دانلود پایان نامه

هر دو متغیر امیدواری و شادکامی علاوه بر آنکه با هم رابطه مثبت و معنادار دارند هر دو با مؤلفۀ رضایت شغلی نیز رابطه دارند.
استاورُوا171 و همکاران (2012) در پژوهش خود شادکامی افراد مذهبی را بر اساس نرم های اجتماعی در کشورهای مختلف بررسی کرده اند. آنها به این نتیجه رسیدند، در صورتی که دین در بافت ملی کشوری باشد، دینداری موجب افزایش سلامت روانی میشود. دلیل آن را می توان اینگونه توجیه کرد که در چنین کشورهایی که دین یک ارزش محسوب میشود، به کسانی که مسائل دینی را رعایت می کنند احترام بیشتری گذاشته میشود که این موجب شادکامی بیشتر آنها می شود.
نتایج پژوهش قاسمی، عابدی و باغبان (1388) با عنوان اثربخشی گروهی مبتنی بر نظریۀ امید اسنایدر بر میزان شادکامی سالمندان که بر روی 30 نفر از سالمندان زن ساکن در آسایشگاه صادقیه شهر اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد انجام شد، نشان داد که مداخلات آموزش گروهی مبتنی بر نظریۀ امید اسنایدر به افزایش شادکامی سالمندان منجر می شود.
نتایج پژوهش شایان و احمدی گتاب172 (2012)، در تحقیقی با عنوان تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر میزان شادکامی دانشجویان که بر روی 100 نفر از دانشجویان با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد انجام گرفت نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی منجر به افزایش شادکامی دانشجویان می شود.
جونز173 و همکاران (2003) در پژوهش خود عوامل شناختی و روان شناختی را که با شادکامی افراد رابطه دارند، مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که سلامت جسمانی، حمایت اجتماعی و امیدواری بالا تأثیر عمده ای بر شادکامی افراد دارند.
نتایج پژوهش صفامنش و همکاران (1391) در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط بین شادکامی و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که بر روی 129 دانشجوی علوم پزشکی با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از پرسشنامه شادکامی اکسفورد و خودکارآمدی شرر انجام شد، نشان داد که بین خودکارآمدی و شادکامی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
پنینکس174 و همکاران (2000) در پژوهشی اثر حفاظتی سرزندگی را در برابر عواملی بررسی کردند که سلامت زنان ناتوان سالخورده را تهدید می کند. نتایج بررسی آنها نشان داد، هیجان های مثبت می توانند افراد را در مقابل عوامل برهم زننده سلامت محافظت و شادکامی خطر ناتوانی های جدید و مرگ و میر را کاهش می دهد.
نتایج پژوهش هادی زاد، پورصدیقی، عباسی و کنعانی (1391) در خصوص بررسی رابطه بین نگرش های مذهبی، شادکامی و تاب آوری در بین نوجوانان که در بین 130 نفر از نوجوانان شهر بابل به روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از پرسشنامه نگرش های مذهبی، شادکامی اکسفورد و تاب آوری دیویدسون انجام گرفت، نشان داد که بین نگرش های مذهبی، شادکامی و تاب آوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نگرش های مذهبی و تاب اوری پیش بینی کننده شادکامی هستند.
نتایج پژوهش علیپور، هاشمی، باباپور خیرالدین و طوسی (1389)، در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله ای و شادکامی در دانشجویان که بر روی 384 نفر از دانشجویان رشته های مختلف به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و توسط پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس- فولکمن و مقیاس شادکامی مموریال نیوفاندلند انجام شد، نشان داد که بین راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و شادکامی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
در این فصل، ابتدا به بحث دربارۀ طرح پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری و سپس به معرفی ابزارهای گردآوری داده ها و تحلیل داده ها می پردازیم.
3-2 طرح پژوهش
طرح این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی از نوع همبستگی است. در این نوع از روش پژوهش، رابطۀ بین متغیر ها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد.
3-3 جامعۀ آماری
جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان گرمسار در سال تحصیلی 92-93 تشکیل داد.
3-4 نمونۀ آماری
نمونۀ مورد مطالعۀ این پژوهش، با توجه به حجم جامعه و بر اساس فرمول کوکران 272 نفر مشخص گردید، که به علت ریزش احتمالی در نمونه مورد نظر، تعداد 300 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. در انتها، تعداد 23 نفر از آزمودنی ها به علت ناقص بودن پرسشنامه از تحلیل کنار گذاشته شده و در نهایت 277 نفر از این افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
3-5 روش نمونه گیری و روش اجرا
روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. به این ترتیب که ابتدا بین کلیه مدارس آموزش و پرورش شهرستان گرمسار، به صورت تصادفی چند مدرسه انتخاب و از مدارس انتخاب شده، چند کلاس به صورت تصادفی انتخاب و دانش آموزان کلاس های انتخاب شده خواسته شد تا پرسشنامه های مورد نظر را تکمیل نمایند.
3-6 ابزار پژوهش
ابزارهای اندازه گیری این پژوهش عبارت بودند از:
الف) پرسشنامه شادکامی اکسفورد175 (OHQ): این پرسشنامه که در سال 1990 توسط آرجیل و لو176 تهیه شده است؛ فرم نهایی این پرسشنامه 29 مادۀ چهار گزینه ای دارد و بر اساس یک طیف چهار درجه ای از صفر تا 3 نمره گذاری شده است؛ اعتبار این آزمون در ایران توسط نجفی، دهشیری، دبیری، شیخی و جعفری (1391)، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی به ترتیب 90/0 و 79/0 به دست آمد. همچنین ضرایب همگرا و واگرای پرسشنامه در حد بالا و قابل قبولی می باشد.
ب)پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون177 (CD-RISC): این پرسشنامه 25 گویه دارد و کانر و دیویدسون (2003) آن را در حوزه تاب آوری تهیه کردند. نمره گذاری 5 درجه بندی بین صفر=کاملاً نادرست تا چهار= همیشه درست انجام می شود. بیشترین نمره 100 و کمترین نمره صفر است. این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیر تاب آور می باشد. محمدی و همکاران (1384) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی این مقیاس را 89/0 و روایی مقیاس را به روش همبستگی هر گویه با نمرۀ کل مقولۀ ضریب ها بین 41/0 تا 64/0 بدست آورد.
ج) پرسشنامه خودکارآمدی عمومی: این پرسشنامه توسط شوارترز و جروسالم (1992) ساخته شده است که شامل 10 ماده می باشد که در مجموع بیانگر سازگاری موفقیت آمیز فرد با یک موقعیت مشکل زا می باشد. در مقابل هر عبارت، چهار گزینۀ «کاملاً مخالف من» «کمی شبیه من»، «خیلی شبیه من» و «کاملاً شبیه من» قرار دارد که به هر کدام از این گزینه ها به ترتیب نمرات 1 تا 4 تعلق می گیرد. بنابراین، حداقل نمرۀ این پرسشنامه برای هر فرد 10 و حداکثر آن 40 می باشد. در تحقیق فودلاچنگ (1382) ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس برابر با 83/0 گزارش شده است.
د): مقیاس امید اشنایدر (SHS): مقیاس 12 سؤالی امید را اشنایدر (1991)، برای افراد 15 سال به بالا طرح ریزی کرده و شامل دو خرده مقیاس گذرگاه و انگیزش است. برای پاسخ دادن به هر پرسش از پیوستاری از 1 (کاملاً غلط) تا 4 (کاملاً درست) در نظر گرفته شده است. در پژوهشی که گلزاری (1386) بر روی 660 دانش آموز دختر در تهران انجام داد، پایایی مقیاس امید اشنایدر با روش همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد (به نقل از بیجاری و همکاران، 1388).
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-17 استفاده شد. بدین صورت که پرسشنامه های تکمیل شده، نمره گذاری شده و سپس وارد نرم افزار گردید. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1 مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی پرداخته می شود. در بخش توصیفی اطلاعات توصیفی مربوط به آزمودنیها به صورت جداول ارائه می شود و سپس در سطح استنباطی هر یک از فرضیه ها و آزمون آماری مربوط به آن ارائه میشود.
4-2 بخش اول: اطلاعات توصیفی
در جدول 4-1 توزیع فراوانی آزمودنیهای پژوهش به تفکیک جنسیت و پایه و رشته تحصیلی آنها ارائه شده است.
جدول 4-1: جدول توزیع فراوانی آزمودنیها برحسب جنسیت و پایه و رشته
متغیر
شاخص
فراوانی
درصد
جنسیت
مرد
132
7/47
زن
145
3/52
کل
277
100
پایه
سوم
138
8/49
پیش دانشگاهی
139
2/50
کل
277
100
رشته تحصیلی
انسانی
103
2/37
تجربی
87
4/31
ریاضی
87
4/31
کل
277
100
چنانچه از جدول1-4 مشاهده می شود تعداد کل آزمودنی ها 277 نفر بوده که از این تعداد 132 نفر(7/47درصد) مرد و 145نفر (3/52درصد) زن بوده اند. همچنین تعداد 138 نفر پایه سوم و تعداد 139 نفر پایه پیش دانشگاهی بوده اند. تعداد 103 نفر رشته انسانی، تعداد 87 نفر هم رشته ریاضی و 87 نفر هم رشته تجربی بوده اند.
در جدول 4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول 4-2: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف استاندارد
شادکامی
82
141
35/108
29/11
خودکارآمدی
12
40
58/29
04/5
امید
14
32
49/24
68/3
تفکر عاملی
5
16
90/11
37/2
تفکر راهبردی
6
16
58/12
16/2
تاب آوری
10
96
24/58
63/15
4-3 بخش دوم: اطلاعات استنباطی
در این قسمت به یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها در پاسخ به فرضیه ها و سوالات پژوهش می پردازیم
فرضیه اول: بین خودکارآمدی و شادکامی رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین امید و مولفه های ان با شادکامی رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین تاب آوری با شادکامی رابطه وجود دارد.
برای پاسخگویی به این فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3 : ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر
شادکامی
خودکارآمدی
امید
تفکر عاملی
تفکر راهبردی
تاب آوری
شادکامی
1
خودکارآمدی
**41/0
1
امید
**38/0
**64/0
1
تفکر عاملی
**31/0
**56/0
**83/0
1
تفکر راهبردی
**30/0
**47/0
**79/0
**32/0
1
تاب آوری
**40/0
**75/0
**64/0
**56/0
**48/0
1
همان طور که از جدول 4-3 مشاهده می شود بین خودکارامدی، تاب اوری و امید و مولفه های آن با شادکامی رابطه مثبت معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه اول، دوم و سوم پژوهش تایید می شود.
سوال اول: کدام یک از متغیرهای تاب آوری، خود کارامدی و امید سهم بیشتری در پیش بینی شادکامی دارند؟
برای پاسخگویی به این سوال از رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج ان در جدول 4-4 ارائه شده است
جدول 4-4 : نتایج تحلیل رگرسیون شادکامی از روی تاب آوری، خودکارآمدی و امید
گام
متغیر پیش بین
B
R
1
خود کارامدی
899/0
401/0
40/0
16/0
2
خود کارامدی
605/0
270/0
43/0
19/0
امید
631/0
206/0
3
خود کارامدی
406/0
181/0
46/0
20/0
امید
468/0
153/0
تاب آوری،
122/0
169/0
چنانچه از جدول 4-4 مشاهده می شود در گام اول متغیر خود کارامدی وارد معادله پیش بینی شده است. به طوری که این متغیر به تنهایی16 درصد از واریانس شادکامی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید