دانلود پایان نامه

کرمانشاه
0/41
67/2
26/1
57/4
9/21
1/22
74/2
1/72
3/17
72/9
74/0

کرمانشاه
8/37
55/2
63/1
99/2
6/26
7/18
52/4
7/72
8/15
81/5
70/0

همدان
6/40
8/2
90/1
56/4
6/19
0/22
31/4
5/64
2/22
15/8
78/0

شیراز
6/38
00/3
56/1
27/5
3/23
9/18
79/4
6/71
5/15
79/5
77/0

اصفهان (سمیرم)
7/45
80/2
79/1
95/3
5/39
1/19
86/8
2/65
1/20
26/8
93/0

میبد
4/39
70/2
15/1
67/3
6/13
4/15
00/3
8/66
6/18
74/5
63/0

یزد
9/34
70/2
83/1
29/4
0/18
3/25
21/5
8/66
6/11
63/6
30/0

ده بالا
0/48
39/2
10/1
69/4
1/18
2/31
42/2
6/74
7/14
90/6
53/0

نصرآباد
8/36
67/2
18/1
56/3
4/11
3/19
37/3
2/65
0/9
61/4
38/0

اصفهان1
6/44
65/2
53/1
56/4
3/20
6/86
23/3
0/64
2/26
5/13
05/1

اصفهان2
0/50
41/2
08/1
19/6
1/29
0/91
60/2
4/70
9/16
93/8
03/1

اصفهان3
4/22
11/2
00/1
99/5
0/17
1/19
53/1
4/68
6/12
84/5
36/1

اصفهان4
8/45
33/2
84/0
60/3
5/31
9/137
93/2
5/67
4/39
2/17
88/0

اصفهان5
7/32
98/1
85/0
89/4
6/21
8/80
86/1
3/70
1/20
5/11
65/0

کاشان1
6/39
37/2
74/1
94/6
2/21
1/22
59/3
7/69
1/12
22/5
49/0

کاشان2
1/39
60/2
64/1
63/9
0/22
5/29
08/4
1/70
29/9
36/5
23/1

کاشان3
4/47
49/2
68/1
22/6
0/16
1/24
57/5
9/68
0/17
22/7
71/0

کاشان4
9/38
42/2
52/1
80/7
0/16
2/25
84/3
1/68
8/13
59/6
45/0

کاشان5
4/41
67/2
60/1
68/5
2/21
1/22
01/4
3/67
0/12
70/6
75/0

محلات
2/43
29/2
98/0
65/5
0/17
6/31
91/2
8/70
3/12
25/6
37/0

خوروبیابانک1
4/39
19/2
38/1
83/4
3/11
4/31
47/2
7/67
2/11
89/4
82/0

خوروبیابانک2
2/46
25/2
55/1
39/5
0/23
6/30
68/3
0/66
0/15
39/9
84/0

میانگین
17/43c
59/2b
47/1b
0/5b
08/21a
02/35a
88/3b
0/70a
71/15b
53/7b
80/0b
M. longifolia
کرج
7/77
73/2
54/1
56/8
0/26
6/22
91/4
2/69
68/9
20/5
63/0

همدان
7/59
26/2
26/1
04/4
6/15
4/19
65/3
2/58
6/11
08/8
33/2

اصفهان
5/59
59/2
07/1
28/6
3/15
6/35
32/3
0/60
2/17
3/11
11/1

کاشان
7/49
51/2
91/0
72/5
4/17
7/52
15/2
5/64
3/12
27/7
82/0

سمیرم
6/33
69/1
71/0
01/4
3/13
0/20
33/1
0/70
68/6
37/4
80/0

مهاباد
1/56
72/2
37/1
80/4
5/13
2/23
48/4
1/64
7/10
94/4
81/0

میانگین
1/56a
42/2b
14/1c
57/5a
9/16b
9/28b
31/3bc
3/64b
4/11c
86/6c
08/1a
M. piperita
اصفهان
0/47
02/3
78/1

6/18

60/3
5/69
4/17
95/5
40/1

کاشان
2/49
81/2
71/1
03/4
6/17
4/21
13/4
2/70
6/26
1/10
69/0

کبوترآباد
5/42
06/3
51/1
71/3
8/19
4/10
25/5
8/68
4/23
2/11
60/1

قزوین
1/52
04/3
83/1
11/4
1/24
9/15
65/5
9/69
0/23
47/7
66/0

طبس
1/52
12/3
95/1
77/4
3/35
8/19
88/5
6/72
9/32
2/11
65/0

کرمانشاه
9/50
20/3
82/1

4/12

53/4
7/68
0/40
9/11
99/0

میانگین
1/48b
04/3a
77/1a
16/4c
3/21a
9/16c
84/4a
0/70a
2/27a
66/9a
0/1a
اعداد هر گروه در هر ردیف که دارای یک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت معنیدار آماری بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار در سطح احتمال 5 درصد میباشند

ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ و طول سنبله (سانتیمتر)، سطح برگ (سانتیمترمربع)، محتوای آب اندام هوایی و محتوای اسانس (درصد)، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی (گرم/گیاه)

جدول 4-4 مقایسه میانگین صفات در بین گونهها و ژنوتیپهای مورد مطالعه در سال دوم

گونه
ژنوتیپ
ارتفاع گیاه
طول برگ
عرض برگ
طول سنبله
تعداد ساقه در گیاه
تعداد سنبله در گیاه
سطح برگ
محتوای آب اندام هوایی
وزن تر اندام هوایی
وزن خشک اندام هوایی
محتوای اسانس
M. spicata
اهواز
4/42
60/4
45/2
80/6
4/11
9/18
39/7
3/75
2/16
15/5
50/2

آبادان
5/48
13/4
26/2
85/6
6/23
4/23
39/7
5/71
3/23
90/7
15/2

مهاباد
2/53
70/3
29/2
16/4
4/6
0/7
47/6
7/74
4/11
16/3
39/2

بجنورد1
2/79
30/4
56/1
75/7
2/14
5/13
58/4
3/71
2/13
11/4
61/1

بجنورد2
9/55
43/3
43/1
14/5
0/6
4/13
49/3
8/77
8/5
74/1
01/2

نیشابور
6/59
13/4
39/1
42/5
8/13
5/12
27/4
7/75
0/15
67/4
98/1

عطری کرمانشاه
2/43
25/3
50/1
98/4
6/4
0/20
52/9
1/76
2/5
95/1
05/1

کرمانشاه
1/38
95/3
30/2
08/7
5/10
7/14
88/6
1/77
4/13
55/3
60/0

همدان
1/46
46/3
35/2
77/6
1/22
8/27
85/6
0/83
2/28
65/8
65/2

شیراز
8/41
75/3
86/1
45/7
5/5
5/20
77/4
0/74
0/12
82/3
63/1

اصفهان (سمیرم)
6/49
99/3
55/2
18/5
4/10
0/12
48/7
4/74
9/15
76/4
52/1

میبد
2/48
72/4
39/1
34/8
4/17
4/17
36/4
9/80
3/13
89/3
10/1

یزد
4/30
21/3
25/2
12/6
5/22
0/29
27/5
1/70
3/17
32/5
26/1

ده بالا
8/41
43/4
53/1
0/6
4/12
9/7
96/3
1/74
7/11
69/3
48/1

نصرآباد
8/64
04/4
37/1
70/5
4/16
5/15
28/6
2/73
2/19
47/7
31/2

اصفهان1
8/41
11/4
83/1
07/9
6/15
0/25
97/4
9/75
9/12
32/4
10/3

اصفهان2
9/33
92/3
71/1
15/8
5/12
7/18
47/4
8/76
0/13
0/4
95/1

اصفهان3
6/29
81/3
38/1
69/7
4/11
2/30
35/4
4/75
0/13
73/3
31/1

اصفهان4
2/46
98/4
42/1
30/3
4/13
2/20
07/4
5/80
2/11
06/3
69/1

اصفهان5
2/51
09/4
41/1
70/8
0/23
0/12
17/4
3/82
0/16
58/4
96/0

کاشان1
3/52
62/3
35/2
05/5
6/12
5/23
59/6
3/68
2/16
22/4
48/1

کاشان2
3/36
66/3
75/1
20/10
6/3
7/5
65/4
1/71
3/9
71/2
25/1

کاشان3
1/49
71/3
82/1
16/6
0/5
3/28
88/4
4/73
7/11
61/3
82/0

کاشان4
6/51
65/3
81/1
01/5
4/7
4/10
38/4
7/71
3/9
12/3
91/0

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درموردارزش افزوده، شرکت حمل و نقل

کاشان5
3/56
76/3
88/1
25/6
4/11
5/23
85/5
9/71
0/22
04/7
02/1

محلات
9/50
16/5
35/1
30/7
61/7
4/14
99/3
0/77
0/10
20/3
75/0

خوروبیابانک1
9/46
23/4
83/1
85/6
4/6
4/22
96/4
1/71
1/10
99/2
65/0

خوروبیابانک2
7/48
95/2
83/1
07/4
0/13
5/10
25/4
4/79
4/9
95/2
61/1

میانگین
8/47b
96/3b
82/1b
49/6ab
3/12b
8/17a
38/5ab
1/75a
8/13b
26/4b
57/1c
M. longifolia
کرج
6/67
25/4
25/2
50/7
3/17
6/13
17/6
6/69
0/15
0/5
58/1

همدان
9/88
13/4
89/1
94/5
4/8
5/10
57/5
7/68
6/15
46/5
72/4

اصفهان
9/71
14/4
44/1
61/7
8/18
5/15
97/4
3/69
6/17
45/6
46/1

کاشان
0/50
05/4
0/1
85/6
8/10
5/17
67/2
4/73
2/12
70/3
0/1

سمیرم
0/28
01/3
02/1
01/6
0/8
1/8
85/1
8/77
5/4
46/1
73/1

مهاباد
6/35
11/4
70/1
75/4
0/1
5/13
95/4
2/69
7/6
28/2
93/1

میانگین
0/57a
95/3b
55/1c
45/6ab
7/10c
1/13b
37/4b
3/71b
9/11c
06/4bc
07/2a
M. piperita
اصفهان
4/40
08/5
32/2
65/6
6/22
0/11
79/7
3/75
0/15
52/4
04/2

کاشان
6/40
10/4
11/2
0/7
8/9
5/4
17/6
3/75
5/19
35/7
58/2

کبوترآباد
0/39
83/3
99/1
90/5
6/11
8/5
25/5
3/78
5/19
0/9
04/1

قزوین
6/38
28/3
70/3
15/6
6/14
7/10
27/4
9/76
0/19
20/6
75/1

طبس
5/38
65/3
81/1
45/7
5/14
7/6
59/4
3/74
5/21
50/7
55/1

کرمانشاه
9/38
14/4
97/1
15/7
5/8
7/5
26/5
6/75
5/27
75/8
36/1

میانگین
3/39c
02/4a
32/2a
72/6a
6/13a
43/7c
56/5a
9/75a
3/20a
22/7a
72/1b
اعداد هر گروه در هر ردیف که دارای یک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت معنیدار آماری بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار در سطح احتمال 5 درصد میباشند

ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ و طول سنبله (سانتیمتر)، سطح برگ (سانتیمترمربع)، محتوای آب اندام هوایی و محتوای اسانس (درصد)، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی (گرم/گیاه)

جدول 4-5- مقایسه میانگین صفات در طی دو سال مورد مطالعه
سال
ارتفاع گیاه
طول برگ
عرض برگ
طول سنبله
تعداد ساقه در گیاه
تعداد سنبله در گیاه
سطح برگ
محتوای آب اندام هوایی
وزن تر اندام هوایی
وزن خشک اندام هوایی
محتوای اسانس
اول
8/45
63/2
46/1
75/4
5/20
5/29
08/4
4/68
8/16
74/7
85/0
دوم
9/47
96/3
85/1
51/6
2/12
5/15
25/5
8/74
5/14
67/4
66/1
اعداد هر گروه در هر ردیف که دارای یک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت معنیدار آماری بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار در سطح احتمال 5 درصد میباشند
ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ و طول سنبله (سانتیمتر)، سطح برگ (سانتیمترمربع)، محتوای آب اندام هوایی و محتوای اسانس (درصد)، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی (گرم/گیاه)

4-3- ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک قارچهای میکوریزا در ژنوتیپهای میزبان
درصد کلونیزاسیون قارچ میکوریزا
پس از جمعآوری نمونههای نعناع از مناطق مختلف ایران و رنگآمیزی ریشهها، مشخص گردید که درصد کلونیزاسیون در گونه M. spicata بیشتر از سایر گونهها بود (جدول 4-6). گونههای M. longifolia و M. piperita به ترتیب در ردههای دوم و سوم قرار داشتند. همچنین هیچ اختلاف معنیداری از نظر درصد کلونیزاسیون قارچی بین دو شرایط آب و هوایی گرم و سرد وجود نداشت. چگونگی ارتباط خصوصیات مورفولوژیک قارچ در هر 3 گونه در نمودار 4-2 نشان داده شده است.
تمامی ژنوتیپها به استثنای دو ژنوتیپ سمیرم از گونه M. longifolia و قزوین از گونه M. piperita، آلوده به قارچهای میکوریزا بودند (جدول 4-7). در مطالعهای توسط رادیکا و رودریگز [217] به منظور بررسی تنوع آلودگی طبیعی میکوریزایی با گونههای گیاهان دارویی، 36 گونه متفاوت از گیاهان دارویی و متعلق به مناطق مختلف هند جمعآوری شد و میزان تنوع قارچ در آنها بررسی گردید. نتایج مطالعه وجود همزیستی میکوریزایی در 30 گونه و عدم وجود همزیستی را در 6 گونه نشان داد. گونههای میکوریزای موجود در گیاهان متعلق به 5 جنس Glomus، Acaulospora، Scutellospora، Gigaspora و Ambispora بودند.
مشاهده بخشهای مختلف قارچ با استفاده از میکروسکوپ نوری، مشخص نمود که تمامی قارچهای همزیست دارای اندامک ذخیرهای وزیکول نمیباشند. در این رابطه، 13 ژنوتیپ شامل آبادان، میبد، ده بالا، اصفهان1، اصفهان3، کاشان1، کاشان3، کاشان4، کاشان5، خوروبیابانک1، خوروبیابانک2 از گونه M. spicata و کاشان، کبوترآباد و قزوین از گونه M. piperita فاقد این اندامک بودند
(جدول 4-7). از آنجایی که تمامی ژنوتیپهای مورد نظر از نواحی با آب و هوای گرم جمعآوری شدند، احتمال دارد که در برخی ژنوتیپهای میکوریزا، تشکیل وزیکول با دمای هوا و در نهایت خاک مرتبط باشد و دمای بالا به دلیل افزایش تنفس و مصرف انرژی در سلولهای قارچ، مانع از تشکیل این اندامکهای ذخیرهای چربی گردد. بخشهای مختلف قارچ شامل طول وزیکول، عرض وزیکول، طول هیف و همچنین درصد کلونیزاسیون در شکل 4-2 نشان داده شده است. در مطالعه فورلان و فورتین [95] نیز با افزایش شدت نور و دما، کاهش تعداد وزیکول درگونه قارچ میکوریزای Gigaspora calospora و همزیست با پیاز مشاهده شد که این امر برای آنان مبهم بود زیرا بر اساس گزارشات متعدد، با افزایش شدت نور و تولید مواد فتوسنتزی بیشتر، میزان انتقال کربوهیدرات به ریشه میزبان افزایش مییابد. آنها نتیجهگیری کردند که شدت


دیدگاهتان را بنویسید