دانلود پایان نامه

است اثرات مثبت آن بر فتوسنتز گیاه کمتر از طیفهای ترکیبی قرمز و آبی باشد. در ژنوتیپهای اصفهان و قزوین میزان فتوسنتز در شرایط مزرعه کمی بیشتر از نور سفید LED بود. این امر ممکن است به این دلیل اثرات منفی و یا ناشناخته سایر طیفهای موجود در نور سفید باشد که شدت آنها تحت نور LED به مراتب بیش از نور مزرعه میباشد. نور فلورسنت نیز به دلیل دارا بودن اشعه UV دارای اثر تخریبی در ساختمان کلروفیل و در نهایت فعالیتهای فتوسنتزی است [160 و 227].
بالاترین میزان فتوسنتز در ژنوتیپ قزوین از گونه M. piperita مربوط به نور آبی+قرمز LED و سپس مزرعه به ترتیب با میزان 7/20 و 9/18 میکرومول CO2 بر مترمربع در ثانیه بود. کمترین میزان فتوسنتز در نور فلورسنت و 60/5 میکرومول CO2 بر مترمربع در ثانیه بود. در ژنوتیپ همدان متعلق به گونه M. longifolia نیز بالاترین میزان فتوسنتز متعلق به نور آبی+قرمز LED و سپس قرمز و مزرعه به ترتیب با میزان 48/6، 62/5 و 61/4 میکرومول CO2 بر مترمربع در ثانیه بود. کمترین میزان این صفت در ژنوتیپ مذکور با میزان 45/2 میکرومول CO2 بر مترمربع در ثانیه، در نور فلورسنت مشاهده شد. افزایش میزان فتوسنتز ژنوتیپها در نور آبی+قرمز نشان دهنده و تأیید کننده اهمیت ویژه دو طیف مذکور در جذب کلروفیل و فعالیتهای فتوسنتزی میباشد [111 و 132].
از نظر تئوری و از نظر فیزیولوژیکی، محققین معتقد هستند که عملکرد فوتونی نور قرمز و آبی به تنهایی برای فتوسنتز و رشد گیاهان کافی است [31 و 151]. به عبارت دیگر در صورتی که گیاه تنها در یکی از محیطهای خالص نوری قرمز یا آبی و نه هر دو قرار گیرد امکان فتوسنتز و رشد کامل گیاه فراهم میشود. البته نظرات محققین کاملاً موافق نبوده و برخی هم اعتقاد دارند که در صورت استفاده از نور قرمز، درصد کمی نور آبی حتی در حد 10 درصد برای رشد کامل گیاه لازم است [181 و 277]. در مطالعه ساگر و همکاران [226] دو گیاه کاهو و گوجه فرنگی تحت 3 کیفیت نورفلورسنت متفاوت شامل سفید، آبی و قرمز قرار گرفتند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که رشد گیاهان و تجمع ماده خشک در گیاهان تحت نور قرمز بیشتر از سایر تیمارهای نوری بود و دلیل این امر بازده فوتون فتوسنتزی بیشتر در لامپهای قرمز ذکر شد. همچنین آنان گزارش نمودند که کمترین طیف فعال موثر در فتوسنتز در بین سه نور مذکور، متعلق به نور آبی بود. در مطالعه دیگری توسط اسکارت و شاو [229] شمعدانی معطر تحت 3 کیفیت نور سفید فلورسنت سفید، سبز و قرمز قرار گرفت و نتیجهگیری شد که میزان فتوسنتز گیاهان تحت نور قرمز بالاترین میزان را دارا بود. در این آزمایش نیز، نور قرمز منجر به وزن تر بیشتری نسبت به نور آبی گردید، با این حال، عملکرد گیاه نعناع در ترکیب نور قرمز و آبی بیشتر از قرمز به تنهایی بود که احتمالاً نشان دهنده تأثیر تکمیلی نور آبی بر بهبود رشد گیاه نعناع است. هر چند تأثیر تکمیلی نورآبی به ژنوتیپ گیاهی نیز بستگی دارد، به طوری که جدول اثر متقابل ژنوتیپ نعناع و منبع نور نشان میدهد که با وجود اینکه تحت ترکیب نور قرمز و آبی، میزان فتوسنتز در هر سه ژنوتیپ افزایش داشته است ولی این افزایش در ژنوتیپ قزوین نسبت به دو ژنوتیپ دیگر بیشتر بود (جدول 4-10). بنابراین ژنوتیپها ممکن است واکنش متفاوتی در نورهای خالص و یا ترکیبی نشان دهند.
ارتفاع
با مقایسه میانگین دادهها، اختلاف آماری معنیداری از لحاظ این صفت بین دو گونه M. longifolia و M. spicata مشاهده نگردید و ارتفاع گیاه به ترتیب 7/22 و 5/21 سانتیمتر بود (جدول 4-10). گونه M. piperita با ارتفاع 5/19 سانتیمتر در رده دوم قرار داشت.
تمامی ژنوتیپهای مورد مطالعه در شرایط مزرعه بالاترین ارتفاع را داشتند، در حالی که در میان انکوباتورهای LED، نور سفید و سپس قرمز بهترین شرایط را برای افزایش ارتفاع گیاه فراهم نمودند (جدول 4-10). ارتفاع گیاه در ژنوتیپ اصفهان در نور سفید و سپس قرمز LED به ترتیب 7/26 و 1/24 سانتیمتر، در ژنوتیپ قزوین 2/32 و 2/28 سانتیمتر و در ژنوتیپ همدان 0/32 و 1/28 سانتیمتر بود. کیفیت نور بر خصوصیات مورفولوژیکی و نموی گیاه به طور عمده از طریق نورهای آبی، قرمز و مادون قرمز تأثیرگذار میباشد و در این میان نورهای قرمز و مادون قرمز در افزایش ارتفاع گیاه نقش اساسی را ایفا میکنند [184]. در این رابطه، سبزعلیان و همکاران [223] بررسی اثرات نور LED بر تولیدات گیاهان مهم و اقتصادی از جمله عدس (Lens culinars)، همیشه بهار (Calendula officinalis)، پامچال (Primula vulgaris)، گازانیا (Gazania splendens) و شببو (Matthiola incana را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش نمودند که ارتفاع تمام گیاهان تحت نور LED نسبت به شرایط طبیعی کاهش یافت. آنها گزارش نمودند که نور آبی بازدارنده رشد سلول بوده و گیرندههای نور آبی باعث تغییراتی در بیان ژنهایی میشوند که مانع طویل شدن گیاه میگردند.
کمترین ارتفاع در تمامی ژنوتیپها در نور آبی LED مشاهده شد (جدول 4-10). این میزان در ژنوتیپهای اصفهان، قزوین و همدان به ترتیب 7/12، 2/17 و 2/16 سانتیمتر بود. نتایج حاصل با اظهارات متعدد که نور آبی کاهش دهنده ارتفاع گیاه میباشد، مطابقت دارد [191 و 222]. نور آبی بازدارنده رشد سلول است و این فرضیه مطرح است که ممکن است گیرندههای نور آبی بیان ژنها را در مرحله رشد طولی ساقه تحت تأثیر قرار داده و افزایش ارتفاع را سرکوب نمایند [223]. در مطالعه نانیا و همکاران [202] روی گوجه فرنگی، طول ساقه اصلی در گیاهان تحت نور آبی: قرمز LED با نسبت 1/0:1 بیشتر از گیاهان تحت این نور با نسبت 1:1 بود.
طول برگ
اختلاف آماری معنیداری از لحاظ طول برگ در بین دو گونه M. longifolia و M. pi
perita مشاهده نشد و گونه M. spicata بیشترین میزان طول برگ را با 3/4 سانتیمتر دارا بود (جدول 4-10). طول برگ در گونههای M. piperita و M. longifolia به ترتیب 5/3 و 4/3 سانتیمتر بود.
در تمامی ژنوتیپهای رشد کرده در انکوباتورهای LED، طول برگ در مقایسه با شرایط مزرعه افزایش یافت و نورهای قرمز و سفید موثرترین نورها برای افزایش این صفت در گیاه بودند (جدول 4-10). در ژنوتیپ اصفهان طول برگ در نور قرمز و سفید به ترتیب 3/5 و 0/5 سانتیمتر بود. در ژنوتیپ قزوین، طول برگ در نور سفید و قرمز به ترتیب 4/5 و 1/5 سانتیمتر و در ژنوتیپ همدان میزان این صفت در نور قرمز و سفید به ترتیب 0/5 و 6/4 سانتیمتر بود. این موضوع نشان دهنده تأثیر بیشتر نور قرمز در افزایش طول برگ گیاه میباشد [193].
کمترین طول برگ در تمامی ژنوتیپها در نور فلورسنت مشاهده شد (جدول 4-10). این میزان در ژنوتیپهای اصفهان، قزوین و همدان به ترتیب 0/3، 8/0 و 8/1سانتیمتر بود. در آزمایشات متعدد گزارش شده است که نور فلورسنت به دلیل داشتن اشعه UV-B بر روی آناتومی و مورفولوژی گیاه تأثیرگذار است [39، 199 و 205]. این تغییرات به دلیل تأثیر بر فعالیت ژنها از طریق آسیب به DNA و در نهایت آسیب به دستگاه فتوسنتزی و تغییرات در مورفولوژی گیاه میباشد [199].
عرض برگ
اختلاف آماری معنی داری از لحاظ عرض برگ بین دو گونه M. longifolia و M. piperita مشاهده نشد و گونه M. spicata با 4/2 سانتیمتر بیشترین میزان عرض برگ را دارا بود (جدول 4-10). عرض برگ در گونههای M. piperita و M. longifolia به ترتیب 9/1 و 7/1 سانتیمتر بود.
همانند طول برگ، در تمامی ژنوتیپهای رشد کرده در انکوباتورهای LED، عرض برگ نیز در مقایسه با شرایط مزرعه افزایش یافت و به طور کلی، نورهای قرمز و سفید موثرترین نورها برای افزایش این صفت در گیاه بودند (جدول 4-10). این تغییرات به گونه گیاه نیز بستگی دارد، به عنوان مثال، در گیاه رز اندازه برگهای گیاه تحت نور آبی LED نسبت به نور سفید، قرمز و یا ترکیب آبی و قرمز بیشتر بود [209].
در ژنوتیپ اصفهان عرض برگ در نورهای قرمز و سفید 0/3 سانتیمتر بود. در ژنوتیپ قزوین، عرض برگ در نور سفید با 02/3 سانتیمتر و در ژنوتیپ همدان در نور قرمز و سفید به ترتیب با 4/2 و 3/2 سانتیمتر بیشترین میزان را داشت. کمترین عرض برگ در تمامی ژنوتیپها در نور فلورسنت مشاهده شد (جدول 4-10). این میزان در ژنوتیپهای اصفهان، قزوین و همدان به ترتیب 9/1، 53/0 و 0/1 سانتیمتر بود.
تعداد سنبله در گیاه
اختلاف آماری معنیداری از لحاظ تعداد سنبله در گیاه در دو گونه M. spicata و M. piperita مشاهده نشد و گونه M. longifolia با تعداد 0/4 سنبله در گیاه بیشترین میزان این صفت را دارا بود (جدول 4-10). همچنین تعداد سنبله در گیاه در گونههای M. spicataو M. piperita به ترتیب 5/2 و 0/2 سانتیمتر بود.
ژنوتیپ اصفهان در هیچ یک از نورهای مورد مطالعه LED و فلورسنت وارد مرحله گلدهی نشد و این در حالی بود که در شرایط مزرعه به طور میانگین 15 سنبله در هر گیاه وجود داشت (جدول 4-10). ژنوتیپ قزوین در شرایط مزرعه وارد مرحله گلدهی نشد اما تحت نور آبی+قرمز LED، تعداد 3/11 گل در گیاه مشاهده گردید. به نظر میرسد در مطالعه حاضر گلدهی ژنوتیپهای مختلف تحت اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط آزمایشی که همان کیفیتهای متفاوت نوری است قرار گرفت، به گونهای که بسته به ژنوتیپ، عکس العملهای متفاوتی از گیاه در مورد این صفت مشاهده گردید. نانیا و همکاران [202] در مطالعه خود روی گوجه فرنگی نشان دادند که نور آبی و به خصوص با شدت بالا (75 میکرومول فوتون بر متر مربع در ثانیه) باعث تأخیر در گلدهی گیاه گردید و ترکیب این نور با قرمز طول این دوره را کاهش داد. در مطالعه سبزعلیان و همکاران [223] گیاهان عدس، همیشه بهار، پامچال، شببو و گازانیا تحت تیمار نور آبی+قرمز LED و نور طبیعی قرار گرفتند و تعداد گل در همیشه بهار، پامچال، گازانیا و شببو تحت نور LED در مقایسه با نور طبیعی مزرعه افزایش یافت. بر اساس اطلاعات موجود در مورد نور LED و اثرات آن بر رشد گیاهان، مشکل است که بتوان جزئیات دلایل این اثرات را بیان نمود. اما میتوان این فرضیه را ارائه کرد که نور قرمز LED که فاقد قرمز دور است، به طور پیوسته باعث تحریک فیتوکرومها، گیرندههای نوری کنترل کننده طویلسازی میانگرهها، تحریک متابولیسمهای گیاهی در جهت بهبود خصوصیات رشدی، تحریک تولید جوانههای گل، انتقال به مرحله گلدهی و در نهایت گلدهی گیاه میگردد [223]. گلدهی در ژنوتیپ همدان نیز تحت تأثیر مزرعه و سپس نور آبی+قرمز LED واقع شد و تعداد سنبله در گیاه در دو محیط مذکور به ترتیب 4/19 و 7/4 عدد بود.
وزن تر اندام هوایی
اختلاف آماری معنیداری از لحاظ وزن تر اندام هوایی در بین گونهها مشاهده شد و میزان این صفت به ترتیب 8/15، 7/13 و 0/12 گرم در گیاه در گونههای M. piperita، M. longifolia و M. spicata بود (جدول 4-10). مقایسه نورهای LED با نور مزرعه نشان داد که وزن تر ژنوتیپها به طور چشمگیری در نور آبی+قرمز در مقایسه با مزرعه افزایش داشت. مقایسه میزان رشد در گونهM. piperita در شکل 4-3 تحت نور قرمز+آبی LED و شرایط مزرعه نشان داده شده است و رشد بیشتر گیاه تحت نور LED در مقایسه با نور طبیعی به وضوح مشاهده میشود. بر اساس گزارش سبزعلیان و همکاران [223]، ترکیب نور آبی+قرمز LED برای افزایش رشد و تولید وزن تر بیشتر در گیاهان با ارزش و اقتصادی مانند ریحان و پامچال نیز مناسب است (شکل 4-3). میزان این صفت در نور مذکور و در ژنوتیپهای اصفهان، قزوین و همدان به ترتیب 9/25، 5/44 و 0/37 گرم در گیاه بود. این نکته حائز اهمیت است که وزن تر و محتوای آب بالا در اندام هوایی، دو خصوصیت مهم برای ن
عناع خوراکی میباشد که در ترکیب نور آبی+قرمز LED به میزان بیشتری تأمین میگردد [223].

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درموردمدیون، ایفای، وفای

کمترین وزن تر اندام هوایی در تمامی ژنوتیپها در نور فلورسنت به دست آمد، به گونهای که میزان این صفت در ژنوتیپهای اصفهان، قزوین و همدان به ترتیب 73/1، 67/2 و 87/1 گرم در گیاه بود. با وجود اینکه شرایط نوری انکوباتورها طوری انتخاب شد که شدت نور تقریباً یکسانی در همه انکوباتورها وجود داشته باشد، با این حال کیفیت نور در


پاسخی بگذارید