دانلود پایان نامه

برای ما شناسایی جهانی اهمیت دارد. در بحث شناسایی باید به این نکته توجه داشته باشیم که شناسایی هر دولت توسط دولت دیگر، به اشکال مختلف (سند یکجانبه، عمل انفرادییا جمعی و یا اقدام صریح مثل برقراری روابط دیپلماتیک یا انعقاد قرارداد دو جانبه ) صورت گیرد.131
در واقع کشوری کشور دیگر را به رسمیت می شناسد. بنابراین سازمان ملل وظیفه شناسایی ندارد، چنین چیزی اساساً وجود خارجی ندارد که یک سازمان بین المللی کشوری را به رسمیت بشناسد. سازمان‌ملل خود مرکب از دولت هاست. اما فلسطینی ها می گویند اگر شناسایی ما توسط مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای صورت بگیرد ما یک شناسایی دسته جمعی به دست آورده‌ایم که شناسایی جهانی محسوب می شود و این موجب پشتگرمی و قوت ما در مذاکرات خواهد شد.
3 – همچنین فلسطینی ها متعقدند هر بار که اسرائیل بر سر میز مذاکره آمده است، با ما به عنوان یک سازمان برخورد کرده است. خصوصاً این که بین فلسطینی ها اختلاف وجود داشته است. اسرائیل همواره گفته شما سازمانی هستید که حتی در منطقه خود نیز کنترل ندارید. بنابراین اسرائیل فلسطینی ها را در یک موقعیت برابر نمی بیند. پس بهتر است به سازمان ملل برویم و ضمن به رسمیت شناخته شدن، خود را به عضویت آن درآوریم، بعلاوه اگر بتوانیم توسط سازمان ملل به شناسایی جمعی دست پیدا کنیم قطعاً به عنوان یک کشور می توانیم از موقعیت برابر در مذاکرات با طرف دیگر بهره مند شویم.
4 – فلسطینی ها معتقدند اگر ما به عنوان یک کشور توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شویم می‌توانیم مطالبتمان را به ویژه در بحث های حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در سازمان ملل و ارگان‌های ذی ربط آن از جمله دیوان دادگستری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی پیگیری کنیم و به نتیجه برسیم. چرا که بسیاری از مجامع بین المللی از جمله دیوان دادگستری بین المللی صرفاً دارای صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین دولتها می باشند و سازمان و افراد نمی توانند در این ارگانها بین المللی اعلام شکایت کنند.
لازم به ذکر است که فلسطین صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را طبق اعلامیه 21 ژانویه 2009 پذیرفته است که به قرار ذیل است :
” بدین وسیله دولت فلسطین صلاحیت دیوان را به منظور احراز، پی گرد و محاکمه مباشران و معاونان جرائم ارتکابی از تاریخ 1 ژوئیه 2002 در سرزمین فلسطین را مورد پذیرش قرار می دهد “132
البته دیوان نباید تلاش کند که ماهیت دولت فلسطین را تعیین نماید، بلکه دیوان باید تصمیم بگیرد که آیا طبق ماده 12 اساسنامه اعلامیه فلسطین می تواند واجد اثر باشد یا خیر، کاردیوان این نیست که در شناسایی فلسطین همانند دولت ها عمل نماید، از دیوان خواسته شده، که فقط در مورد برآورده شدن شرایط اعمال صلاحیت قانونی خود اظهار عقیده نماید.که آیا اعلامیه فلسطین دارای شرایط مندرج در پاراگراف سوم ماده 12 می باشد تا امکان صلاحیت قانونی برای دیوان بوجود آیدیا نه.133
2-8- اشکال ممکن مورد نظر سازمان ملل در تشکیل کشور فلسطین:
شکل اول- فلسطین میتواند بر اساس مفاد ماده 4منشور سازمان ملل متحد موضوع کشور شدن را پیگیری نماید، همانطور که قبلا” اشاره کردیم قاعدتاٌ کشورها برای عضویت در سازمان ملل ابتدا باید درخواست و نامه خود را تسلیم مجمع عمومی کرده که با این کار نشان می دهند که رسماً تعهدات منشور سازمان ملل را پذیرفته اند . سپس شورای امنیت درخواست را بررسی کرده و 9 عضو از 15 عضو شورا باید به این رای دهند که عضویت کشور مربوط به مجمع عمومی توصیه شود . مادامی که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت به این کار رای ندهد و شورای امنیت رای های کافی برای توصیه عضویت کشور متقاضی داشته باشد ، کار رای دهی برای عضویت به مجمع عمومی واگذار می شود که دو سوم اعضای این مجمع باید به نفع پذیرش درخواست کشور متقاضی رای دهند تا این درخواست تأیید شود . پس از کسب اکثریت دو سوم آراء عضویت کشور متقاضی تنها زمانی عملی می شود که مجمع عمومی قطعنامه ای مبنی بر پذیرش دولت جدید تصویب کند. اگرچه برخی حقوق دانان طرفدار فلسطینی ها این راه حل را پیشنهاد می‌کنند. البته با توجه به فقدان اتفاق نظر در میان اعضای دایم شورای امنیت ، این راه حل عملی نخواهد شد چرا که دولت امریکا تصریح کرده که هر گونه ابتکاری در زمینه کشور شدن فلسطین در شورای امنیت را وتو خواهد کرد.
شکل دوم- که متحمل‌تر است این که مستقیماً به مجمع عمومی مراجعه کنند و قطعنامه ای را ارائه نمایند مبنی بر درخواست شناسایی توسط اعضای مجمع عمومی و بخواهند که به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شوند، که در این صورت این مصوبه نیاز به رای مثبت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده ندارد، و رای اکثریت ساده کافی خواهد بود. اتفاقی که بر این اساس ممکن است بیفتد این است که مجمع عمومی سازمان ملل فلسطینی ها را به عنوان یک کشور می شناسند. اما این ربطی به عضویت فلسطین در سازمان ملل ندارد، یعنی به این واسطه آنها عضو سازمان ملل نخواهند شد. البته اگر مجمع عمومی بدون اعطای وضعیت عضویت فلسطین اقدام به تایید وضعیتدولت بودن آن کند باز هم این تایید می تواند واجد آثار حقوقی مهمی باشد.اگر فلسطین یک دولت-کشور باشد میتواند از تمامی حقوقی که یک دولت به موجب حقوق بین الملل دارد،بر خوردارشود.این حقوق شامل مصو نیت یک دولت ومقامات آن،حمایت در برابر توسل به زور دولت‌های دیگر ،حق دفاع مشروع فردی و جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه، صلاحیت تام بر سرزمین،منع مداخله در امری که ذاتاٌ در صلا حیت داخلی قرار دارند ،امکان عضویت در سازمانهای بین دولتی و آژانس های تخصصی واهلیت تام برای انعقاد معا هده می شود.همچنین دارا بودن وضعیت دولت امکان دسترسی به محا کم ودیگر ساز وکارهای حل وفصل اختلاف را برای دولتها فراهم می‌آورد. فلسطین بدون تایید شورای امنیت نمی تواند به عضویت اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در آید، اما با این حال به موجب بند3ماده35 اساسنامه ی دیوان مزبوروقطعنامه شماره 9شورای امنیت مورخ 1946،این دولت می تواند به دیوان دسترسی پیدا کند134.
شکل سوم- فلسطینیان بخواهند براساس قطعنامه 377 که در سال 1950 تحت عنوان” اتحاد برای صلح” توسط مجمع عمومی سازمان ملل صادر گردید، موضوع عضویت خود را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح نمایند.
قطعنامه 377 مجمع عمومی سازمان ملل متحد معروف به قطعنامه اتحاد برای صلح متضمن این مفهوم است که اگر در مواردی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علت وتو یکی از اعضای دائم خود نتواند به هنگام تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز اقدام مناسبی انجام دهد، وظیفه صلح و امنیت بین المللی به عهده مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذاشته می شود، در این حالت مجمع عمومی فوراً به موضوع رسیدگی می کند و حتی می تواند راهکارهایی را که به نظر ضروری می رسد همانند کاربرد نیروی نظامی، به دولت یا دولت های مربوط برای بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی توصیه نماید.
قطعنامه اتحاد برای صلح براساس پیشنهاد آمریکا باموافقت اولیه 7 عضو شورای امنیت (کانادا، فرانسه، ترکیه، فیلیپین، انگلستان، اروگوئه و ایالات متحده آمریکا) در اکتبر 1950 به عنوان راهکاری برای خنثی نمودن وتو و مخالفت های مکرر شوروی سابق با اجرای اقدامات شورای امنیت در جریان جنگ کره به مجمع عمومی ارائه گردید.
نام دیگر قطعنامه اتحاد برای صلح، قطعنامه آچسن است. براساس این قطعنامه، به منظور سهولت و فوریت اقدامات مجمع عمومی در مواردی که شورای امنیت قادر به انجام وظایف خود نیست در قطعنامه اتحاد برای صلح حالت تشکیل اجلاس فوق العاده فوری برای مجمع پیش بینی شده است. دبیر کل موظف است بنا به درخواست اعضای شورای امنیت (9 رای موافق، بدون حق وتو ) و یا با تقاضای اکثریت اعضای سازمان ملل، ظرف 24 ساعت تشکیل جلسه اضطراری را فراهم نماید تا مجمع بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. اولین اجلاس فوق العاده فوری مجمع عمومی در قضیه بحران کانال سوئز در 29 اکتبر 1956 تشکیل گردید، در این اجلاس، مجمع عمومی به شورای امنیت که براثر وتو های پی در پی بریتانیا، شوروی سابق و همراهی اسرائیل از انجام خود ناتوان شده بود، با تصویب قطعنامه 1001 به طرفین متخاصم دستور آتش بس داد. نیروی فوری سازمان ملل متحد با نیروی امداد سازمان ملل متحد را به منظور ایجاد امنیت و نظارت بر آتش بس در مصر ایجاد کرد.
تاکنون ده بار از راهکار قطعنامه اتحاد برای صلح و تشکیل اجلاس فوق العاده فوری مجمع عمومی استفاده شده است. لازم به ذکر است که هیچ یک از این ده مورد ربطی به عضویت کشوری در سازمان ملل نداشته است.
البته تصمیمات مجمع عمومی هرچه باشد جنبه توصیه ای داشته و برای اعضا الزام آور نخواهد بود. اگرچه استفاده از این فرمول به معنای رویارویی جدی با آمریکا به حساب می آید و چه بسا چنانچه این رویارویی عملی شود ، مجمع عمومی در تصمیم خود برای عضویت فلسطین نتواند به اکثریت قاطع و چشمگیر دست پیدا کند.
حتی اگر فرمول قطعنامه اتحاد برای صلح مورد استفاده و استناد قرار گیرد و مجمع عمومی به آن رای دهد باز هم عضویت فلسطین در سازمان ملل تحقق نخواهد یافت، زیرا نحوه عضویت در ماده چهار منشور به صورتی که گفته شد آمده و غیر از آنچه در ماده مذکور آمده عضویت تحقق پیدا نخواهد کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1950 نظر داده است که شرایط مندرج در ماده 4 منشور در مورد عضویت کشورها در سازمان ملل قطعی بوده و هیچ شرایط اضافی را نمی توان برای عضویت اعمال نمود.
گفتار سوم : رویکرد سازمان‌های بین المللی وکشورها نسبت به شناسایی کشور فلسطین :
دلایل گرایش اکثرکشورهای جهان به شناسایی دولت مستقل فلسطینی در سرزمین های 1967 ناشی از اصل حق مردم در به دست گرفتن سرنوشت خود، پیامد منطقی به رسمیت شناختن آزادی بشر و تفکر ملت است، چرا که اراده مردم بایستی دارای تفوق باشد. از جمله کشورهایی که اقدام به شناسایی کشور فلسطین نموده اند، کشورهای آمریکای لاتین است چرا که قضیه فلسطین جایگاه ممتازی در وجدان بسیاری از مردم آمریکای لاتین دارد. کشورهای آمریکای لاتین ( برزیل آرژانتین و ونزوئلا) آوارگی ملت مظلوم فلسطین را نتیجه کاستی ها و غفلت ها و ناتوانی سازمان ملل دانسته و بر اصلاح آن تاکید دارند. علت گرایش آمریکای لاتین به شناسایی دولت فلسطین را باید در بافت جمعیتی این کشورها جستجو کرد به طوری که صدها هزار نفر از طوایف مختلف نژادی و مذهبی از خاورمیانه عربی به آمریکای لاتین مهاجرت کرده و بسیاری از آنها جایگاه رفیع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رسیده اند، و اقدام دسته جمعی کشورهای امریکای لاتین در شناسایی کشور مستقل فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل و ارائه بیانیه ها از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همه از آمادگی فلسطینیان برای اداره کشور مستقل حمایت دارد.
بی تردید در سازمان ملل متحد نسبت به شناسایی فلسطین رویکرد های مختلفی وجود دارد که در راه تحقق خواست تاریخی فلسطینیان اثرگذار خواهد بود.
3-1- رویکرد اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
بند (2 ) ماده (4) منشور ملل متحد این گونه اشعار می داد :
” پذیرش هر کشوری به عضویت ملل متحد که واجد شرایط مذکور]دوست دار صلح، به گونه ای که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرد و به نظرو تشخیص سازمان ملل قادر و مایل به اجرای آن باشد[باشد، منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنابر توصیه ی شورای امنیت اتخاذ می کند ” .135
به هر روی چنانچه این امر به تایید شورای امنیت رسیده و با چالش اصلی فراروی خود، یعنی ” وتو”

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید