(1385)، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری دو شرکت خودروساز ایرانی، فصلنامه دانش مدیریت، سال 19، شماره 75،ص 125-147
– کروبی، مهدی(1387)،فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری، فصلنام? علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم،شمار? 28،صص309-324
– کیوی-ریمون-کامپنهود، لوک وان(1371)، “روش تحقیق در علوم اجتماعی”، ترجمه عبدالحسین نیکگهر، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
– ممتاز،فریده (1383)”معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو”، پژوهشگاه علوم انسانی، شماره 42-41 ،صص160-149
– نادعلی، مریم(1387)، بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و بردباری اجتماعی(مطالعه موردی شهر نجف آباد)، رساله کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، استاد راهنما: دکتر وحید قاسمی
– نوغانی،محسن(1386)، تاثیر نابرابری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان پیش دانشگاهی در دستیابی به آموزش عالی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 23، صص71-101.
– بوردیو، پیر(1384)، “شکل¬های سرمایه”،¬ در سرمایه اجتماعی:اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه.
– سالاری، غلامرضا (1383). مجل? تدبیر، ش ،” منافع و هزینه های وفاداری مشتریان ” . 150 ، آبان 1383
فوکویاما، فرانسیس(1384)،”سرمایه¬اجتماعی¬وجامعه¬ی¬مدنی،در سرمایه اجتماعی:اعتماد،دموکراسی و توسعه”، گردآوری کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید