دانلود پایان نامه

کنگره ها و نشست های علمی ،صنعتی، ارتباطات و فعالیت های دانشگاهی)و منابع درون سازمانی شامل: نیروی انسانی خلاق و مبتکر، برنامه استراتژیک سازمان یا به عبارتی چشم انداز سازمان، استفاده از تکنیک های خلق ایده و پروژه های پژوهشی. آثار و عملکرد خلاقیت در سازمان معمولا در دو سطح نمایانگر می شود:
الف- رفتار فردی که شامل تغییر در بینش، نگرش ها، برداشت ها و انتظارات است.
ب- رفتار سازمانی که نشانگر افزایش تمایل به کارگروهی و حفظ روح جمعی، کاهش قابل ملاحظه در تعارضات، رشد چشمگیر و مستمر توان جمعی حل مسئله و مشکلات می باشد (اسماعیل تبار،1387:ص124).
در رابطه با ارتباط بین سرمایه اجتماعی و خلاقیت تحقیقات چندی صورت گرفته که از آن جمله می توان به تحقیقات زیر اشاره کرد: سعیدی، عزیزی مهر، طوسی و تمیزی (1389)،در پژوهشی تحت عنوان سنجش میزان سرمایه ی اجتماعی و ارتباط آن با نوآوری در واحد تندر ایران خودرو نشان دادند که میزان سرمایه ی اجتماعی در واحد تندر ایران خودرو در حد متوسطی بوده است. همچنین نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بین سرمایه ی اجتماعی با نوآوری و نوآور بودن سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین عضویت شبکه ای و نوآوری و نیز اعتماد اجتماعی با نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.
رضوانی وطغرایی(1390)، به بررسی چگونگی نقش آفرینی سرمایه ی اجتماعی سازمانی و ابعاد آن در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان پرداختند.نتایج مطالعه گویای نقش آفرینی موثر و معنی دار سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی است. از بین ابعاد سرمایه اجتماعی بعد رابطه ای سرمایه ی اجتماعی پیش بینی کننده گرایش به نوآوری بود. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی نمی توانند پیش بینی کننده مناسبی برای گرایش به نوآوری در سازمان باشد.
پیران، آقاجانی، شوقی، رضازاده و دهقان نجم آبادی (1391)،به بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته گری ایران پرداختند.نتایج پژوهش حاکی از این است که سرمایه ی اجتماعی بر خلاقیت کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
داخلی.، و کلرک73(2004)،به بررسی رابطه دو بعد از سرمایه یعنی سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر نوآوری در سطح 59 کشور مختلف پرداختند. یافته ها نشان داد که رابطه ی مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی با نوآوری سازمانی وجود دارد.
مرلو74 و همکاران (2006)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ابعاد شناختی ،ارتباطی و ساختاری ازسرمایه ی اجتماعی و خلاقیت سازمانی پرداختند،نتایج نشان داد:این سه بعد از سرمایه اجتماعی مشتری مداری را افزایش می دهد و در نتیجه آن تقسیم دانش ،ایجاد کانالهای ارتباطی و تسهیل رفتارهای مشارکتی نیز رخ می دهد.این ابعاد همچنین با تقویت فرایند و ترکیب منابع سطح خلاقیت را افزایش می دهد.
هوسر75 و همکاران (2007)،به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری پرداختند. یکی از نتایج مهم تحقیق این است که سرمایه ی اجتماعی بر فرآیند نوآوری تاثیرقابل توجهی دارد.
چن.،چانگ.،و هانگ 76(2008)، با استفاده از یک نمونه ی 54 تایی از شرکت هایی با تکنولوژی بالا در تایوان به بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر خلاقیت در تیم های پروژه ایی پرداختند. نتایج تحلیل عاملی ،چهار عامل استخراج شده از مفهوم سرمایه ی اجتماعی یعنی:تعامل اجتماعی،شبکه ی ارتباطی،اعتماد متقابل و اهداف مشترک را نشان داد. یافته ها به این صورت بود که تعامل اجتماعی و روابط شبکه ای اثرات مثبت و قابل توجهی بر خلاقیت تیم های پروژه ایی دارد.اما اعتماد متقابل و اهداف مشترک این اثرات را ندارد.
چانگ.، وچن (2008) در پژوهشی به بررسی روابط میان سرمایه ی اجتماعی،گرایش به کار آفرینی و نوآوری پرداختند. نتایج نشان داد شرکت هایی که دارای سطوح بالایی از سرمایه ی اجتماعی و گرایش به کارآفرینی هستند، به تقویت سرمایه فکری تاکید دارند.
آکومک، و ویل77 (2009)،به بررسی متقابل بین سرمایه ی اجتماعی ،نوآوری و رشد درآمد سرانه در اتحادیه ی اروپا پرداختند.
پوریوسف و همکاران (1393) به بررسی تاثیرات یادگیری سازمانی و مدیریت کیفیت جامع بر کارآیی نوآورانه سازمانها پرداختند و این که مؤلفه های یادگیری می تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد نوآورانه داشته باشند.
حسینی و همکاران (1393) به بررسی اثربخشی و طراحی مدل های جدید کسب و کاربرعملکرد نوآوری تکنیکی بواسطه یادگیری سازمانی پرداختند و متغیرهای را تحقیق اثربخشی مدلهای کسب و کار طراحی مدل های کسب و کار عملکرد نوآوری و یادگیری سازمانی در نظر گرفتند. همچنین جامعه آماری تحقیق آنان کارکنان بانک صادرات در استان گیلان بودند.
موحدزاده و همکاران (1393) نیز به ارزیابی و بررسی وضعیت موجود مکانیزم های یادگیری سازمانی در دو شعب بانک های ملت و ملی شهر قزوین پرداختند.
اما از کار های اخیر صورت گرفته در حوزه سرمایه اجتماعی را می توان تحقیق باباجانی محمدی و تک روستا (1393) اهمیت سرمایه اجتماعی در سازمانهای دولتی به کنکاش گذاردند.
مؤیدی (1393) باز تعریف نقش سرمایه اجتماعی در تحقق پایداری شهرها (به منظور افزایش مشارکت شهروندان) عنوان کار تحقیقاتی خود قرار داد.
علی نجفی و همکاران (1393) به بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران پرداختند.
قیتانی و حبیبی پور (1393) اثرات سرمایه گذاری سازمانی در زمینه سرمایه اجتماعی بر تعهد، عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بخش خدمات فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون را به عنوان یک پژوهش میدانی معرفی نمودند.
یادگیری سازمانی یک نیاز اصلی برای تغییر به سمت پایداری است. زمانی که یک بار رخ می دهد شناسایی آن نسبتاً آسان، اما در حالی که فرایند است رسیدن به آن مشکل می باشد (لوزانا78، 2012) . یادگیری سازمانی هنگامی قابل دستیابی است که انتقال دانش افراد از طریق تعاملات اجتماعی با گروه های مختلف افراد به عنوان نتیجه یک تفسیر مشترک رخ می دهد. به نوبه خود، دانش انباشته شده به افراد اجازه می دهد تا از سازمان یاد بگیرند. بنابراین تولید یک فرایند رو به جلو و دو مرحله ای سبب انتقال دانش میان افراد، گروه ها و سازمان ها می شود. تحقیقات اخیر یادگیری سازمانی را به عنوان فرایندی معرفی می کند که شامل چهار مرحله اصلی است: کسب دانش، انتشار دانش، تفسیر مشترک و حافظه سازمانی (لوزانا، 2012).
همچنین درباره مقوله وفاداری مشتریان می توان به برخی مقالات چون تحقیق فتح علیان (1393) که به اعتقاد او بین لوگو و وفاداری مشتریان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به طوری که در چکیده تحقیق خود چنین می آورد که مهای تجاری دراقتصادفعلی جهان به عنوان یکی ازارکان اصلی و اساسی کسب و کاربه شمار میروند هرنام تجاری برای اینکه قدرتمند شود باید بتواند هویت خود را بدرستی دردوران تولد و شکل گیری نام تجاری ایجادکند و درزمان های مختلف بانواوری تصویرخود را درذهن مصرف کنندگان بهبود بخشد امروزه هویت نام تجاری همانند سرمایه برای سازمان و محصولات آن ارزش می افریند یک نام تجاری برای آن که قدرتمندباشد وظیفه دارد که نسبت به هویت خود وفادارباشد به همین دلیل است که صاحبان کس بو کارمعمولا درابتدا به دلیل مدیریت سرمایه درزمینه لوگو هزینه نمی کنند و بعدها که کمی کسب وکارآنها به جلورفت متوجه می شوند که طراحی لوگوهزینه نیست و جزئی ازیک کسب و کاراست لوگویاعلائم تجارتی صنعتی یاخدماتی نشانه هایی هستند که برای معرفی کالا ها و محصولات صنعتی و یاخدماتی ازلحاظ کیفیت و ضمانت جنس آنها مورداستفاده قرار میگیرد این علائم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش تصویر و کلمه بوده یا بصورت تفننی فانتزی مانند ادکلن عقرب یا بصورت اسمن منطقه و شهر عسل سبلان اردبیل و بالاخره به شکل علامت و ترسیمات برچسب اتیکیت و یااهنگ مخصوص و غیره باشد علامت تجارتی نه تنها باید باسایرعلائم تجارتی تمایز و تفاوت داشته باشد و بانوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد بلکه باید توام با ابتکارونواوری ترسیم و تنظیم گردد و ازاسامی عام و گمراه کننده درعلامت استفاده نشود (فتح علیان، ????).
حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتیخویش را در بازار دارند. یکی از ابزارها و راهکارهای مهم در شناسایی و برآورد نیازهای مشتری و افزایش وفاداری مشتری، هوش بازاریابی است. در پژوهش انجام شده توسط فاریابی و همکاران (1393) تاثیر هوش بازاریابی بر وفاداری مشتریان در واحدهای تولیدی و خدماتی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل طراحی شده به شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر عوامل هوش بازاربابی و وفاداری مشتری پرداخته شده و سپس تاثیر این عوامل بر هوش بازاریابی و وفاداری مشتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی واحدهای تولیدی وخدماتی استان آذربایجان شرقی مدیران وکارشناسان شاغل به تحصیل در مدیریت صنعتی با استفاده از مدل ساختاری و نرم افزار LISREL ورژن 5.8 بیانگر تاثیر معنی دار و قوی هوش بازاریابی بر وفاداری مشتری است و همچنین از عوامل هوش بازاریابی. عوامل سازمانی و از عوامل وفاداری مشتری، تدوام خرید و تعهد بیشترین ضریب تاثیر گذاری را داشته اند (فاریابی؛ فضل زاده و محمدمرادی، ????).
سیستم های بانکداری باید از اندیشه تغییر و تحول استقبال نمایند و با پویایی به آن پاسخ گویند تا دردنیای امروز قدرت رقابتی خود را حفظ کنند درمحیط کنونی که رقابت شدید و روزافزون است جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود کاری بسیاردشوار و درعین حال حیاتی برای موسسه های مالی ازجمله بانکهاست. لذا همتی و همکاران (1390) جهت تدوین الگوی مناسب وفاداری مشتریان تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) استان سمنان تحقیقی را انجام دادند و برای دستیابی به هدف پژوهش ابتدا عوامل تاثیر گذار بروفاداری مشتریان شناسایی نموده و سپس چگونگی و میزان تعاملات بین متغیرهای وابسته و مستقل با استفاده ازتکنیک مدلیابی معادلات ساختاری معین کردند از جمله نتایج تحقیق میتوان به مدل ارایه شده جهت نحوه تاثیر متغیرهای تاثیر گذاربروفاداری مشتریان اشاره نمود درمدل ارایه شده رضایت مندی مشتریان مهمترین و موثرترین عامل و پس از آن بکارگیری استراتژی بازاریابی رابطه مند از دیگر عوامل تاثیر گذار بروفاداری مشتریان به شمار می رود (همتی؛ رضاآقایی و حیدریه، ????).
برهانی و همکاران (1392) در پژوهشی با هدف آزمون الگویی از رابطه بین تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با قصد رفتاری و وفاداری مشتریان صنعت بانکداری تحقیقاتی میدانی و عملیاتی انجام دادند. شرکت کنندگان این پژوهش 180 نفر از مشتریان بانک در بهمن ماه سال 1390 بودند که از بانک های شهرستان میبد به روش نمونه گیری زمانی تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه وفاداری مشتریان (زیسامل، بری و پاراسورامان، 1996)، پرسشنامه قصد رفتاری (زیسامل، بری و پاراسورامان، 1996)، تصویر سازمان (فلاوین، تورس و اسپاین، 2004)، تصویر نام تجاری (لاو ولامب، 2000)، رضایت (وستبروک و الیور، 1991) و پرسشنامه کیفیت خدمات (پاراسورمون، زیسامل و بری؛ 1988) بودند. نتایج تحلیل مسیر الگوی اولیه نشان داد با وجود اینکه الگوی پیشنهاد شده در برخی شاخصهای برازندگی مانند GFI دارای برازش نسبتاً خوبی بود اما شاخص های دیگر نشانگر آنند که الگو نیاز به بهبود دارد. برازش بهتر را میتوان در الگوی اصلاح شده، یعنی الگویی که در آن، به توصیه نرم افزار 16

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید