پایان نامه در مورد  خوانده و رعایت اصل تناظردر جریان دادرسی

  اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا یا در مواردی که تعیین وکیل الزامی نمی باشد خود آنها ، باید از وقت دادرسی آگاه شود و اصل تناظر همواره باید رعایت شود. در رعایت اصل تناظر باید به هریک از اصحاب دعوا ، فرصت و امکان داده شود که از  یک سو ، ادعاها، ادله و استدلال های خود را مطرح نماید و از سوی دیگر ،از ادعاها ،ادله و استدلال های رقیب آگاه شده و به آنها پاسخ دهد. بنابراین چنانچه دادخواست تکمیل بوده یا تکمیل شود دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ را صادر می نماید در حال وقت جلسه علی الاصول باید به گونه ای تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به هریک از اصحاب دعوا که مقیم ایران است تا روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. چنانچه نشانی هر یک از اصحاب دعوا در خارج کشور باشد فاصله ی مزبور نباید کمتر از دو ماه باشد (ماده ۶۴ق.آ.د.م.) . در مواردی که وقت جلسه از طریق آگهی ابلاغ می شود فاصله ی انتشار آگهی تا روز جلسه نباید کمتر از یک ماه باشد (ماده ۷۳ق.آ.د.م.) ؛در صورت تعدد هر یک از طرفین دعوا ،طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود ، عملا شامل دیگران نیز خواهد شد (۴۴۷ق.آ.د.م.). در صورتی که جلسه برای شنیدن اظهارات  گواه باشد باید فاصله ی روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل یک هفته باشد (ماده ۲۴۲ق.آ.د.م.). در رعایت فاصله های مزبور تفاوتی بین اوقات عادی و خارج از نوبت نمی باشد. بدیهی است دفتر دادگاه نمی تواند روز ابلاغ وقت جلسه را از پیش بداند اما باید وقت جلسه را به گونه ای تعیین نماید که با لحاظ مدتی که معمولا ابلاغ برگ ها یا آگهی روز نامه به طول می انجامد فاصله های قانونی رعایت شود . به هر حال در روز جلسه ،دادگاه باید رعایت فاصله های مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد و چنانچه رعایت نشده باشد جلسه را تجدید کند ،مگر اینکه ذی نفع حاضر بوده و یا لایحه تقدیم نموده و به این امر اعتراض نکرده باشد . در حقیقت فاصله ی مزبور بدین منظور است که خوانده فرصت وامکان تهیه و تدارک دفاع را داشته باشد و خواهان نیز بتواند آماده ی شرکت در جلسه ی دادرسی شود.  باتعیین زمان و مکان جلسه ی دادرسی مراتب باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود .چنانچه هریک از اصحاب دعوا وکیل معرفی کرده باشد،وقت جلسه به وکیل ، به نشانی خود او ابلاغ می شود. در صورتی که هریک از اصحاب دعوا نماینده ی قانونی (برای مثال ،ولی) و یا قضایی (برای مثال ،قیم)داشته باشند وقت جلسه به نماینده در نشانی او ابلاغ می شود. اما هر گاه یکی از اصحاب دعوا وزارت خانه ،موسسه ی دولتی و….باشد و از نماینده ی حقوقی استفاده باشد. باتوجه به اینکه نماینده کارمند رسمی آنها باشد و در جلسه ممکن است جایگزین شود، وقت جلسه در هر حال باید به خود وزارتخانه یا موسسه و….ابلاغ گردد. البته در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را ضروری تشخیص دهد این موضوع در برگ اخطاریه نوشته می شود ؛در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود (ماده ۹۴ ق.آ.د.م ).در اینجا اخطاریه باید به شخص اصیل نیز ابلاغ شود . حضور اصیل در دادگاه مانند حضور وکیل ،علی الاصول ضمانت اجرای خاص ندارد مگر اینکه مخاطب ،خواهان بوده و به موجب اخطاریه  برای ادای توضیح دعوت شده باشد که در این صورت مقررات ماده ۹۵ق.آ.د.م اجرا می شود.جلسه دادرسی علی القاعده باید در روز و ساعتی که از پیش تعیین گردیده و به وکلای اصحاب دعوا ابلاغ شده ،تشکیل شود .به هر حال ،در وقت مقرر ،چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد جلسه تشکیل می شود. تشکیل جلسه ی دادرسی حسب مورد به اصحاب دعوا یا وکلای آنها اجازه می دهد که نسبت به دعوا یا امری که در دادگاه مورد رسیدگی است به طور شفاهی دفاع نمایند . چون دادخواست و پیوست های آن از پیش به خوانده ابلاغ و بنابراین از ادعاها ،ادله و استدلالات خواهان آگاه شده است ،معمولا ،قسمت قابل توجهی از وقت جلسه به طرح و شنیدن دفاعیات خوانده یا وکیل او اختصاص پیدا می کند.معمولا ابتدا به خوانده فرصت داده می شود که با توجه به دادخواست و ضمایم آن ، دفاعیات خود را مطرح نماید . در این صورت خوانده باید هر گونه دفاعی دارد (اعتراض به بهای خواسته ، ایراد ،دفاع به معنای اخص)، در همین نوبت مطرح کند و دلایل آن را ارائه داده و یا مورد استناد قرار دهد . برای نمونه باید رونوشت یا رو گرفت گواهی شده ی اسناد خود را به دادگاه تقدیم نموده ،اگر شهودی دارد مشخصات آنها را اعلام کند ،و…. بنابراین همان گونه که خواهان ،در مقام نیز یورش (تنظیم دادخواست و پیوست های آن) از تمام امکانات خود بهره می گیرد ،خوانده نیز ،باید با همان دقت و توان و با توجه به همان ضوابط ،دفاعیات خود را تنظیم و مطرح نماید . اصل تناظر در همه ی مراحل دادرسی رعایت شود. باید گفت که جلسه ی اول دادرسی برای خوانده دعوا دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی فاقد آن است. استفاده از امتیازات مستلزم آگاهی خوانده از حقوق و تکالیف در این جلسه است که حقوق و تکالیف خوانده در اولین جلسه دادرسی به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

  مقاله - متن کامل - پایان نامه

  پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

  بند نخست-حقوق خوانده در جلسه ی اول دادرسی  

  اولین جلسه دادرسی ،اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت وامکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را با لحاظ تغییرات احتمالی آن در این جلسه را داشته باشد. از بررسی مواد قانونی  آیین دادرسی مدنی استنباط می شود که خوانده در اولین جلسه دادرسی دارای حقوقی است که به شرح زیر است :

  الف-اعتراض به بهای خواسته

  یکی از نکاتی که در دادخواست باید قید شود ، تعیین خواسته وبهای آن است . ماده۵۱ق.آ.د.م. مقرر می دارد  “دادخواست باید … دارای نکات زیر باشد:…۳-تعیین خواسته وبهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده ویا خواسته ،مالی  نباشد….” قانون مذکور، اساسا تعیین بهای خواسته را در تعیین اختیار خواهان قرار داده است. ماده ۶۱ق.آ.د.م. مقرر می دارد ” بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است ،مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.  “لذاعنوان قاعده ی کلی ، بهای خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود معین نموده است ، با وجود این ، گاهی قانونگذار خواهان را مکلف کرده که بر مبنای دیگری ، غیر از بهای خواسته ی تعیین شده در دادخواست ،هزینه دادرسی واریز نماید. معمولا خواهان سعی می کند که برای پرداخت هزینه ی دادرسی کمتر ،بهای خواسته خود را کم تعیین  کند ، از این رو در بسیاری از دعاوی مالی غیر مطالبه ی وجه نقد ، خواهان معمولا بهای خواسته خود را۳۱۰۰۰۰۰ریال تعیین می نماید تا از یک طرف هزینه دادرسی کمتری را پرداخت کند و از طرف دیگر ، رای صادره قابل تجدید نظر باشد، چون طبق ماده ۳۳۱قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواسته یا بهای آن بیش از ۳۰۰۰۰۰۰ریال باشد ، رای صادره قابل تجدید نظر خواهد بود . اگر خواهان تمایل نداشته باشد که به دعوای او در شورای حل اختلاف۱رسیدگی شود.بهای خواسته خود را مبلغی بیش از ده میلیون ریال مثلا ۱۰۰۰۰۱۰۰ریال تعیین می کند تا به دعوای آن در دادگاه عمومی رسیدگی شود. ملاحظه می شود که قانونگذار به عنوان یک قاعده ی کلی ، اختیار تعیین خواسته را به خواهان داده است لیکن قانونگذار به خوانده این حق را داده است تا نسبت به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان اعتراض کند. استفاده از این حق برای خوانده ، فقط تا اولین جلسه ی دادرسی امکان پذیر است و چنانچه خوانده در اولین جلسه دادرسی حاضر نشود یا ایرادی به بهای خواسته نگیرد نمی تواند در جلسات بعدی به این موضوع رسیدگی کند. ماده۶۲قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :«….۴-در دعاوی راجع به اموال ،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد ویا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.» همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار به خوانده حق داده است که تا اولین جلسه ی دادرسی به بهای خواسته ، اعتراض نماید. عبارت ” تا اولین جلسه دادرسی  “این سوال را مطرح می کند که آیا در جلسه اول دادرسی می توان به بهای خواسته اعتراض کرد؟ قدر متیقن ،آنست که خوانده می تواند از زمان ابلاغ نسخه ی دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان تشکیل جلسه ی اول دادرسی ، به بهای خواسته اعتراض کند که این اقدام با تقدیم لایحه به دادگاه و اعتراض کتبی به بهای خواسته امکان پذیر است. اما آیا پس از شروع جلسه ی اول دادرسی هم خوانده می تواند به بهای خواسته، اعتراض کند. رویه ی محاکم اینست که به خوانده چنین حقی را می دهند و اتفاقا در اکثر موارد ،اعتراض خوانده به بهای خواسته ، در طی جلسه ی اول دادرسی به عمل می آید. بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق صراحتا به خوانده اختیار داده بود که در جلسه ی اول دادرسی ،بهای خواسته ی تعیین شده از سوی خواهان را تکذیب کند . مطابق بند مذکور :«…..۴-در دعاوی راجع به اموال غیر پول ، بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده است و مدعی علیه در…  اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است …» سوال دیگری که قابل طرح است اینکه آیا اعتراض به بهای خواسته نفعی برای خوانده دارد ؟ به عبارت دیگر ، خوانده از اعتراض به بهای خواسته چه سودی می برد؟ در پاسخ باید گفت که اعتراض به بهای خواسته از چند جهت ممکن است  برای خوانده مفید باشد ؛ از طرفی ،ممکن است خواهان بهای خواسته ی خود را ده میلیون ریال یا کمتر تقویم کرده باشد تا به دعوای او در شورای حل اختلاف رسیدگی شود.حال چنانچه بهای واقعی خواسته بیش از ده میلیون ریال باشد ،خوانده می تواند نسبت به بهای خواسته خواهان ، اعتراض کند و در صورتی که اثبات شود بهای خواسته بیش از ده میلیون ریال است پرونده مطروحه در شورای حل اختلاف بایگانی می گردد. و خواهان باید دعوای خود را در دادگاه عمومی مطرح کند.۱ بدین ترتیب ،خوانده ای که تمایل ندارد به دعوای مطرمحه در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد به هدف خود نایل می شود.از طرف دیگر طبق مواد۳۳۱و۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ،در دعاوی مالی ، اگر خواسته یا ارزش  آن بیش از سه میلیون ریال باشد، رای صادره از سوی دادگاه ، قابل تجدید نظر است. ممکن است خواهان که دلیل کافی برای اثبات حقانیت خود دارد، بهای خواسته را سه میلیون ریال یا کمتر تعیین کند تا رای صادره از دادگاه قطعی باشد ولی خوانده با اعتراض به بهای خواسته ، دادگاه را وادار کند که بهای واقعی بهای خواسته راتعیین کند تا چنانچه بیش از سه میلیون ریال باشد بتواند نسبت به رای صادره ،تجدید نظر خواهی کند . علاوه براین ، خواهیم دید که در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته ، دادگاه باید با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند. این امر سبب اطاله دادرسی می گردد.خوانده عجله ای به رسیدگی دعوا ندارد ،وبرعکس ،خواهان برای رسیدگی و صدور حکم ، عجله دارد. تعیین کارشناس از سوی دادگاه، تعیین بهای خواسته توسط کارشناس و ابلاغ نظریه ی کارشناسی به طرفین مدتها به طول می کشد که این موضوع به نفع خوانده خواهد بود. ممکن است این امر سبب شود که خوانده وخواهان در خارج از دادگاه به توافق رسیده و دعوای خود را به صلح وسازش خاتمه می دهد.چنانچه خوانده به بهای خواسته اعتراض کند ، تکلیف چیست ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که چنانچه که اعتراض خوانده به بهای خواسته ، حاوی دو شرط باشد ، دادگاه مکلف است قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین کند : یکی اینکه اعتراض خوانده در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن باشد و دیگر اینکه اعتراض خوانده و اختلاف او با خواهان در مورد بهای خواسته موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد. ماده ۶۳ ق .آ.د.م. مقرر می دارد «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع با جلب نظر کارشناس ،بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.»در مورد شرط اول ،توضیحات لازم داده شد ، اعتراض به بهای خواسته از امتیازات اولین جلسه ی دادرسی است و در جلسات بعدی ،خوانده نمی تواند به بهای خواسته اعتراض کند. لیکن در مورد شرط دوم باید گفت چنانچه که اعتراض خوانده به بهای خواسته موثر مراحل بعدی رسیدگی باشد،دادگاه مکلف به رسیدگی به این اعتراض است۱٫ طبق مفهوم مخالف ماده  ۶۳ق.آ.د.م ،چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف شود ولی این اختلاف موثر در مراحل بعدی دادرسی نباشد ،دادگاه به اعتراض خوانده به بهای خواسته ترتیب اثر نمی دهد .برخی از حقوقدانان ، برای رسیدگی اعتراض خوانده به بهای خواسته ،شرط سومی را هم لازم دانسته و آن اینکه خوانده بهای مورد نظر خود را به دادگاه اعلام کند یعنی چنانچه خوانده به موجب لایحه ای که به اولین جلسه ی دادرسی تقدیم می کند ، منحصرا به بهای خواسته اعتراض کند ویا علی رغم حضور در جلسه ی دادرسی و اعتراض به بهای خواسته ،بهای مورد ادعای خود را اعلام نکند ،دادگاه نباید به آن اعتنا نماید. این نظر با توجه به ماده ی ۸۸قانون آیین دادرسی سابق صحیح بود .ماده مزبور مقرر می داشت :«در مواردی که مابین اصحاب دعوا در بهای خواسته اختلاف شود ، در صورتی که موثر در صلاحیت دادگاه (یا موثر در قابل  پژوهش یا فرجام بودن حکم ) باشد بدین ترتیب عمل می شود :اگر تفاوت تا نصف کمترین بهایی که تعیین شده است ،حد وسط بهایی که اصحاب دعوا معین نموده اند بهای خواسته محسوب می شود و اگر تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان ،با بهره گرفتن از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات وسایر وسایلی که در اختیار دارند بهای تقریبی خواسته را معین می نمایند .هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد به هزینه ی  معترض  به بهای خواسته …یک نفر کارشناس برای تعیین بهای خواسته تعیین می نماید…»

  بر اساس این ماده خوانده مکلف بوده است که بهای خواسته مورد ادعای خود را تعیین کند ،لیکن با توجه به ماده ۶۳ کنونی قانون آیین دادرسی مدنی ،همین که در مورد بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف شود ،و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه باید قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین کند . بدیهی است برای حصول اختلاف بین اصحاب دعوا ، کافی است که خوانده بهای تعیین شده از سوی خواهان برای خواسته را قبول نداشته باشد و مدعی شود که بهای خواسته بیشتر از بهای اعلام شده توسط خواهان است ، بدین ترتیب بین اصحاب دعوا در مورد بهای خواسته اختلاف حاصل شده است . وانگهی ،در بسیاری موارد ممکن است خوانده بهای واقعی خواسته را ندارد ملزم کردن او به اعلام بهای خواسته ، وجاهت قانونی نخواهد داشت . رویه عملی محاکم نیز بر این است که صرف اعتراض خوانده به بهای خواسته را کافی می دانند و از خوانده نمی خواهند که بهای مورد نظر خود را به دادگاه اعلام نماید .در مورد به اعتراض به بهای خواسته ذکر چند نکته دیگر لازم است ؛ در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته ، دادگاه الزاما با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین می کند (ماده ۶۳) .اعتراض به بهای خواسته ممکن است همیشه به نفع خوانده نباشد زیرا از یک طرف ،پرداخت هزینه ی کارشناس برای تعیین بهای خواسته ، به عهده ی خوانده است که نسبت به بهای خواسته اعتراض می کند و از طرف دیگر ، در صورت اعتراض به بهای خواسته ، هزینه تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نیز بر اساس بهای تعیین شده توسط کارشناس وصول خواهد شد و چنانچه حکم علیه خوانده صادر گردد ، باید هزینه ی دادرسی را بر مبنای مذکور واریز نماید .  لذا خوانده باید نفع و ضرر اعتراض به بهای خواسته را مقایسه کند و با در نظر گرفتن مصلحت خویش ،در مورد اعتراض یا عدم اعتراض به بهای خواسته اتخاذ تصمیم کند. در صورت عدم اعتراض  خوانده به بهای خواسته ، دادگاه راسا نباید بهای واقعی خواسته را تعیین کند اگرچه برای دادگاه محرز باشد که بهای تعیین شده توسط خواهان ،بهای واقعی نیست زیرا ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورت حصول اختلاف بین اصحاب دعوا در مورد بهای خواسته ، به دادگاه اجازه داده است که بهای خواسته را تعیین کند. طبق ماده ۹۸قانون آیین دادرسی مدنی ، خواهان حق دارد در جلسه ی اول دادرسی ، خواسته خود را افزایش دهد مشروط بر اینکه خواسته افزوده شده با خواسته اصلی مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد .

  ب-ایرادات

  مواد۸۴ تا ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ایرادات و موانع رسیدگی است. قانون ، ایراد را تعریف نکرده است ، لیکن در تعریف ایراد می توان گفت ایراد وسیله ای است که معمولا خوانده ی دعوا برای ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل گیری مبارزه در ماهیت حق مورد ادعا ،به منظور جلوگیری از پیروزی موقت یا دائمی خواهان بکار می رود.۱ ماده ۸۴ ق. آ.د.م به خوانده اجازه داده است که در یازده مورد ،  به دعوای مطروحه ایراد شکلی بگیرد . این ماده مقرر می دارد :«درموارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :۱-دادگاه صلاحیت نداشته باشد ۲-دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد .۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ،  عدم رشد ،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه ی حکم ورشکستگی ،اهلیت قانونی برای اقامه ی دعوا نداشته باشد . ۴-ادعا متوجه شخص خوانده نباشد ۵-کسی که به عنوان نمایندگی اقامه ی دعوا کرده از قبیل وکالت یاولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد ۶-دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .۷-دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .۸-مورد دعوا مشروع نباشد[۱] .۹-دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. ۱۰-خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .۱۱-دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد. » طبق صدر ماده ۸۴ ، چنانچه خوانده بخواهد یکی از ایرادات را مطرح کند باید ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ، این اقدام را انجام دهد . در بسیاری از موارد ، پاسخ به ماهیت دعوا و طرح ایراد به طور همزمان ، کار عبث و بیهوده وبعضا غیر ممکنی خواهد بود .به عنوان مثال ،ایراد شکلی مطروحه این باشد که ادعا متوجه خوانده نیست (بند۴ ماده ۸۴) و خوانده مکلف باشد به ماهیت دعوا پاسخ دهد . بدیهی است اگر ادعا متوجه خوانده نباشد ، وی نخواهد توانست در ماهیت دعوا دفاع کند .

  یا اینکه خواهان به موجب دادخواست تقدیمی ، مطالبه ی وجهی نماید که از قمار از خوانده طلبکار شده است و خوانده ایراد کند که قمار، نا مشروع است و مورد دعوا مشروع نمی باشد (بند ۸ ماده۸۴ )آیا در این صورت خوانده باید در ماهیت دعوا هم پاسخ دهد که مثلا خواهان  در قماری که صورت گرفته است چیزی از خواهان نبرده است.  با این تفاصیل ، به نظر می رسد منطقی تر آن باشد که در مورد ایرادات شکلی ، خوانده قبل از پاسخ به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند وچنانچه ، دادگاه ایراد را وارد ندانست ،از خوانده بخواهد که در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد .به ویژه ، اگر توجه کنیم که ماده۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده ، اتخاذ تصمیم می نماید ، در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده ، رسیدگی خواهد کرد. در مورد سایر ایرادات هم این روش منطقی تر خواهد بود. به عنوان مثال ، اگر سمت کسی که به عنوان نمایندگی اقامه ی دعوا کرده ، محرز نباشد و خوانده ضمن طرح این ایراد ، مکلف باشد در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد ، نتیجه آن می شود که دادگاه باید وقت خود را صرف استماع دفاعیات خوانده کند و در صورت پذیرش ایراد ، قرار رد دعوا صادر می گردد (ماده۸۹) آنگاه ، پس از تقدیم دادخواست مجدد بدون ایراد شکلی مذکور ، دادگاه مجددا دفاعیات خوانده در ماهیت دعوا  را استماع نماید. در مورد بسیاری از ایرادات ، در همان جلسه ی اول دادرسی دادگاه می تواند اتخاذ تصمیم نماید ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه (بند ۱ ماده ۸۴) اهلیت قانونی خوانده برای اقامه دعوا (بند ۳ ماده۸۴) محرز بودن یا نبودن سمت نماینده خواهان (بند ۵ ماده۸۴) وبیشتر موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از مواردی است که دادگاه می تواند در جلسه ی اول دادرسی و قبل ورود به ماهیت دعوا ، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد، اتخاذ تصمیم کند . واز این رو منطقی تر آنست که خوانده قبل از ورود به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند و در صورت ، عدم پذیرش ایراد ، در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد تا سبب اتلاف وقت دادگاه و طرفین نشود . ماده ۸۷ ق.آ.د.م. مقرر داشته است که ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه ی اول دادرسی به عمل آید مگر آنکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود. لذا اصولا حق استفاده از ایراد ،مختص جلسه ی اول دادرسی است ، لیکن گاهی اوقات سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث می شود در این صورت ، طرح ایراد بعد از جلسه ی اول  هم امکان پذیر است. به عنوان مثال ،اگر خواهان بعد از جلسه ی اول دادرسی ، محجور (سفیه یا مجنون ) شود ،خوانده می تواند بعد از جلسه ی اول هم به عدم اهلیت خواهان ایراد بگیرد و در صورت پذیرش این ایراد ، دادگاه به استناد ماده ۱۰۵ ق. آ.د.م رسیدگی را متوقف می کند . در این زمینه برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که چنانچه سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث شود ، ایراد باید در اولین جلسه بعد از حدوث سبب مطرح شود و چنانچه جلسه ا ی تشکیل نشود . خوانده باید در اولین ا قدام ایراد را به استحضار دادگاه برساند .۱ سوالی که مطرح  می شود این است که عدم طرح ایرادات در جلسه اول دادرسی ، چه ضمانت اجرایی دارد ؟ به عبارت دیگر اگر ایرادات در جلسه ی اول دادرسی مطرح نگردد،دادگاه با چه تکلیفی مواجه است ؟ در پاسخ به این سوال ، ماده ۹۰ق. آ. د. م مقرر داشته است «هر گاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول دادرسی اعلام نشده باشد ، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. » بر این اساس اگر خوانده ایرادات را بعد از اولین جلسه ی دادرسی مطرح کند ، دادگاه به ماهیت  رسیدگی کرده ضمن اتخاذ تصمیم نسبت به ماهیت دعوا ، در مورد  ایراد مطروحه نیز تصمیم گیری خواهد کرد. یعنی دادگاه وارد ماهیت دعوا شده ، و تحقیقات لازم را انجام می دهد و درنهایت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد تصمیم می گیرد .بدیهی است در صورت پذیرش ایراد و در صورت صدور قرار رد دعوا ،موضوع اعتبار امر مختومه را نداشته و تحقیقات انجام شده توسط دادگاه در پرونده ای که بعدا تشکیل می شود قابل استناد خواهد بود .

  ۱ – شورای حل اختلاف ،براساس ماده ۱۸۹قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹تاسیس شده اند و به پارهای از دعاوی که پیچیدگی کمتری دارد،از جمله دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن کمتر از ده میلیون ریال باشد رسیدگی می کند.گرچه تاسیس این شوراها مخالف اصل ۱۵۹قانون اساسی به نظر می رسد ،اما عملا این شوراها به دعاوی مذکور رسیدگی می کند . اصل مزبوربیان می کند”مرجع رسمی تظلمات وشکایات ،دادگستری است. تشکیل دادگاههاوتعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی است.  “

   

  ۱ – درباره ی اجباری یا اختیاری بودن صلاحیت شورای حل اختلاف ،رویه ی واحدی وجود ندارد. از یک طرف اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در نظریه شماره ۱۰۰۹۷ مورخ ۳۰۲۱۳۸۲ اعلام نموده است .که مراجع قضایی نباید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت  شورای حل اختلاف صادر نمایند .از طرف دیگر ، بند ۳ بخشنامه شماره ۶۲۱۴۸۳۱ مورخ ۲۰۴۸۳ ریاست قوه ی قضاییه آمده است. که با تشکیل شورای حل اختلاف که در حوزه ی حل اختلاف در هر حوز ه ی قضایی ، رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت شوراها قرار گرفته بایستی بدوا در شورای حل اختلاف به عمل آید و از قبول در محاکم دادگستری خودداری شود . در بند ۴ بخشنامه نیز روسا و معاونان حوزه های قضایی از ارجاع پرونده هایی که در صلاحیت شورا های حل اختلاف است منع شده اند .عملا دادگاهها از رسیدگی به پرونده هایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است خود داری می کنند و رسیدگی به پرونده را به شورا محول می کنند. در مورد بایگانی شدن پرونده خارج از صلاحیت شورا نیز باید گفت چون طرح دعوا در شورا فاقد تشریفات از جمله لزوم تقدیم دادخواست است ، نمی توان پرونده مذکور را به دادگاه فرستاد زیرا لازمه رسیدگی به دادگاه ، تقدیم دادخواست است . لازم به ذکر است گرچه در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادخواست شفاهی اشاره شده است . لیکن با توجه به مواد ۴۸ به بعد این قانون بر می آید که اساسا طرح دعوای حقوقی باید کتبی و با تنظیم فرم مخصوص دادخواست باشد. با این وصف شاید بتوان گفت که منظور از دادخواست شفاهی ، مواردی نظیر تغییر خواسته یا نحوه ی دعوا در اولین جلسه دادرسی است که به طور شفاهی امکان پذیر است .

  ۱ – شمس ،دکتر عبدا… ،آیین دادرسی مدنی ،پیشین ، ص۳۸

  ۱ – شمس ،دکتر عبدا… ،آیین دادرسی مدنی ،ص۸۵

   

  [۱] – در مورد مشروع نبودن دعوا (بند۸)به نظر می رسد که این موضوع یک امر ماهوی محسوب می شود و دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا نمی تواند در باره ی آن تصمیم بگیرد .لذا ذکر مورد مذکور به عنوان ایراد شکلی صحیح نیست.

  ۱ – زراعت ،دکتر عباس ،آیین دادرسی مدنی ،انتشارات دانشپذیر، چاپ سوم ،تهران ،۱۳۸۹

   

  تعمیر برد تلویزیون

  No Comments متفرقه

  تعمیر برد تلویزیون

  تلویزیون‌های قدیمی و نسل جدید آنها یعنی نمونه‌های LED، LCD و پلاسما همگی دارای بردهای مختلفی هستند. بسته به اینکه چه نوع بردی مدنظر باشد، کارکردهای آن نیز متفاوت خواهد بود. در واقع این بردها هستند که به عنوان مغز دستگاه عمل کرده و تمام امور مربوط به دریافت، تحلیل و پخش صدا و تصویر را انجام می‌دهند.

  نکته‌ای که در خصوص تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در خانه لازم است بدانید، منظور از تعمیر در منزل این نبوده که شما قادر به تعمیر برد هستید. بلکه شما با تماس با کارشناسان ما قادر خواهید بود که جهت تعمیر تلویزیون خود در منزل از آنها کمک بگیرید و این تکنسین‌ها آمادگی مراجعه حضوری به منازل را دارا هستند.

  به منظور تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید ابتدا نمونه‌های مختلف آن را شناخته و انواع معایبی که ایجاد می‌کنند را معرفی کنیم. در این صورت آگاهی اولیه‌ای را دریافت کرده و بر اساس آن جهت تعمیر اقدام خواهید کرد. همانطور که اشاره داشتیم در مرحله نخست باید درباره انواع بردهای تلویزیون بیشتر بدانید.

  تعمیر برد تلویزیون سامسونگ و شناخت انواع بردها

  تکنسین‌های حرفه ای جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید در ابتدا شناخت کاملی از ظاهر و نحوه کارکرد انواع بردها داشته باشند. در این صورت قادر خواهند بود که به راحتی نوع معایب دستگاه را تشخیص داده و جهت تعویض یا تعمیر اقدام کنند. بردها دارای تنوع زیادی بوده که هر یک مسئول انجام برخی از فعالیت‌های تلویزیون است.

  برد اصلی و مغز متفکر تلویزیون

  تمام تلویزیون‌ها فارغ از اینکه ساخت چه شرکت بوده یا چه مدل‌هایی دارند، از یک برد اصلی به نام مین برد تشکیل می‌شوند. این برد اصلی عمده فعالیت‌ها و عملکردهای تلویزیون را کنترل می‌کند. این برد در واقع قطعه‌ای الکتریکی بوده که ورودی و خروجی‌های صدا، تصویر، HDMI و USB دارد. همچنین پردازش‌های اصلی تلویزیون و حافظه اصلی دستگاه نیز به این برد مربوط می‌شود.

  با توجه به موارد نام برده، اهمیت این برد مشخص خواهد شد. در صورت بروز هرگونه آسیب به مین برد، صدمات جبران ناپذیری به دستگاه وارد خواهد شد. جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید بتوانیم آسیب به مین برد را تشخیص داده و اقداماتی در این خصوص انجام دهیم.

  تشخیص نقص فنی

  هنگامی که مین برد تلویزیون آسیب‌دیده باشد، خاموشی‌های ناگهانی در هنگام تماشای آن رخ می‌دهد. به این صورت که دستگاه به یکباره و به صورت کامل خاموش می‌شود. توجه داشته باشید که در هنگام خرابی بک لایت نیز تصویر به ناگهان خاموش می‌شود اما در آن حالت صدا همچنان وجود دارد. بنابراین در صورتی که دستگاه به صورت کامل قطع شده و دوباره روشن نشود، باید احتمال بیشتر را برای نقص در مین برد در نظر گرفته و هر چه سریعتر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

  راه حل

  همانطور که در طول مقاله اشاره کردیم، مین برد از قطعات الکتریکی مهم در تلویزیون به شمار می‌رود. بنابراین هرگونه نقص در آن نیاز به یک بررسی جدی و تخصصی خواهد داشت. در این صورت می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و موضوع را مطرح کنید. در صورتی که تکنسین‌های خبره تشخیص خرابی اساسی در این قطعه را بدهند تیمی را جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به منزل شما اعزام خواهند کرد.

  برد تیکان

  این برد نیز از قسمت‌های مهمی بوده که وظیفه برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات را بر عهده دارد. این برد میان برد اصلی و برد درایور قرار گرفته و رابطه بین این دو بخش را به خوبی برقرار می‌کند. در واقع برد تیکان درون پانل تلویزیون قرار گرفته و ممکن است خرابی و نقص در آن به تعویض کامل پانل منجر شود. بنابراین بهتر است نقص در آن و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ را نیز جدی بگیرید.

  به علت اینکه این برد مدیریت تایمینگ پانل را به عهده دارد، به آن برد تایمینگ نیز گفته می‌شود. در برخی مدل‌های امروزی تلویزیون این برد با برخی بردهای دیگر همچون مین برد ادغام شده و کارایی آنها را افزایش داده اند. بروز اختلال در این برد نیز دارای نشانه‌هایی است که در پخش صوت و تصویر دستگاه رخ داده و با داشتن اطلاعات در این زمینه قابل تشخیص است.

  تشخیص ایراد

  ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون و کار با آن، ناگهان تصویر قطع شود. در این صورت اولین احتمالی که وجود دارد، ایجاد خرابی و نقص در یکی از بردها مخصوصاً برد تیکان خواهد بود. زیرا ساختار و عملکرد این برد به گونه‌ای است که اختلالات زیادی در آن رخ می‌دهد. در واقع بیشترین گزارشات خرابی در بردها و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به برد تیکان مربوط می‌شود. توجه داشته باشید که در این وضعیت نور صفحه بک لایت قطع نخواهد شد.

  راه حل

  با توجه به اینکه بیشتر ایرادات اساسی در تلویزیون‌ها باعث خاموش شدن یا اختلال در تصویر می‌شوند، تشخیص اینکه ایراد از کدام قطعه بوده، کار سختی است. بنابراین حتی جهت تشخیص خرابی و نقص نیز حضور یک تکنسین خبره و با تجربه الزامی خواهد بود.

  در این صورت با نمایندگی مجاز سامسونگ یا یکی از مراکز ما تماس بگیرید. در این مراکز مشاورانی در حال فعالیت بوده که تمام عیوب احتمالی تلویزیون‌ها را شناخته و قادر به تشخیص دقیق ایراد خواهند بود. در این صورت می‌توانید جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

  در صورتی که امکان برطرف کردن توسط شما وجود داشته باشد، بدون دریافت هزینه‌ای شما را راهنمایی خواهند کرد. اما اگر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ مجبور به تعویض قطعه یا بردی باشید، تکنسین‌های حرفه ای و خبره ای به منزل شما اعزام شده و مشکل را برطرف خواهند کرد.

  برد معکوس کننده

  اگر اطلاعاتی درباره ساختار و نحوه عملکرد تلویزیون‌ها داشته باشید، می دانید که پیکسل های ایجاد شده در پانل نمایشی با تابیده شدن یک نور قابل رویت خواهند بود. این اقدام توسط بک لایت صورت گرفته که صفحه ای پر از ال ای دی و لامپ هایی جهت این کار است.

  برد معکوس کننده که به آن اینورتر نیز گفته می‌شود، در واقع مسئول روشن کردن این ال ای دی‌ها هستند. این برد پس از دریافت انرژی از برد تغذیه، ولتاژ آن را تغییر داده و انرژی لازم جهت روشن کردن لامپ‌ها را به بک لایت منتقل می‌کند. در نتیجه هرگونه اختلال در این برد می‌تواند منجر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ شود.

  تشخیص خرابی

  با رخ دادن دو وضعیت می‌توانید احتمال بیشتر را به خرابی برد اینورتر بدهید. در وضعیت اول تلویزیون روشن شده، صدا داشته اما تصویر ندارد. در این حالت ممکن است شما تصویر خیلی ضعیفی را مشاهده کنید اما بک لایت نور لازم جهت واضح شدن تصویر را ندارد.

  در وضعیت دیگر حالت هایی مانند پریدن نور در هنگام پخش و کاهش چشمگیر کیفیت و نور تصویر رخ خواهد داد. در واقع با توجه به اینکه بک لایت نور ندارد، تصویر ایجاد شده در پانل به رویت نخواهد رسید. با مشاهده چنین شرایطی اولین احتمال را به خرابی برد اینورتر داده و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

  راه حل

  دقت داشته باشید که تمام امور مربوط به تعمیر و تعویض بردهای تلویزیون امری کاملاً تخصصی و حرفه ای بوده و نیاز به مراجعه به یک تکنسین حرفه ای دارد. بنابراین جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در منزل با مراکز تعمیر ما تماس بگیرید. پس از دریافت مشاوره های لازم و در صورت نیاز، تعمیرکاران حرفه ای جهت برطرف کردن این ایراد و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به آدرس شما اعزام خواهند شد.

  برد تغذیه

  این برد نقش اساسی و مهمی را در برق رسانی به تمام قسمت‌های تلویزیون برعهده دارد. این قطعه وظیفه دارد ولتاژی را که از برق‌های شهری دریافت می‌کند به ولتاژ مناسبی تغییر داده و به بخش‌های مختلف تلویزیون انتقال دهد. این برد علاوه بر اینکه قابلیت دریافت انرژی داشته، آن را ذخیره کرده و تغییراتی در ولتاژ آن ایجاد می‌کند. در نهایت ولتاژ تغییر‌یافته به تمام بخش‌هایی که به برق نیاز دارند، منتقل می‌شود.

  با توجه به اینکه این برد به دیگر بخش‌ها انرژی می‌رساند، بروز هر گونه اختلال و ایراد در این برد می‌تواند باعث خاموشی دستگاه شود. طبق گزارشاتی که از خرابی‌های تلویزیون اعلام می‌شود، بیشترین میزان خرابی بردها به برد پاور مربوط می‌شود. با آگاهی از این مسئله قادر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ خواهید بود.

  تشخیص نقص

  در صورت مواجهه با حالتی که پاور دستگاه خاموش و روشن می‌شود، بیشترین احتمال را باید جهت خرابی برد پاور در نظر بگیرید. تاخیر در روشن شدن دستگاه در برخی از موارد ممکن است به برد پاور مربوط باشد. همچنین ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون پس از چند ساعت، ناگهان خاموش شود. اگرچه این ایرادات می‌تواند منشا دیگری نیز داشته باشد اما بیشترین احتمال را در خرابی برد پاور در نظر گرفته و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام نمائید.

  راه حل

  در این صورت بهتر است به نمایندگی‌های مجاز سامسونگ مراجعه کرده یا از طریق شماره‌های تماس موجود با کارشناسان ما تماس بگیرید. در هر دو صورت با تکنسین‌های خبره ای برخورد خواهید داشت که می‌توانند شما را در تشخیص خرابی و برطرف کردن آن راهنمایی کنند. توجه داشته باشید که در هنگام بروز ایراد در بردهای تلویزیون هیچ گاه به صورت خودسرانه جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدامی نکنید.

  معرفی سایت بسپار

  No Comments متفرقه

  سایت بسپار در سال ۱۳۹۲ در زمینه صنعت ساختمان و با هدف تسهیل تبلیغات و بازاریابی اینترنتی و همچنین ایجاد روابط بین پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی با مشتریان و مالکان املاک،در فضای مجازی، راه اندازی شد

  این سایت در موضوعات تخصصی از جمله معماری  و دکوراسیون، مواد و مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی، خدمات ساختمانی، ابزار و تجهیزات ساختمانی و … معرف شرکتها و پیمانکاران می باشد

  خدمات و سرویس های ویژه سایت بسپار

  • درج آگهی رایگان و ویژه
  • تبلیغات بنری
  • درج رپورتاژ آگهی و گزارش های خبری از شرکت و یا محصول شما ، در صفحه تازه های صنعت ساختمان
  • تبلیغ محصولاات و خدمات شما در شبکه های اجتماعی بسپار

  چرا سایت بسپار؟

  • تخصصی بودن موضوع در صنعت ساختمان، می تواند در دسترسی سریع کاربران به کسب و کار شما را آسانتر کند
  • پشتیبانی در سریعترین زمان ممکن در صورت نیاز
  • نعرفه های بسیار مناسب با توجه به تعرفه رقبا و همکاران
  • مشاوره رایگان به شما بصورت آنلاین در واتس اپ و اینستاگرام برای درج مناسب آگهی
  • تخفیف های ویژه دوره ای

  مزایای تبلیغات آنلاین

  امروزه، اغلب مردم زمان بسیار زیادی را در محیط کار , منزل و یا در حین تفریح در برابر صفحات مانیتور کامپیوتر یا دستگاههای هوشمند مبایل و تبلت در حال استفاده از اینترنت می گذرانند. همچنان که شبکه های اجتماعی جایگزین دیدار های و ملاقات های رو در رو با دوستان می شود، و جستجو برای اطلاعات بصورت آنلاین بجای جستجو در کتاب ها تبدیل به چیزی عادی و روزمره شده است .

  استفاده کنندگان از تبلیغات هم توانایی بالقوه بسیار زیادی برای بازاریابی و تبلیغات محصولات و خدمات مختلف در فضای آنلاین و اینترنت می بینند.

  زمانی که از واژه تبلیغات اینترنتی استفاده می کنیم، این موضوع شامل موارد زیادی از جمله ایمیل مارکتینگ ، بنرهای تبلیغاتی، تبلیغات در شبکه های اجتماعی، تبلیغات در وب سایتها ، تبلیغات پاپ آپ و تبلیغات نوتیفکیشن می شود.

   

   

   

  مزایای تبلیغات و بازاریابی اینترنتی

  • دسترسی گسترده

  زمانی که صحبت از دسترسی گسترده می شود، هیچ رسانه ای توان مقاومت در برابر اینترنت را ندارد. از طریق انجام فعالیت بازاریابی آنلاین محصولات، یک تولید کننده در بخشی از جهان قادر به پیدا کردن مشتری برای محصولات خود در گوشه ای دیگر از جهان می باشد. این شیوه تمام مرزها و محدودیت دیگر رسانه ها از بین برده است. این که هر کسی، چه کسب و کارهای کوچک و چه بزرگ قادر به افزایش میزان فروش خود با استفاده از آن می باشد، بدون شک یکی از بزرگترین و بدیهی ترین مزایای آن به حساب می آید.

  • هدفمندی

  در فضای اینترنت، شما با وبسایت های و یا کانال های تلگرامی مواجه می شوید که در حال خدمت رسانی به گروهی خاص از مشتریان و بازدید کنندگان می باشد که خود دارای علایق خاصی بوده و یا به گروه سنی خاصی تعلق دارند. از جمله اینها می توان به سایتها و یا کانال های ورزشی، پزشکی، فن آوری، جوامع مجازی، مذهبی مسافرتی و . . . اشاره کرد. بنابراین بازاریابی و تبلیغات از طریق اینترنت به صاحبان کسب و کار این فرصت را می دهد که به مشتریانی دسترسی پیدا کنند که واقعاً خواهان خرید و استفاده از محصولات آنها می باشند.

  • نظارت آنلاین و لحظه به لحظه

  در تبلیغات اینترنی شما این امکان را دارید که بصورت لحظه ایی از تعداد بازدید کنندگان و آمار مربوط به مقدار ارسال شده در تبلیغات پاپ و نوتیفکیشن خود با خبر شوید و در آخر یک گزارش از مقدار ارسال شده و میزان بازدید تبلیغات خود داشته باشید , اگر مایل به استفاده از تبلیغات به صورت پاپ آپ و یا نوتیفکیشن هستید می توانید از قسمت فروشگاه وب سایت تبلیغات نوین دیدن فرمائید .

  • نهایی شدن خرید در زمانی کوتاه

  یکی از مهمترین ویژگی های آنست که زمان نهایی شدن خرید بسیار اندک و کم می باشد. چرا که اغلب تبلیغات درج شده دارای لینک به یک وب سایت و یا کانال تلگرامی و حتی پیج اینستاگرام بوده که مشتری می تواند با وارد شدن به آن اقدام به خرید محصول مورد نظر خود بکند که خود می تواند موجب افزایش قابل توجه فروش و سود یک شرکت شود.

  • آموزنده بودن

  از نقطه نظر یک مصرف کننده، یکی از نکات مثبت این شیوه از تبلیغات این است که مصرف کننده می تواند به راحتی از جزئیات، ویژگی ها، عمر کالا، روش استفاده از آن و . . . به اطلاعاتی مفیدی در اندک زمانی دست پیدا کند.

  • مقرون به صرفه بودن

  با استفاده از دیگر رسانه ها، از قبیل تلویزیون , رادیو , روزنامه ویا مطالب چاپی، شما نمی توانید با اطمینان اعلام کنید که مشتری که در حال دیدن , گوش کردن و یا خواندن تبلیغ مورد نظر شماست ، در چه رده سنی قرار دارد و آپا اصلاٌ به دیدن و دنبال کردن محصول و یا خدمات شما علاقه ایی دارد و یا خیر . اما از طریق تبلیغات نوتیفکیشن , پاپ آپ و تبلیغات در وب سایت و یا کانال های تلگرامی می توانید تا حد زیادی تبلیغات خود را هدفمند کنید که یک مشتری و یا مخاطب بر اساس خواسته خود وارد یک وب سایت و یا کانال شما شده و آن تبلیغ را می بیند و به عبارتی بر روی آن کلیک می کند. بنابراین، با مقایسه از این نقطه نظر، هزینه ها بسیار کمتر از دیگر رسانه های می باشد.

  • کاربری آسان

  تمامی انواع مختلف از کسب و کارها، حتی آنهایی که تازه کسب و کار خود را راه اندازی کرده اند ، تبلیغات در فضای اینترنت را آسان یافته و قادر به استفاده از آن می باشند. در دیگر رسانه ها صاحبان کسب و کار مجبور به استفاده از خدمات دیگر موسسات برای تهیه تبلیغات مناسب برای آنها و خرید یا اجاره فضای تبلیغاتی در این رسانه ها می باشند که این خود در اکثر اوقات پروسه ایی طولانی و زمان بر است , ولی در مقابل استفاده از اینترنت و تبلیغات در آن نقطه پایانی برای این دردسرها است.  وحتی یک کسب و کاری که تنها یک روز از عمر آن می گذرد از طریق ایجاد یک وب سایت و یا یک کانال تلگرامی و یا پیج اینستاگرامی برای خودش می تواند محصولات و خدمات خود در معرض دید و فروش بگذارد .

  • سرعت دسترسی

  برعکس شیوه های قدیمی تبلیغات امروزه شما می توانید به وسیله تبلیغات اینترنتی نوتیفکیشن , پاپ آپ , تبلیغات گسترده در کانالهای تلگرامی در زمان بسیار کوتاهی بعنوان مثال کمتر از یک روز محصولات و خدمات خود را در معرض دید صدها هزار نفر و حتی میلیون ها نفر قرار دهید و این بدلیل فراگیر شدن استفاده کنندگان از اینترنت و شبکه های مجازی میسر گردیده .

  با جرأت می توان گفت که امروزه، تبلیغات اینترنتی یکی از بهترین روشها در بازاریابی برای هر نوع کسب و کاری می باشد که با اقبال بسیار زیادی نیز روبرو شده و طرفداران بسیاری برای خود دارد.

   

  با امید آنکه بتوانیم مناسبترین خدمات را برای توسعه کسب و کار شما در صنعت ساختمان ارائه کنیم

   

  کسب درآمد ارزی و دلاری

  No Comments متفرقه

  با توجه به وضعیت نابسامان بازار ارز در ایران و افت شدید ارزش ریال، این روزها بر کسی پوشیده نیست که روی آوردن به روش‌های کسب درآمد دلاری و ارزی چقدر می‌تواند شرایط اقتصادی شما را متحول کند. پیدا کردن شغل و راه‌های مختلف برای کسب درآمد کافی (چه مرتبط و چه غیر مرتبط با تخصص فرد) برای گذران زندگی، هر روز دشوارتر می‌شود و در شرایطی هستیم که افراد مجبورند برای ثابت نگه داشتن میزان درآمد خود ساعات بیشتری را کار کنند. در این میان قدرت خرید بسیاری از مردم نیز افت چشمگیری داشته است. یکی از راه هایی که می‌تواند در این شرایط، بسیار مفید و عاقلانه باشد تلاش برای یافتن روش‌ های کسب درآمد دلاری است. شاید در ابتدا تعجب کنید ولی حقیقت این است که تعداد این افراد هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و شما هم می‌توانید یکی از همین افراد باشید.

  چرا باید به درآمد ارزی و دلاری فکر کنیم؟

  ما انواع روش های کسب درآمد دلاری آموزش را به شما آموزش می دهیم 

  دلایل زیادی برای رفتن به سوی سمت درامد ارزی و دلاری وجود دارد که مهم‌ترینشان عبارتند از:

     کسب درآمد ارزی و دلاری

  کمتر شدن ارزش ریال

  دسترسی به بازارهای جهانی

  حرکت بازار به سمت اینترنت

   کسب درآمد ارزی و دلاری

  برای کسب درآمد دلاری حتماً دو عامل باید وجود داشته باشد:

  ۱ – چیزی برای ارائه داشته باشید. ۲ – زمان صرف کنید

  زمانی برای تلف کردن نیست

  خیلی از ماها متأسفانه زمان زیادی را صرف شبکه‌های اجتماعی می‌کنیم. باید از فرصت‌ها و زمان‌هایی که صرف انها می‌شوند درست استفاده کنیم و این زمان را می‌توانیم صرف کسب درآمد دلاری و ارزی کنیم .پس از پایان دوره باید به کسب درآمد دلاری خود در راهی که انتخاب کرده‌اید بچسبید و زمان را فقط به آن اختصاص دهیم.

   کسب درآمد ارزی و دلاری

  “موسسه افرایان” به عنوان دپارتمان و برند آموزشی ، در سال ۱۳۹۸ توسط جمعی از مدیران با تجربه و کارشناسان متخصص ، با هدف گرد هم آوردن و هم افزایی متخصصان و اساتید مجرب در زمینه های مختلف کسب درامد ارزی و بهبود وضعیت کسب و کار تاسیس گردید.

  اهداف و ماموریتهای ما ، پیشرو بودن در ارائه آموزشهای تخصصی و مشاوره حرفه ای در حوزه مهندسی کسب درامد ارزی و بهبود وضعیت کسب و کار می باشد.

  کسب درآمد دلاری در ایران از آن جهت اهمیت دارد که حتی مقدار کمی درآمد، مثلا روزانه حتی ۱۰ دلار می‌تواند به ریال یک درآمد جانبی مناسب برای بسیاری از افراد باشد.

  اگر قیمت دلار را حدود ۱۲ هزارتومان فرض کنیم، فقط ۱۰ دلار درآمد روزانه، برابر با ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان درآمد ماهانه خواهد بود.

  این میزان پول، در حال حاضر از درآمد ماهیانه بسیاری از افراد در قشر ضعیف جامعه بیشتر است.

  علاوه بر این، درآمد دلاری می‌تواند در کنار شغل شخص و سایر منابع درآمد دیگر یک منبع عالی برای تامین هزینه‌های زندگی، تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری و حتی پس‌انداز برای بازنشستگی باشد.

  کسب درآمد ارزی

  کسب درآمد ارزی امروزه برای همهٔ افرادی که دارای مهارت و تخصص در زمینه‌های مختلف علمی و صنعتی هستند و سواد اطلاعاتی دارند و به زبانی علاوه بر زبان مادری خود مسلط‌اند، امکان پذیر و آسان است و برخلاف آن‌چه تصور می‌شود، سخت نیست. فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برگ برندهٔ کسانی است که قادرند با شناسایی نیازهای مخاطبان حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و سازمان‌ها)، فرصت‌آفرینی کنند و ارزش افزوده ایجاد کنند که مصداق آن، کارآفرینی دیجیتالی (Digital Entrepreneurship) است که غوغایی در اقتصاد قرن بیست و یکم به راه انداخته است و ما امروزه شاهد نسلی از میلیاردرهای زیر ۳۰ سال هستیم!

  کارآفرینی دیجیتالی یعنی کسب و کار اینترنتی (ICT-enabled business) یعنی درآمد زایی از طریق فناوری اطلاعات و در اکو سیستم دنیای صفر و یک‌ها. دنیای مجازی یک قابلیت بزرگ دارد که سبب شده بیش از نیمی از جمعیت کرهٔ زمین در آن فعالیت کنند و ۱ میلیارد تا ۲ میلیارد نفر آن‌ها مشتری واتس‌آپ، اینستاگرام و فیس‌بوک باشند. این قابلیت بزرگ را می‌توان در رایگان بودن و فراگیری آن دانست. هیچ رسانه‌ای در طول تاریخ بشریت نتوانسته مثل فضای سایبر، امکانات فوق‌العاده ارزان و فراگیر با بالاترین سطح سهولت در استفاده و کاربرد را در اختیار انسان قرار بدهد.

  (برای درآمد ارزی دیجیتالی در سال ۱۳۹۸ باید با اپ نویسی و استفاده از اپ و ابزارهای درآمد زایی آشنا شوید)

  شما به‌عنوان یک فرد باسواد در قرن بیست و یکم باید قادر باشید تا هر در زمینه‌ای که صاحب اطلاعات و فن و هنر و تکنیک هستید، از این خوان بزرگ دیجیتالی، ماهی خود را شکار کنید و از شر حقوق‌های ثابت ماهانه و ساعت کاری ۸ صبح تا ۴ عصر خلاص شوید و درآمدهای جنبی بلندمدت و بعضا پایدار برای خود دست و پا کنید.

  خوب با این مقدمه شما را دعوت می‌کنیم برای آشنایی با فرصت‌های دیجیتالی جالب و پیشنهادهای هیجان انگیز برای درآمد ارزی در سال ۲۰۱۹ میلادی، این گفتار را مطالعه کنید و ما را در جریان نقطه نظرات و دیدگاه‌ها و تجربیات درآمد ارزی خود در سال‌های اخیر قرار بدهید. با ما همراه باشید.

  کسب درآمد ارزی

  سال ۲۰۱۹ میلادی سالی است که شمار مخاطبان شبکهٔ اجتماعی محبوب ایرانیان یعنی اینستاگرام از مرز ۱ میلیارد نفر فراتر رفته است. سالی است که استفاده از پیام‌ رسان‌های اینترنتی روند صعودی پیدا کرده و اگر شما در سال ۱۳۹۸ بخواهید با دوستان و آشنایان و شرکت‌ها و مؤسسات در داخل یا خارج از کشور در تعامل باشید، باید در یکی از پیام رسان‌های محبوب داخلی و خارجی که اکثریت از آن استفاده می کنند، عضو باشید. در واقع هویت دیجیتالی شما مصادیقی دارد که یکی از آن‌ها، حضور فعالانه در این پیام‌رسان‌های اینترنتی است.

  سال ۲۰۱۹ میلادی سالی است که احتمالا شاهد نوسانات مقطعی در قیمت ارز باشیم. با وجود تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و تحریم‌های بانکی، اما سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی با روی کار آمدن رئیس جدید، نشان از یک ثبات در قیمت ارز و عدم مشاهدهٔ نوسانات چشمگیر دارد. سرمایه‌گذاری در ارز پرریسک است اما کسب درآمد ارزی می‌تواند اقدامی ارزشمند باشد. چون ورود ارز به کشور تا هر میزان آزاد شده است، بنابراین ورود و خروج ارز توسط مسافران آسان و موجب ثبات بازار است. به همین خاطر نگرانی زیادی دربارهٔ نوسانات عجیب و غریب قیمت ارز نداشته باشید.

  سال ۲۰۱۹ میلادی که از ماه مارس آن شاهد آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی خواهیم بود، سالی است که شرایط اقتصادی سختی برای ایران متصور است و بودجهٔ دولت برای این سال نیز نشان از آمادگی دولت برای یک شرایط تحریمی شدید دارد. لذا اکتفا به درآمد ریالی شما با وجود تورم موجود، منطقی به‌نظر نمی‌رسد و باید به فکر روش‌های درآمد زایی بود.

  با فریلنسرینگ آشنا شویم

  مهم‌ترین ابزاری که شما برای کسب درآمد ارزی دارید آشنایی با روش های خلاقانهٔ فریلنسرینگ (دورکاری) است تا از این راه، دنیا با ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و توان‌مندی شما آشنا شود. شاید شما متخصص طراحی مبدل‌های حرارتی باشید یا نقشه‌کش حرفه‌ای یا مدرس گیتار یا زبان خارجی و حتی ویراستار و عکاس ماهر. این ظرفیت‌ها و مهارت‌ها شاید هیچ ربطی به کار روزانهٔ شما نداشته باشد اما می‌توانید در وقت اضافه و در طول روز، پروژه‌هایی بگیرید و انجام دهید و در قیمت و زمان توافقی با کارفرما، تحویل دهید.

  کسب درآمد ارزی

  دورکاری یعنی اینکه شما از طریق فضای مجازی، پروژه‌ای در هر زمینهٔ صنعتی و خدماتی را از کارفرمایان در ایران و سایر نقاط جهان دریافت و آن را انجام و درآمد حاصله را به‌صورت ارزی یا ریالی دریافت کنید. میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا سالانه میلیاردها دلار از روش فریلنسری درآمد دارند. شاید باورتان نشود، اما همین الان هزاران ایرانی که مدرس حرفه‌ای زبان انگلیسی هستند به دانشجویان بین‌المللی شاغل به تحصیل در کشورهایی نظیر انگلستان، کانادا، نیوزلند و حتی ایالات متحده، زبان انگلیسی تدریس می‌کنند، در سطح آیلتس و تافل و GRE! بله! باورش سخت است! چون استخدام مدرس حرفه‌ای زبان در این کشورهای انگلیسی زبان گران‌تر از استخدام مدرس ماهر زبان در ایران است.

  سایت‌های بسیاری برای دورکاری وجود دارد که شما می‌توانید رایگان در آن‌ها عضو شوید. پروفایل ایجاد کنید و به معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود بپردازید. در این راه، آنچه اهمیت دارد این است که شما الفبای دورکاری و کسب‌وکار در فضای رقابتی را با صبر و پیشتکار یاد بگیرید. درآمد ارزی دورکاری با صبر حاصل می‌شود. عین بازار بورس! اگر صبر ندارید، شاید باید به‌دنبال حقوق ۸ صبح تا ۶ عصر باشید!

  در این سایت می توانید آموزش های لازم برای کسب درآمد دلاری و ارزی را به دست بیاورید :

  آموزش کسب و کار ارزی و دلاری

  خدمات چاپ لیبل و برچسب، ریبون حرارتی ، لیبل پرینتر و بارکد اسکنر

  No Comments متفرقه

   

  شرکت تکتا ارائه دهنده خدمات چاپ لیبل و برچسب، تهیه انواع ریبون حرارتی و تجهیزات از قبیل لیبل پرینتر و بارکد اسکنر 

   با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و توسعه ابزار های مرتبط، سیستم های شناسایی خودکار (Auto-ID) با استقبال زیادی از سوی صنایع گوناگون و کسب کارهای مختلف تجاری، خدماتی، نظامی، درمانی و … جهت دستیابی سریع و دقیق به اطلاعات اشخاص، کالا و خدمات مورد توجه قرار گرفته است.

  مدیریت شرکت تکتا با بیش از دو دهه تجربه در حوزه های مختلف نرم افزار و اتوماسیون، رسالت خود را بر آن داشت تا مشکلات کسب و کارهای مختلف را با اقدام به یکپارچه سازی زیر ساخت های زنجیره تامین (SCM) و ارتباط با مشتریان (CRM) مرتفع نماید. بدین منظور شرکت تکتا با بهره گیری از ظرفت های تخصصی و تجربه عملیاتی و اجرایی نیروی انسانی، در حوزه سیستم های شناسایی خودکار (Auto-ID) راه حل ها و محصولات کاربردی و بی رقیب خود را به صورت ذیل به مشتریان محترم ارائه می نماید :

  ارائه راهکارهای مدیریت مکانیزه انبار تکتا (WMS) و سیستم جامع لیبلینگ ، بسته بندی و ردیابی قطعات و محصولات مبتنی بر بارکد بصورت یکپارچه و یا مرتبط با سایر نرم افزار های مستقر، ویژه سازمان ها، ادارات و شرکت ها.

  سیستم کنترل و مدیریت اموال تکتا (AMS)، نرم افزار اموال گردانی مبتنی بر بارکد، مناسب کلیه سازمان ها، اداره ها، هتل ها، شرکت ها و کسب و کارهای گوناگون.

  نرم افزار و سیستم لیبلینگ و بسته بندی تکتا (LPS) مبتنی بر بارکد، مناسب صنایع و خدمات گوناگون.

  انجام کلیه خدمات تخصصی نرم افزار تحت وب و ویندوز.

  وارد کننده انواع ریبون حرارتی (Thermal Transfer Ribbon) ریبون وکس،ریبون وکس رزین،ریبون رزین،ریبون سوپر رزین،ریبون ضد آب، در سایز های مختلف.

  ارائه انواع لیبل های پشت چسب دار کاغذی (Paper)،پلی پرو پیلن (PP)،پی وی سی (PVC)،متال (Silver)،شفاف (Transparent)، اموال / خرد شونده (Security Label)،برچسب گارانتی (VOID Label) و …

  ارائه مشاوره به منظور انتخاب مواد مصرفی متناسب با نوع کالا یا خدمات جهت مقرون به صرفه بودن و داشتن کارایی مناسب در شرایط مختلف محیطی برای حفظ کیفیت مطلوب.

  تهیه ،تامین و عرضه بهترین نوع محصولات لیبل پرینت(Label Printer) و بارکد اسکنر(Barcode Scanner).

  شرکت تکتا به منظور رفاه حال مشتریان، توسط شرکاء تجاری مجرب خود، آمادگی ارائه کلیه خدمات مورد نیاز بسته بندی از قبیل کارتن و چسب پهن را نیز دارا می باشد.

  نرم افزارهای کنترل ردیابی توسط بارکد
  سیستم های نرم افزاری، تحت وب و ویندوز.
  سیستم های شناسایی خودکار با استفاده ازتکنولوژی بارکد و RFID، نرم افزار مدیریت انبار تکتا WMS، نرم افزار اموال گردانی مبتنی بر بارکد مدیریت اموال AMS، نرم افزار و سیستم لیبلینگ و بسته بندی کالا تکتا LPS

  لیبل کاغذی, لیبل پی وی سی, لیبل متال, لیبل بک متال, برچسب پشت متال, لیبل اموال, خرد شونده, لیبل گچی, لیبل وُید, برچسب گارانتی, لیبل حرارتی, ترمال, لیبل ترانسپارنت, برچسب شیشه ای, لیبل پارچه ای، تایوک, لیبل های مقاوم در مقابل حرارت
  انواع لیبل، برچسب
  انواع برچسب انواع لیبل های پشت چسب دار خام و چاپی
  تهیه و تولید لیبل های پشت چسب دار خام و چاپ برچسب لیبل، در انواع مختلف لیبل کاغذی، لیبل پی وی سی، لیبل بک متال،لیبل متال، لیبل اموال, خرد شونده، گچی،لیبل وُید, برچسب گارانتی، لیبل ترانسپارنت, برچسب شیشه ای، لیبل پارچه ای یا تایوک و … به سفارش مشتری.

  انواع ریبون حرارتی
  ریبون های حرارتی Thermal Transfer Ribbon جهت چاپ روی لیبل
  تهیه ،تامین و عرضه بهترین نوع ریبون (Ribbon)، ریبون وکس، ریبون وکس رزین، ریبون رزین، ریبون سوپر رزین، ریبون قایل شستشو با بالاترین کیفیت و قیمت رقابتی به دلیل واردات مستقیم و بی واسطه.

  لیبل پرینتر ، چاپگر برچسب، لیبل زن
  انواع لیبل پرینتر های حرارتی رومیزی و صنعتی
  تهیه، تامین و عرضه انواع لیبل پرینتر های رومیزی و صنعتی و ارانه مشاوره جهت انتخاب بهترین مدل های موجود بسته به نوع فعالیت و راه اندازی و خدمات اولیه مورد نیاز جهت راه اندازی و بهره برداری بهینه.

  بارکد اسکنر
  انواع بارکد اسکنر بی سیم، بارکد اسکنر سیمی و موبایل کامپیوتر
  تهیه، تامین و عرضه انواع بارکد اسکنر و موبایل کامپیوتر های مورد استفاده، از بهترین انواع موجود برای صنایع، فروشگاه ها، مراکز پخش و … که جهت ثبت اطلاعات از از بارکدینگ استفاده می کنند.

  تامین و پخش عمده کارتن دایکاتی ( Die Cut ) ، کارتن سه لایه، کارتن پنچ لایه، جعبه و باکس لمینتی، چسب پهن و انواع کارتریج جهت پرینتر های اداری و حرفه ای با ضمانت
  سایرمواد مصرفی بسته بندی
  مواد مصرفی مورد نیاز جهت بسته بندی کارتن، انواع کارتریج، چسب پهن
  تامین و پخش عمده کارتن دایکاتی ( Die Cut ) ، کارتن سه لایه، کارتن پنچ لایه، جعبه و باکس لمینتی، چسب پهن و انواع کارتریج جهت پرینتر های اداری و حرفه ای با ضمانت.

  برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک کنید :

  خدمات چاپ لیبل و برچسب، تهیه انواع ریبون حرارتی و تجهیزات از قبیل لیبل پرینتر و بارکد اسکنر 

   

  مشاور املاک تورنتو و ونکوور (کانادا)

  No Comments متفرقه

  تهیه مسکن یکی از اصلی ترین نیاز های بشر است و امروزه به یکی از بزرگ ترین دغدغه های ما تبدیل شده، چراکه هزینه های رهن و اجاره و یا خرید واحد های مسکونی بسیار سرسام آور شده است. از سویی دیگر پیدا کردن واحد متناسب با سلیقه و بودجه هر کسی، کار را سخت تر از قبل کرده است. چانه زدن با املاک ها، صرف ساعت های متمادی در آژانس های مسکن و گشتن خانه به خانه واحد های مسکونی نیز  یکی دیگر از مشکلات این حوزه به شمار می آید.

  اگر برای مشاور املاک تورنتو و مشاور املاک ونکوور
  نیاز به اطلاعات دقیق دارید می توانید به سایت

  https://melk.ca/blog

  مراجعه نمایید

  در این سایت شما می توانید اطلاعات مهاجرت به کانادا و اطلاعاتی درباره شهرهای کانادا به خصوص ونکور و تورنتو به دست بیاورید.

   

  نداشتن اطلاعات در خصوص کیفیت و قیمت منطقه مورد نظر همیشه مساله ای چالش برانگیز در رهن و اجاره و خرید واحد های مسکونی بوده است.

  همچنین اطلاعات از قوانین بسیار با اهمیت است و باید حتما در نظر داشته باشید و کمک گرفتن از مشاورین املاک معتبر و با تجربه بسیار به شما کمک می کند

  تخصص و تجربه در حوزه املاک

  ما همیشه در مواردی که تخصص نداریم، به افراد با تجربه و متخصص مراجعه می‌کنیم. در خرید و فروش خانه یا رهن و اجاره آپارتمان نیز این امر صادق است. آیا مصالح ساختمانی و سطح کیفیت آنها را  می‌شناسید؟ آیا آپارتمانی را که قصد خرید آن را دارید، با نیازهای خانواده شما همخوانی دارد؟  آیا با موقعیت ملک و آینده آن آشنایی دارید؟ و آیا رقم پیشنهادی فروشنده با ارزش واقعی ملک تطابق دارد؟ یک مشاور املاک معتبر به این سوال‌های شما پاسخ خواهد داد.

  قدرت مذاکره بالا

  مشاورین املاک معتبر به دلیل آشنایی به فنون مذاکره، با دقت بیشتری می‌توانند نیازهای شما را برآورده سازند. همچنین رابطه مداری مناسب یک مشاور املاک می‌تواند روند انجام یک معامله را سرعت ببخشد تا در حداقل زمان و حداکثر دقت بتوانید یک معامله موفق داشته باشید.

  آشنایی با قوانین حقوقی حوزه املاک

  برخی از معامله کنندگان  که بدون حضور مشاور املاک معتبر اقدام به معامله می‌کنند، پس از مدتی متوجه می‌شوند برخی موارد حقوقی به آنها تحمیل شده، در حالیکه هنگام عقد قرارداد از آن بی اطلاع بوده‌اند. مشاور املاک معتبر به دلیل آشنایی با قوانین حوزه املاک، از بروز چنین مسائلی جلوگیری کرده و تمامی موارد را قبل از امضای قرارداد به هر دو طرف گوشزد می‌کند. 

  بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

  No Comments متفرقه

  بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
  فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
  یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
  انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
  کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
  در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

   مدیریت بازاریابی

  اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
  پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
  مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

   فلسفه های بازاریابی

   دیدگاه مبتنی بر تولید

  دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

  فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

  اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

   دیدگاه مبتنی بر محصول

  برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

  اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

   دیدگاه مبتنی بر فروش

  دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

  تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

  دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

  برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

  از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

   تفاوت مشتری با ارباب رجوع

  مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

  1-حق انتخاب :

  مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

  2 – استمرار حرکت:

  وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

  3 – ارتباط عاطفی:

  مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

  4 – ارتباط حقوقی متقابل:

  در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

   

  انگور قرمز | محافظ قلب | سبزیجات

  No Comments سلامتی

  انگور، محافظ قلب و کم کننده فشار خون

  محققان در آمریکا تازگیا فهمیدن که انگور فشار خون رو پایین آورده و علائم آسیب به ماهیچه قلب رو هم کم می کنه.

  به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، مطالعه روی موشهای آزمایشگاهی نشون داده که این میوه با این وجود کارکرد قلب رو بهتر کنه.

  محققان مرکز قلب و عروق دانشگاه میشیگان تاکید کردن که این تاثیر در مورد تموم شکلای جور واجور انگور از جمله انگور سبز، قرمز و مشکی دیده شده.

  در این تحقیق، تاثیر انگور در نوعای جورواجور و به صورت ترکیب با رژیم غذایی موشهای آزمایشگاهی، روی این جانوران بررسی شد.

  محققان مقایسه های بسیاری بین موشهای تحت رژیم با انگور و موشهایی که از این میوه در رژیم غذایی خود نداشتن، انجام دادن. حتی در بعضی موارد مصرف انگور رو با مصرف دوز پایین داروهای عادی فشار خون مقایسه کردن.

  اول به هر گروه رژیم غذایی پرنمک دادن که این باعث بالا رفتن فشار خون در موشها شد، پس از ۱۸ هفته که به گروه اول رژیم غذایی پر از انگور داده شده بود، فشار خون این موشها کم شد، کارکرد قلب بهتر شد و التهاب و علائم به وجود اومده به وسیله آسیب به ماهیچه قلب هم کم شد.

  معلوم شد گروه دوم که رژیم غذایی پرنمک داشتن و با این وجود داروی کاهش فشار خون مصرف می کردن، هرچند فشار خون اونا کم می شد اما در مقایسه با گروه اول که انگور خورده بودن، قلب اونا در برابر آسیبهای احتمالی حفاظت نمی شد.

  جمع آوری به وسیله بخش خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت سایت آکا

  انگور فرنگی سیاه سرشار از ویتامین سی است | سبزیجات

  No Comments سلامتی

  درمان روماتیسم با دم کرده برگ انگور فرنگی

  انگور فرنگی مشکی پر از ویتامین سی است

  انگور فرنگی مشکی پر از ویتامین سیه

  درمان روماتیسم با دم کرده برگ انگور فرنگی

  اختصاصیآکا ایران:  

  • انگور فرنگی مشکی منبعی غنی از ویتامین سیه و در هر ۱۰۰ گرم انگور فرنگی مشکی اندازه ۲۰۰ میلی گرم ویتامین سی هست که اندازه ویتامین سی موجود در اون از تموم میوه ها بیشتره.
  • علاوه بر اون انگور فرنگی مشکی دارای ویتامینای آ، ب، قندها و مواد معدنی لازم واسه بدنه که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و تاثیر مثبت روی سیستم عصبی بدن دارن.
  • انگور فرنگی برگیایی بریده و برجسته داره. اگه برگ و سرشاخهای ان رو دم کنین با روماتیسم مقابله می کنین. این دم کرده باعث افزایش عرق و ادرار آوره و باعث تقویت بدن و آرامش ورم مفاصل می شه.
  • انگور فرنگی مشکی باعث دفع اسید اوریک و اوره می شه و واسه درمان فشارخون، مشکلات گردش خون در دوران یائسگی، تورم کبد، یرقان و تصلب شرائین تاثیر خوبی داره.
  • واسه جفت و جور دم کرده این میوه به ۱۵ گرم برگ انگورفرنگی مشکی نیاز دارین. برگا رو در نیم لیتر آب نزدیک به دمای جوش بریزین و بذارین ۱۰ دقیقه دم بکشه. محلول رو از صافی رد کنین و بخورین.
  • باید دقیقا از همین اندازه برگ انگور فرنگی مشکی در جفت و جور دم کرده استفاده کنین. خیلی از افراد فکر می کنن داروهای گیاهی و دم کرده ها ضرر ندارن که دیدگاه اشتباهیه.
  • کسائی که ناراحتی روده و معده دارن از دم کرده انگور فرنگی مشکی استفاده نکنن. 

  منبع :

  انگور فرنگی درمانی برای تسکین ورم مفاصل | تغذیه سالم

  No Comments سلامتی

  انگور فرنگی درمانی واسه آرامش ورم مفاصل

  انگور فرنگی درمانی واسه آرامش ورم مفاصل

  انگور فرنگی درمانی واسه آرامش ورم مفاصل

  انگور فرنگی مشکی درختچه ایه با شاخه های راست و برگای بریده که پشت برگای اون برجسته هستش، گلای زرد کمرنگ اون به میوه های مشکی تبدل می شن که ارتفاع اون ۱/۵ تا ۲ متر می رسه.

   باید بدونین این میوه منبع فوق العاده ویتامین C حساب می شه. در واقع هر ۱۰۰ گرم انگور فرنگی مشکی شامل ۱۵۹ تا ۲۰۰ میلی گرم ویتامین C هستش؛ و این اندازه خیلی بیشتر از میوه های دیگه س.

  انگور فرنگی مشکی دارای ویتامینای B، A، قندها و مواد معدنی لازم واسه بدنه. همه این مواد روی سیستم عصبی بدن اثر خوبی میذاره و هم اینکه سیستم ایمنی بدن رو هم تقویت می کنه.

  دم کرده برگ و سر شاخه های اون ادرارآوره، باعث تعریق بیشتر می شه و با روماتیسم هم مقابله می کنه. از این گذشته این دم کرده تقویت کننده بدن هم هستش. مصرف این دم کرده باعث آرامش ورم مفاصل می شه.

  به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین این میوه باعث دفع اوره و اسید اوریک هم می شه و در درمان فشار خون؛ تصلب شرائین، مشکلات گردش خون در زمان یائسگی، تورم کبد و یرقان اثر مفیدی به جای میذاره.

  واسه جفت و جور دم کرده انگور فرنگی و آرامش دردهای مفاصل به ۱۵ گرم برگ این میوه نیاز دارین. واسه این کار برگا رو داخل نیم لیتر آب تقریبا جوش بریزین و اجازه بدین به مدت ۱۰ دقیقه دم بکشه. بعد محلول رو صاف کنین و در طول روز بخورین.

  حواستون باشه اگه علائم و درد به مدت طولانی ادامه داشت حتماً به دکتر مراجعه کنین.

  مهم تر این که در جفت و جور هر نوع دم کرده و جوشونده ای بیشتر از میزانی که پیشنهاد می شه از گیاهان استفاده نکنین. تصور این که داروهای گیاهی و دم کرده ها به طور کاملً بی ضرر هستن غلطه.

   

  به نقل از باشگاه خبرنگاران

  .

  منبع :