پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع پورنامداریان، زبان ادبی، مقتضای حال

تثبیت شعر نیما و شاعرانی که بهراستی از او متأثر بودند، مؤثر واقع شد. درواقع نقطۀ شروع فعالیت براهنی همین کار بود. او به طور جدی، کار خود را در نقدنویسی از توضیح و تشریح بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

گیاه، میزبان، ریشه

سویا، کنجد و آفتابگردان.گیاهان میزبان میتوانند بصورت انتخابی و نه تخصصی حمایت گونههایی از قارچ AM را برای رشد و تکثیر در شرایط محیطی به عهده گیرند [187]. برای برقراری همزیستی و ایجاد کلونیزاسیون میزان بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل