دانلود پایان نامه

مذکور، با فراهم آوردن بهتر عناصر غذایی، باعث افزایش وزن تر و افزایش ماده خشک گیاه شده است. میتوان اینطور استنباط کرد که همزیستی با قارچ در این شرایط در بهبود عملکرد رویشی گیاه موثر است. همانگونه که مطالعات زیادی بر روی گیاهان مختلف این موضوع را تأیید میکنند [26، 72 و 117]. جدول ضرایب همبستگی در شدت نور 300 میکرومول فوتون بر متر مربع در ثانیه نشان داد که همبستگیهای صفات نسبت به شدت نور پایینتر، ضعیفتر بود، به طوری که همبستگی مثبت اما ضعیفی بین تعداد ساقه با وزن تر و وزن خشک ساقه وجود داشت (جدول 4-18). همچنین همبستگی مثبت و قوی بین وزن تر و وزن خشک ساقه وجود داشت.
از آنجایی که در شدت نور پایین، میزان کلونیزاسیون با وزن تر وزن خشک اندام هوایی همبستگی مثبت داشت اما این رابطه در شدت نور بالا وجود نداشت میتوان نتیجهگیری کرد که احتمالاً همزیستی بین قارچ میکوریزا و گیاه نعناع در شدتهای نوری کمتر، برای گیاه مفید تر واقع میشود و امکان دارد که شدت نور 300 میکرو مول فوتون بر متر مربع در ثانیه، به عنوان استرس نوری برای گیاه تلقی شده باشد و تولیدات اولیه گیاه را کاهش داده و در نهایت وزن تر و خشک اندام هوایی تحت تأثیر منفی قرار گرفته باشد.
در هر دو شدت نور، هیچگونه همبستگی بین صفات مورد ارزیابی و محتوای اسانس تولیدی وجود نداشت (جدول 4-18). این نتایج نشان داد که در شرایط مطالعه حاضر، تلقیح گیاه با قارچ باعث افزایش چشمگیری در تولید اسانس در گیاه نمیگردد. این امر میتواند به دلیل اثرات متقابل بین نور و قارچ باشد به طوری که اثرات تنش نور LED بر گیاه قویتر و موثرتر از اثرات همزیستی با قارچ بوده است و در نتیجه تولید ترکیبات ثانویه گیاه تحت تأثیر کیفیتهای متفاوت نور قرار گرفته است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درموردحقوق ایران، قانون مدنی، کشورهای اسلامی

جدول 4-12- تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در ژنوتیپهای تحت اثرات متقابل نور و قارچ میکوریزا (شدت نور 150 میکرومول فوتون بر متر مربع در ثانیه)
منابع تنوع
درجه آزادی
تعداد ساقه
ارتفاع
وزن تر اندام هوایی
وزن خشک اندام هوایی
درصد کلونیزاسیون
محتوای اسانس
نور
4
**1/191
**5/1873
**6/610
**9/15
**5/117
**55/4
تکرار در محیط (خطا)
10
01/3
4/48
44/6
10/0
74/9
09/0
میکوریزا
3
**3/1584
**3/333
**8/797
**8/21
**3/19460
**2/18
ژنوتیپ
2
**3/340
**5/5638
**3/1609
**7/42
**3/2664
21/0
ژنوتیپ*میکوریزا
6
**1/206
**4/234
**0/57
**54/1
**5/1303
**83/1
نور*میکوریزا
12
**6/175
**6/230
**0/99
**49/2
**5/1237
**39/1
نور*ژنوتیپ
8
**4/79
**3/814
**2/228
**00/8
**9/1082
**08/3
نور*ژنوتیپ*میکوریزا
24
**3/84
**2/121
**0/87
**45/2
**0/687
**32/1
خطا
110
95/0
73/6
57/3
12/0
58/7
16/0
** معنیدار در سطح احتمال 1 درصد


دیدگاهتان را بنویسید