دانلود پایان نامه

به هنگام تولید و ارائه محصولات جدید باید این مقررات را رعایت کنند.
2-13-6-5- محیط سیاسی
رویدادهایی که در محیط سیاسی رخ می دهد، به شدت در تصمیمات بازاریابی اثر می گذارد . محیط سیاسی از این عوامل تشکیل می شود: قوانین، نهادهای دولتی و گروههای فشار که می تواند در هر جامعه برافراد و سازمانهای مختلف تأثیر بگذارند.
2-13-6-6- سازمانهای قانونگذاری
افزایش مقررات: قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار و بازرگانی ، در ظرف چند سال پیوسته رو به افزایش بوده است. در ایالات متحده آمریکا قوانین و مقررات زیادی به تصویب رسیده است که در زمینه رقابت، تجارت آزاد، حفظ محیط زیست، سلامت محصول، رعایت صداقت در تبلیغ، بسته بندی و تعیین نام تجاری، قیمت گذاری و سایر زمینه های مهم راهنمای شرکتها هستند. سازمانهای تدوین کننده قوانین: در بازارهای بین المللی دهها یا حتی صدها سازمان و نهاد وجود دارند که بر اجرای قوانین و مقررات تجاری نظارت می کنند.
در ایالات متحده آمریکا، مجلس، قانونگذاری نهادها و سازمانهای قانونگذاری متعددی تأسیس کرده است. تأکید بر اصول اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی: قوانین مکتوب نمی توانند راه انواع سوء استفاده را در بازاریابی سد کنند و قوانین موجود را نمی توان به آسانی اجرا کرد . به هر حال ، ورای قوانین و مقررات نوشته شده، سازمانها باید پایبند مسئولیتهای اجتماعی باشند و در حرفه خود اصول اخلاقی را رعایت نمایند.
2-13-6-7- محیط فرهنگی
محیط فرهنگی از نهادها و نیروهایی تشکیل می شود که می توانند بر ارزشهای اصولی، پنداشتها، سلیقه ها و
رفتارهای افراد جامعه اثر بگذارند. مردم در جامعه خاصی رشد می کنند و پرورش می یابند و این جامعه زیربنای باورها و ارزشهای آنها را تشکیل می دهد. آنها دارای جهان بینی ویژه ای می شوند و از همان دیدگاه به روابط خود با دیگران نگاه می کنند .
2-13-6-8- پایبندی به ارزشهای فرهنگی
در هر جامعه مردم دارای ارزشها و باورهایی هستند و باورها و ارزشهای بنیادی آنها ثبات بسیار زیاد دارند. برای مثال، بیشتر آمریکایی ها بر این باورند که باید کار کرد، ازدواج کرد، به سازمانهای خیریه کمک کرد و دارای صداقت بود. این باورها تشکیل دهنده نگرشها و رفتارهایی است که در زندگی روزمره مردم این دیار مشاهده می شود. ارزشها و باورهای ثانویه بیشتر احتمال تغییر دارند. اعتقاد به ازدواج یک باور اصلی و بنیادی است.
2-13-6-9- تغییرات حاصل در ارزشهای ثانوی فرهنگی
اگرچه باورهای اصلی تا حدی پابرجا هستند، ولی در هر فرهنگی دگرگونیها و نوسانهایی روی می دهد .
دیدگاه مردم درباره خودشان:
مردم از نظر تأکیدی که بر موضوع دارند با هم متفاوت اند.
دیدگاه مردم درباره دیگران:
به تازگی، اهل مشاهده، متوجه تغییر دیدگاه افراد جامعه شده اند و افراد پیش از این ” جامعه و ما ” بودند، اینک تغییر دیدگاه داده و می گویند ” جامعه و من ” جامعه که پیش از این دارای دیدگاه می کوشند تا خدماتی را به دیگران ارائه نمایند.
دیدگاه مردم درباره سازمان:
افراد از نظر نگرشی که نسبت به سازمانهای دولتی، اتحادیه های تجاری، دانشگاهها و سایر سازمانها دارند، با یکدیگر متفاوت اند.
دیدگاه مردم درباره جامعه:
مردم دیدگاههای متفاوتی درباره جامعه خود دارند؛ وطن پرستان می خواهند از آن دفاع کنند، اصلاح طلبان می خواند در آن تغییراتی ایجاد نمایند و ناراضیان درصدد ترک آن هستند.
دیدگاه مردم درباره طبیعت:
مردم، از نظر نگرشی که به دنیای طبیعی دارند، با هم متفاوت اند. برخی چنین احساس می کنند که طبیعت بر آنها حاکم است، عده ای خود را هماهنگ با طبیعت می دانند و برخی هم درصددند که بر طبیعت حکومت کنند. دیدگاه مردم درباره جهان: سرانجام باید گفت که مردم از نظر اعتقادها و باورهایی که درباره مبدأ جهان و جایگاه خود در آن دارند، متفاوت اند. اگر چه بیشتر آمریکایی ها مراسم مذهبی به جا می آورند، ولی در طی سالها اعتقادات مردم به مذهب، سست شده است و کمتر این مراسم به جا می آورند.
شخصیت و تصویر خویشتن به هنگام خرید، شخصیت ویژه فرد در رفتار او، اثر می گذارد و مقصود از شخصیت ویژگهای روانی منحصر به فردی است که باعث واکنشهای نسبتاً پایدار و طولانی فرد در برابر محیط می گردد. معمولاً شخصیت را بر حسب ویژگیهایی چون اعتماد به نفس، اتکا به خود، صمیمی و گرم بودن، تهاجم به خود گرفتن بیان می کنند. در تبلیغات خود افرادی را نشان می دهد که با ” استارباکس ” بنابراین یک شرکت معروف تولید کننده قهوه به نام آرامش خاطر نشسته اند و در حالی که با همتایان خود گرم و صمیمی می باشند، مشغول صرف قهوه هستند. پنداشت خویش از خود یا تصویر خویشتن بسیاری از بازاریابها به شخصیت افراد توجه می کنند؛ معمولاً شخصیت فرد را می نامند.
عوامل روانی:
به هنگام خرید عوامل روانی (انگیزش، ادراک، یادگیری، نگرش و باورها) بر رفتار شخص اثر می گذارند.
انگیزش:
برخی از نیازها جنبه زیست شناختی دارند که از وجود تنش هایی چون گرسنگی، تشنگی یا ناراحتی سرچشمه می گیرند. عده ای هم جنبه روانی دارند که به سبب نیاز به شناخت (کسب شهرت)، کسب احترام یا تعلق داشتن به گروه سرچشمه می گیرند. یک انگیزه نیازی است که می تواند فرد را تحت فشار قرار دهد تا درصدد تأمین آن برآید. روان شناسان درباره انگیزه های انسان تئوری هایی ارائه کرده اند. از مشهورترین آنها تئوری هایی است که به وسیله زیگموند فروید و آبراهام مزلو ارائه شد. در زمینه بازاریابی و تجزیه و تحلیل مصرف کننده این تئوری ها کاربردهای زیادی دارند.
تئوری فروید درباره انگیزش:
فروید اساس فرض خود را بر این می گذارد که افراد از نیروهای واقعی روانی، که رفتار آنها را شکل می دهند ناآگاهند. او انسان را از این زاویه مورد توجه قرار می دهند که رشد می کند و همواره دارای تمنیاتی است . این تمناها هرگز برآورده نمی شوند و هیچ گاه به صورت کامل تحت کنترل نخواهند بود.
تئوری مزلو درباره انگیزش:
ابراهام مزلو کوشید علت این امر را که چرا افراد در زمانهای خاص درصدد تأمین نیازهای خاصی برمی آیند، توضیح دهد. چرا یک نفر مقدار زیادی پول و انرژی در راه سلامتی شخص خرج می کند و دیگری برای کسب احترام چنان هزینه هایی را متحمل می شود؟ جواب مزلو این است که نیازهای انسانی دارای یک سلسله مراتب است؛ از آنچه بیشترین فشار را وارد می آورد شروع می شود و به آنچه کمترین فشار را بر انسان وارد می آورد ، پایان می یابد. شکل 2-19 با بیان سلسله مراتبی به وضوح ارتباط و چگونگی شکل گیری هر سطح از هرم سلسله مراتب تا بلوغ و شکوفایی فرد را نمایان می سازد.
شکل 2-19- هرم پنج طبقه ای از تئوری مزلو
2-13-7- رفتار پس از خرید
با خرید محصول، کار بازاریاب پایان نمی یابد. مصرف کننده پس از خرید محصول یا راضی خواهد بود یا ناراضی و بر همین اساس رفتار پس از خرید مورد توجه بازاریاب قرار می گیرد. اگر محصول خریداری شده از حد مورد انتظار کمتر باشد، مصرف کننده ناامید و ناراضی می شود؛ اگر در حد انتظار باشد، مصرف کنند راضی است، اگر از حد انتظار فراتر رود، مصرف کننده شاد و مسرور می شود. معمولاً مصرف کننده انتظارات خود را برپایه اطلاعاتی می گذارد که از فروشندگان، دوستان و منابع دیگر به دست می آورد. اگر فروشنده در مورد عملکرد محصول گزافه گویی بکند، انتظارات مصرف کننده (پس از خرید) تأمین نخواهد شد و نارضایتی در پی خواهد داشت. هر قدر بین انتظارات مصرف و عملکرد محصول فاصله بیشتری باشد، میزان نارضایتی مصرف کننده بیشتر خواهد شد و این بدان معنی است که فروشنده باید در گفتار و ادعاهای خود صادق باشد و چیزی بگوید که عرف واقعی محصول و عملکرد آن باشد تا موجب نارضایی خریدار نشود. تقریباً بیشتر خریداران پس از خرید احساسا نارضایی می کنند، چون بین نتیجه عملکرد محصول و آنچه از آن انتظار می رفت، تفاوت زیادی وجود دارد. گاهی مصرف کننده پس از خرید متوجه امتیازات محصول یا کالایی با نام و نشان تجاری شناخته شده می شود و از این امر خوشحال است که محصول دیگری را که دارای نقاط ضعف است، نخریده است.
2-14- روش تصمیم گیری چند معیاره ANP
بسیاری از مسائل تصمیم گیری نمی توانند ساختار سلسله مراتبی داشته باشند زیرا وابستگی های درونی و بیرونی بر روی خوشه ها و یا همان معیارها و گزینه ها تاثیر می گذارند. تکنیک ANP یک روش مناسب برای اینگونه مسائل می باشد. تکنیک ANP یک چارچوب عمومی برای اخذ تصمیمات فراهم می آورد بدون اینکه فرض غیر واقعی استقلال عناصر سطح بالاتر به عناصر سطح پایین تر و یا استقلال عناصر در یک سطح را در مسئله وارد نماید. در واقع ANP از یک شبکه به جای سلسله مراتب استفاده می نماید (ساتی, ????). تکنیک فرایند شبکه تحلیلی یا ANP اولین بار توسط ساتی معرفی گردید و در سال ???? آن را توسعه داد و یک کتاب با نام “فرایند شبکه تحلیلی” منتشر نمود. ساتی AHP را برای مسائل بدون وابستگی و ANP را برای مسائل با گزینه ها و معیارهای وابسته پیشنهاد نموده است.
تفاوت ساختار ANP و AHP در شکل 2-20 نشان داده شده است. همانطور که در شکل دیده می شود, سلسله مراتب یک نوع ساده و خاص از شبکه می باشد. گره های شبکه عناصر مسئله و کمان ها, ارتباطات و وابستگی بین عناصر را نشان می دهند. به عنوان مثال جزء Y وابسته به جزء X می باشد.
شکل 2-20- تفاوت ساختار ANP و AHP
از زمانی معرفی تکنیک ANP این روش رد مسائل بسیاری به کار گرفته شده و حتی در برخی از کاربرد ها این تکنیک دچار تغییر شده است ولی به طور کلی قدم های آن به شرح ذیل عبارت است از (ساتی، 1999):
1- تشریح مسئله
2- مقایسه منافع, فرصت ها, هزینه ها و ریسک ها و ایجاد مدل BOCR67 به طور کلی
3- ایجاد شبکه و ارتباط بین خوش هها (معیارهای اصلی) و تفکیک زیر معیارها
4- ایجاد سوپر ماتریس برای هر خوشه
5- انجام مقایسات زوجی و تکمیل سوپر ماتریس
6- محاسبه حد سوپر ماتریس
7- محاسبه مطلوبیت بر اساس بردار سوپر ماتریس برای هر گزینه
حجم محاسبات با افزایش ارتباطات افزایش یافته و زمان بر می باشد ولی می توانیم با تکنیک ANP مطمئن شویم که ارتباطات دنیای واقعی و تاثیر گزینه ها بر معیارها در مدل حفظ می گردد.
فرایند تجزیه و تحلیل شبکه از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره است که به عنوان جایگزینی مناسب برای فرایند تحلیل سلسله مراتبی در سال 1996 به وسیله ساعتی پیشنهاد شده است. فرآیند تحلیل شبکه(ANP) ،روش جامع و قدرتمندی برای تصمیم گیری دقیق با استفاده از اطلاعات تجربی و یا قضاوت های شخصی هر تصمیم گیرنده در اختیار نهاده و با فراهم نمودن یک ساختار برای سازمان دهی معیارهای متفاوت و ارزیابی اهمیت و ارجحیت هر یک از آنها نسبت به گزینه ها ،فرآیند تصمیم گیری را آسان می نمایند.این فرآیند مبتنی بر ریاضیات و ارزیابی های ذهنی می باشد.ANP از چهار مرحله اصلی تشکیل شده است. مراحل تفصیلی این روش به شرح ذیل است.
مرحله اول:ساختن مدل و سازماندهی مسأله ؛
مساله تصمیم گیری که با کمک فرآیند تحلیل شبکه ای تجزیه و تحلیل می شود ،معمولا از طریق شبکه یا سلسله مراتب کنترل مورد مطالعه قرار می گیرد.شبکه تصمیم از خوشه ها،عناصرو پیوندها ساخته شده است.خوشه مجموعه ای از عناصر مرتبط درون یک شبکه یا زیرشبکه است.برای هرمعیار کنترل،خوشه های سیستم و عناصرشان تعیین می شوند. پس برای حل یک مسئله با این روش ابتدا باید شبکه ای از هدف،معیارها،زیرمعیارها،گزینه ها و روابط بین آنها شناسایی و رسم شود.
مرحله دوم:ماتریسهای مقایسات زوجی و استخراج بردارهای وزن نسبی ؛
همه داد و ستدها و بازخوردهای درون خوشه ها وابستگی درونی نامیده می

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید