دانلود پایان نامه

توان رتبه بندی نهایی عوامل موثر را در بحث جذب سرمایه های اجتماعی در قالب جدول 4-39 مشاهده کرد، از اینرو سطح اطمینان و پاسخگویی به نیاز های مشتریان مهم ترین عواملی شناخته شدند که در جذب مشتریان و توسعه سرمایه های اجتماعی بسیار موثر اند. فلذا برای تقویت این دو عامل عامل های دیگر یعنی ذهنیت و رضایت چاشنی برای دوام و قوام وفاداری مشتریان خواهد بود. همچنین در جدول ذیل با توجه به درجه اهمیت هر عامل از رنگ قرمز پر رنگ به نشانه اهمیت و حساسیت بسیار بالا به سمت رنگ سبز پر رنگ به نشانه حساسیت بسیار کم رنگ بندی شده اند، که راهنمای خوبی برای درک حساسیت هر عامل است.
جدول 4-39- رتبه بندی نهایی عوامل موثر بر جذب سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان
رتبه عامل
امتیاز نرم افزار SP در روش ANP
نام عامل
6
0.076205
ارزش
2
0.112802
اطمینان
11
0.063214
انتظار
8
0.072114
انطباق
7
0.072669
تعهد
10
0.067237
تنوع
5
0.089069
جایگزین
3
0.101328
ذهنیت
4
0.098243
رضایت
9
0.071878
سرعت
12
0.057926
سهولت
1
0.117315
پاسخگویی
4-10- جمع بندی
در این فصل ابتدا به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری پرداخته شد. در ادامه با استفاده از آزمون آماری تی تک نمونه ای و آزمون کلموگروف اسمیرونف به بررسی وضعیت متغیر های تحقیق و نرمال بودن متغیر ها پرداخته شد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که کلیه متغیر های تحقیق در وضعیت مناسبی قرار دارند و با استفاده آزمون کلموگروف اسمیرونف مشخص گردید که توزیع متغیرها نرمال می باشند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به شناخت متغیر های مکنون پرداخته شد و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به بررسی روایی سازه متغیر های مطرح شده در مدل تحقیق مذکور پرداخته شد، در نهایت با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون خطی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد که 6 فرضیه تحقیق همگی تایید شدند. نتایج حاصل از بررسی ها و تحلیل های فرضیه های آماری نشان داد که در مجموع عامل های
قیمت خدمات، کیفیت خدمات، عملکرد سیستم خدمات، زمان انتظار، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری رابطه معناداری با مقوله جذب سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان دارند. همچنین با بهره گیری از نرم افزار Super Decision روش تصمیم گیری چند معیاره ANP برای رتبه بندی عوامل زیر مجموعه معیارها موثر بر جذب سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان به کار گرفته شد که مهمترین عامل پاسخگویی و سطح اطمینان شناخته شدند که در این مسیر 9 عامل دیگر نیز مورد توجه بوده که نتایج مبسوط آن ارائه گردید.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
در پایان هر پژوهشی، محقق باید پس از آزمون فرضیات، نتایج کار خود را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایههایی هستند که پیشنهادات براساس آن ها شکل می گیرند. بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد، نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مناسب است. نتیجه گیری هایی که براساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد، می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را بر طرف کند (کرسول، 1390).
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آن ها سعی می شود تا به سوالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. در بخش اول این فصل خلاصه نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و پاسخ هریک از سوالات تحقیق ارائه شده است. در بخش بعدی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، پیشنهاداتی آتی ارائه خواهد شد.
5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها
5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اول
در فرضیه اصلی پژوهش، محقق به دنبال آن بود تا تاثیر عامل قیمت خدمات بر جذب سرمایه اجتماعی و وفادرای مشتریان در مجموعه بانک مهر اقتصاد مورد بررسی قرار دهد. برای این کار از آزمون تی تک نمونه ای ، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون حاکی از این مساله است که فاکتورهای عوامل قیمت خدمات تاثیر معناداری بر جذب سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان دارند. این نتیجه نیز حاصل برآیند تمامی عوامل در زیر مجموعه هر شاخص بوده اند که سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان را تحت شعاع قرار داده اند.
5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه دوم
در فرضیه فرعی اول پژوهش، به بررسی تاثیر عامل کیفیت خدمات بر جذب سرمایه اجتماعی و وفادرای مشتریان در مجموعه بانک مهر اقتصاد پرداخته شده است که برای این کار از آزمون تی تک نمونه ای ، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون خطی استفاده نموده است. نتایج حاصل از این آزمون حاکی از این مساله است که فاکتور کیفیت خدمات بر جذب سرمایه اجتماعی و وفادرای مشتریان تاثیر دارد. این فاکتور ارتباط مکانیزم خدمت دهی را با جذب مشتریان متوازن می نماید و بر اساس نیاز در بازار به جذب سرمایه اجتماعی جهت می دهد و مقوله توسعه پایگاه های اجتماعی وفادار را بر مبنای شناخت نیاز مشتریان از منظر سلایق آنان تقویت می نماید.
5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه سوم
در فرضیه فرعی دوم پژوهش، به بررسی تاثیر فاکتور سیستم خدمت دهی و عملکرد آن در زمینه جذب سرمایه اجتماعی و وفادرای مشتریان در مجموعه بانک مهر اقتصاد پرداخته شده است که برای این کار از آزمون تی تک نمونه ای ، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون خطی استفاده نموده است. نتایج حاصل از این آزمون حاکی از این مساله است که فاکتور عملکرد سیستم خدمات در زمینه وفاداری مشتریان بسیار تاثیرگذار است. با توجه به تغییر تکنولوژی در گذر زمان نگاه استراتژیک به نوع نگاه مشتریان به فرآیند های سیستم خدمت دهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این آزمون بر این مهم صحه گذارده است.
5-2-4- نتیجه حاصل از فرضیه چهارم
در فرضیه فرعی چهارم پژوهش، به بررسی تاثیر فاکتور زمان انتظار در زمینه جذب سرمایه اجتماعی و وفادرای مشتریان در مجموعه بانک مهر اقتصاد پرداخته شده است که برای این کار از آزمون تی تک نمونه ای ، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون خطی استفاده نموده است. نتایج حاصل از این آزمون حاکی از این مساله است که فاکتور درک مدیریت زمان انتظار مشتریان بر نرخ جذب سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان تاثیر دارد. بنابراین با توجه به دقدقه های محدودیت زمان در اختیار در دنیای امروز، مشتریان سوق به بازار خدماتی خواهند داشت که سرعت عمل در ارائه خدمت قابل توجه ای داشته باشند.
5-2-5- نتیجه حاصل از فرضیه پنجم
در فرضیه فرعی پنجم پژوهش، به بررسی تاثیر قابلیت اطمینان ارائه خدمت بر جذب سرمایه اجتماعی و وفادرای مشتریان در مجموعه بانک مهر اقتصاد پرداخته شده است که برای این کار از آزمون تی تک نمونه ای ، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون خطی استفاده نموده است. نتایج حاصل از این آزمون حاکی از این مساله است که فاکتور قابلیت اطمینان بر نرخ جذب سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان تاثیر دارد. زیرا با توجه به چالش ها و مشکلات اقتصادی فراوان امروزی و تغیر و تحولات واحد پولی، ریسک سرمایه گذاری را در بین مردم به شدت افزایش داده است، از اینرو مجموعه های اجتماعی تمایل فزاینده ای به پیوستن به مجموعه های اقتصادی با ثبات دارند.
5-2-6- نتیجه حاصل از فرضیه ششم
در فرضیه فرعی ششم پژوهش، به بررسی تاثیر فاکتور انعطاف پذیری در زمینه جذب سرمایه اجتماعی و وفادرای مشتریان در مجموعه بانک مهر اقتصاد پرداخته شده است که برای این کار از آزمون تی تک نمونه ای ، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون خطی استفاده نموده است. نتایج حاصل از این آزمون حاکی از این مساله است که فاکتور انعطاف پذیری بر نرخ جذب سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان تاثیر دارد. زیرا در دنیای رقابت و اقتضات امروزی، تنوع رفتاری و تمایلات افراد به شکل قابل توجه ای افزایش یافته است. بنابراین ارائه خدمات برای تمامی قشر ها ضامن بقا تشکل های اجتماعی همراه شده و نرخ وفاداری را افزایش خواهد داد.
5-3- نتیجه گیری آزمون های فرضیه
بر اساس آزمون های آماری انجام شده و نتایج حاصل از آنان مشخص گردید که به طور کلی فاکتورهای مطرح شده بر افزایش جذب سرمایه اجتماعی و وفادرای مشتریان در مجموعه بانک مهر اقتصاد تاثیر معناداری دارند. همچنین در اولویت بندی انجام شده به کمک ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره توانست رتبه بندی منطقی را از فاکتورهای مورد مطالعه نشان دهد که به ترتیب اهمیت عوامل به کمک نرم افزار Super decision و روش ANP اولویت بندی شدند و نیز با بهره گیری از نظر خبرگان مشخص گردید که مبنای پاسخگویی و اطمینان بخشی نقش کلیدی در تحقق یک سیستم فروش با عملکرد قدرتمند در جذب سرمایه اجتماعی و افزایش وفاداری ایفا می کند و نیز در اختیار داشتن منابع نرم افزاری و سخت افزاری مناسب در راستای بهبود ذهنیت افراد موجب خواهد شد تا این امر هر چه بیشتر موفق باشد. از دیگر نتایج این تحقیق این مساله بود که اصولا زنان نسبت به مردان به عوامل موثر دقت و توجه بیشتری می کنند. همچنین افراد با تحصیلات دانشگاهی نسبت به افراد دیپلمه و پایین تر؛ مسن نسبت به افراد جوانان به عوامل و فاکتورهای مطرح شده توجه بیشتری میکنند و ضرورت بررسی آنان را در اولویت می دانند.
5-4- کاربرد و پیشنهادات
5-4-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
نتایج حاصل از این تحقیق به صورت پیشنهادات در چهار گروه ارائه می شود:
1) در این تحقیق ما در خصوص همسویی فاکتورهای قیمت، کیفیت، زمان انتظار، انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان، سیستم خدمات و اهمیت آنها در بحث عملکرد سیستم در جذب سرمایه اجتماعی و ارتقاء وفاداری به طور کلان پرداختیم، پیشنهاد می گردد در خصوص همسویی فاکتورهای جزئی هر یک از شاخص ها در سطوح پایینتر تحقیقات صورت گیرد که به دقت بیشتری در تصمیم گیری های راهبردی دست یافت و تحقق اهداف را با ارزش مورد انتظار بالاتری همراه خواهد نمود که 11 مورد از زیر معیارها در انتها تحقیق با اولویت آنها مشخص گردیدند.
2) با توجه به اینکه بانک ها به سمتی پیش می روند که عملکرد خود را در حوزه وفاداری مشتریان به بالاترین سطح برسانند. توصیه می شود در تحقیقات آتی با توجه به موثر بودن فاکتورهای حاضر به عارضه یابی عوامل مانع از تحقق و توجه درست به این فاکتور ها پرداخته شود و با شناسایی دلایل به دنبال رفع و کاهش آنها باشد. تا با شناسایی موانع، ارائه راه حل هایی برای آن تدوین و دستیابی به اهداف مورد نظر تسهیل نماید.
3) در این تحقیق از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP برای اولویت بندی فاکتورها استفاده شده است. با توجه به اینکه نظرات مختلف کارشناسان ممکن است دارای ابهام و تفاوت معنا داری نسبت به هم باشد، لذا برای مطالعات آینده توصیه می شود که برای بهبود وزن دهی و اولویت بندی فاکتورها از منطق فازی استفاده شود. این منطق می تواند ابهام در داده ها یا روابط را کاهش دهد و انتظار می رود به نتایج دقیق تری از خواسته ها رسید.
4) در این تحقیق به منظور اولویت بندی روش ANP بکار برده شد، که از ماتریس مقایسات زوجی استفاده نمود. تحقیقات جدید صورت گرفته حاکی از آن است که روش DEAHP روشی است که دارای تمایزاتی نسبت به روش های AHP و ANP می باشد. در روش DEAHP، در ابتدا به منظور تعیین وزن های محلی از آلترناتیوها (گزینه ها) با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی، از روش DEA استفاده می شود و متعاقب با آن وزن های محلی به یک اجماع برسند و یکی می شوند. DEAHP حداقل یک مزیت بارز نسبت به

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید