دانلود پایان نامه

معادله ساختاری، علاوه بر تحلیل اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی(CFA) را نیز به کار می برد. این تحلیل اساسا یک روش آزمون فرضیه است، و بر این مفروضه متکی است که شما درباره اینکه مؤلفه متغیرهای مکنون چیست اندیشه ای دارید؛ یعنی به دنبال یافتن نشانگرها نیستید. SEM این مطلب را که آیا این نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیر مکنون خود برگزیده اید، واقعا معرف آن است یا نه، می آزماید و گزارش می دهد که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنون است. برای بهبود برازندگی، نشانگرها با متغیر مکنون نیز راههایی پیشنهاد می کنند.
?- تحلیل عاملی مرتبه دوم
صورتی از تحلیل عاملی است که در آن خود ماتریس همبستگی عاملهای مشترک تحلیل می شود تا عاملهای مرتبه دوم بدست آید.
?- مدلهای مختلف رگرسیون
بسط تحلیل رگرسیون خطی است که در آن وزنهای رگرسیون ممکن است مقید به تساوی با یکدیگر باشد، یا برابر با مقادیر عددی معینی قرار داده شود. SEM مقایسه ضرایب رگرسیون، واریانس ها، میانگین ها حتی با گروههای بین آزمودنی های چندگانه را به گونه هم زمان امکان پذیر می سازد.
?- مدلهای ساختاری کوواریانس
این فرضیه را که یک ماتریس کوواریانس دارای شکل به خصوصی است آزمون می کند. برای مثال، می توانید این فرضیه را که مجموعه ای از متغیرها دارای واریانس های برابر هستند بیازمایید.
?- مدلهای ساختاری همبستگی
این فرضیه را که یک ماتریس همبستگی دارای شکل به خصوصی است آزمون می کند. برای مثال، می توانید این فرضیه کلاسیک را که ماتریس همبستگی دارای ساختار دوری است (گاتمن، ????؛ ویگینز، استیگر و گالیک ، ????)، بیازمایید.
بسیاری از انواع مختلف مدلها در هر یک از مقوله های بالا قرار می گیرد و روش های تحلیل آن ها از طریق یکی از برنامه های متعدد رایانه ای اجرا می شود. LISREL قدیمی ترین و رایج ترین برنامه ها در این زمینه است. البته AMOS و EQS نیز برنامه های دیگری می باشند که کاربرد آنها نیز بسیار آسان تر است83.
از اینرو سازه های تحقیق حاضر در مرحله نهایی با استفاده از نمودار مسیر منتج از مدل مفهومی تحقیق، مورد کنکاش و ارتباط سنجی قرار می گیرند. برای این کار لبتدا مدل های سنجش برای تبیین و تائید ارتباط بین متغییرهای مشاهده شده و مکنون با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام می گردد. به عبارت دیگر مقیاس های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی توسط تحلیل عاملی تائیدی قبل از آزمون مدل کلی ارزیابی شده است. در این مرحله ساختار سازه ها و ضرایب اثر متغیرهای مشاهده شده بر متغیرهای مکنون مورد بررسی و تائید آماری قرار می گیرند و در ادامه آزمون فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
3-9-3- ضریب همبستگی اسپیرمن84
در بعضی از تحقیقات بدست آوردن داده های فاصله ای ممکن نیست یا اگر هم باشد فاقد ویژگیهای لازم است. در این گونه مواقع می توان رتبه را جانشین عدد خام کرد، اگرچه داده های رتبه ای اطلاعات داده های خام را به ما نمی دهد.
هرگاه داده ها بصورت رتبه ای جمع آوری شده باشند یا به رتبه تبدیل شده باشند، می توان از همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن یا ? اسپیرمن استفاده کرد. نحوه همبستگی و ارتباط دو متغیر دارای اهمیت می‌باشد و از این راه می‌توان یکی از این دو متغیر را کنترل یا پیش‌بینی کرد. برای سنجش این نوع همبستگی ضرائب گوناگون به کار می‌روند. که یکی از آنها ضریب همبستگی اسپیرمن می‌باشد که یکی از روشهای ناپارامتریک است. (بهبودیان، 1383، ص145). فرض صفر در این آزمون فرض می‌کند که همبستگی وجود ندارد. ضریب همبستگی رتبه‌ای را با نشان می‌دهیم. طرز محاسبه ضریب همبستگی رتبه‌ای برای داده‌های زوجی برای بدین صورت است: ابتدا به تمام xها برحسب مقادیرشان رتبه می‌دهیم و همین کار را نیز برای yها انجام می‌دهیم، سپس تفاضل بین رتبه‌های هر زوج را که با نشان می‌دهیم حساب می‌کنیم. در مرحله بعد توان دوم d ها را محاسبه کرده، در نهایت با استفاده از این فرمول (3) ضریب همبستگی رتبه‌ای را حساب می‌کنیم. (آذر، 1379، ص270)
(3)
برای آزمون فرض صفر، فرضی که مدعی است متغیرهای x و y همبستگی با هم نداشته و بصورت تصادفی این زوجها جور شده اند، نیازی به فرض خاصی در مورد جامعه مورد نمونه گیری نیست. برای مقادیر بزرگ نمونه (10‹n) توزیع rs را می توان با توزیع نرمال تقریب زد که در این صورت آماره آزمون به کمک فرمول (4) محاسبه می شود85.
(4)
3-9-4- آزمون رگرسیون خطی ساده
یکی از پر کاربردترین روش های آماری در علوم مختلف، اجرای انواع روش های رگرسیون برای تعیین رابطه ی بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل می باشد . متغیر وابسته ، پاسخ و متغیرهای مستقل ، متغیرهای توضیحی نیز نامیده می شوند. اجرای یک مدل رگرسیونی با تعریف مدل رگرسیون امکان پذیر است. مدل رگرسیون ساده با متغیر وابسته یY وp-1 متغیر مستقل X1,X2,…,Xp-1 به صورت زیر تعریف می شود ،
معادله رگرسیون خطی ساده با استفاده از فرمولهای (5) الی (9) بدست می آید.
(5)
a +b x=?
(6)
= ?xi ÷ n
(7)
=
(8)
(9)
a =-b
معادله خط رگرسیون برای پیش بینی است و در واقع با یک خطا پیش بینی می کند معادله (10) و شکل 3-2 به وضوح روابط را تشریح می نمایند.
(10)
Y=a +b x +? i
شکل 3-2- شمایی از معادله رگرسیون خطی ساده
3-10- مدل مفهومی تحقیق
از آنجایی که این تحقیق از بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی درباره این موضوع انجام شده است، استفاده می کند، در زمره تحقیقات کاربردی می باشد و با توجه به الگو و ساختار اطلاعاتی و نحو پیاده سازی آن روش توصیفی -پیمایشی برای بررسی یک جمعیت نمونه انتخاب می گردد و تعمیم نتایج به کل جامعه آماری در نهایت مد نظر است. در این پژوهش متغییر های مختلفی مورد هدف ماست که زنجیره وابستگی و ارتباط مشتقات این متغیرها در شکل 3-3 به وضوح ترسیم شده است. تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیر تجربی نامیده می‌شود، با روابط بین متغیرها،‌ آزمودن فرضیه‌ها، ‏پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریه‌هائی که دارای روائی جهان شمول است، سروکار دارد. چنین ‏تحقیقی به روابط تابعی ‏ را مورد توجه دارد و تحقیق ما از این گروه می باشد. در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته می شود.
شکل 3-3- زنجیره وابستگی و ارتباط متغیر های تحقیق مدل مفهومی
شکل3-4-مدل مفهومی تحقیق برای جذب سرمایه اجتماعی و تقویت وفاداری مشتریان
الف – متغیر مستقل (اول): عوامل موثر در جذب سرمایه های اجتماعی که شامل اجزای ذیل می باشد:
– سیستم خدمت دهی – سیستم قیمت گذاری – مدت زمان خدمت دهی – کنترل کیفیت – قابلیت اطمینان سیستم – انعطاف پذیری در خدمات
ب – متغیر وابسته (دوم): عملکرد سازمان در جهت بهبود وفاداری مشتریان توام با جذب سرمایه اجتماعی بیشتر به عنوان متغیر واسطه در نظر گرفته شده است.
بر اساس سوالات و متغیر های موجود در تحقیق و مرور ادبیات مدل مفهومی برای مولفه های اصلی تشکیل دهنده موضوع پژوهش معرفی می گردد. مدل مفهومی تحقیق سعی دارد با توجه به عوامل شش گانه مطرح در سوالات تحقیق نحو تعاملات آنان را در جهت بهبود در جذب سرمایه اجتماعی و تقویت وفاداری مشتریان شناسایی نماید.
3-12- طراحی پرسشنامه دوم و تجزیه و تحلیل داده های آن
تحقیق حاضر، از دو پرسشنامه استاندارد در زمینه موضوع تحقیق بهره می برد که با اقتباس از ادبیات طراحی شده اند. در این پژوهش روائی و پایائی این پرسشنامه‌ ها مورد سنجش قرار گرفته شده است. در پرسشنامه شماره یک فرضیه های تحقیق مورد هدف بوده اند، که مورد آزمون قرار داده شده اند. و در پرسشنامه شماره دو بحث رتبه بندی و اولویت بندی شاخص های مطرح در هر یک از فرضیه ها مورد توجه بوده است.
همچنین باید ابراز داشت که ارائه یک تعریف خاص از تحقیق میدانی دشوار است؛ زیرا این روش رویکردی به تحقیق است تا اینکه مجموعه‌ای از فنون ثابت برای کاربرد باشد.
باتوجه به موارد فوق و از آن جا که این تحقیق در بخش وسیعی مورد توجه است و برای شناخت بهتر نحوه بکارگیری آن در صنایع بانکی کشور گام بر می دارد، لذا این تحقیق رویکردی کاربردی دارد. اما برای جمع آوری اطلاعات تحقیق از میان سه شیوه کتابخانه ای، میدانی و آزمایشگاهی؛ این تحقیق از شیوه کتابخانه ای و به کمک کتاب ها، مقالات، ژورنال ها و سایت های معتبر، ادبیات موضوعی تحقیق را بررسی کرده است. بنابراین روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه و مصاحبه می باشد.
3-12-1- تحلیل پرسشنامه دوم
اما باید توجه داشت که پرسشنامه مجموعه سوالات از قبل تدوین شده است که پاسخ دهندگان، پاسخهای خود را درون دامنهای از گزینههای معین شده انتخاب میکنند. وقتی محقق واقعا میداند که به چه اطلاعاتی نیاز دارد و از نحوه سنجش متغیرهای مورد نیازش نیز اطلاع دارد؛ آنگاه پرسشنامه، ابزار کارآمد و مفیدی برای جمع آوری دادهها محسوب میشود (دانایی فرد و همکاران، 1383). هر چقدر هم محتوای یک پرسشنامهی بسته، خوب باشد، ولی اگر گزینههای پاسخ کافی نباشند، ارزش پاسخهای ارائه شده پایین خواهد بود. مقیاسهای درجهبندی، متداولترین شکل پاسخ مورد استفاده برای سنجش متغیرهای تحقیق است و از میان این مقیاسها، مقیاس درجهبندی لیکرت، محبوبترین نوع است. در این مقیاس از پاسخ گویان خواسته میشود که از یک درجه بندی برای نشان دادن شدت اعتقاد خود در مورد یک مساله استفاده کنند(خاکی، 1382). در این تحقیق از مقیاس لیکرت 5 گزینهای برای پاسخ به سوالات پرسشنامه دوم استفاده شده است و بین خبرگان، افراد با تجربه بالا و اساتید دانشگاه توزیع شده اند. در جدول 3-5 نمونه ای از گزینه های موجود ارائه شده است.
جدول 3-5- درجه بندی سوالات پرسشنامه دوم
خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
1
2
3
4
5
3-13- تعیین اولویت شاخص ها توسط تصمیم گیری چند معیاره
پس از تعیین نمودن شاخص‌های فوق با توجه به میزان تأثیر هر یک از عامل های موجود بر اساس اظهار نظر متخصصین و خبرگان و با استفاده از روش ANP ، اهمیت و وزن هر یک از شاخص ها مشخص می‌گردد. شاخص‌های فوق به عنوان متغیرهای اصلی در این پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و با کمی نمودن و تجزیه و تحلیل آن‌ها به پرسش های پژوهش پاسخ داده می‌شود.
3-14-جمع بندی
در این فصل ابتدا به ضرورت توجه به عوامل موثر بر جذب سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان پرداخته شد. سپس ویژگی‌ها و روابط مختلف مورد بررسی قرار گرفت در ادامه نیز فرآیند و گام‌های لازم برای تلفیق این دو با الگو و ساختاری منظم در قالب یک مدل مفهومی بیان گردید. با توجه به این چارچوب شاخص‌های تحقیق مشخص و تدوین گردید. بهره‌گیری از این شاخص ها و میزان موثر بودن آن‌ها در مسیر تصمیم‌گیری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته شده است. این فصل به طور کلی به بررسی روش پژوهش پرداخته است و در آن معلوم گردید که این پژوهش یک پژوهش کمی و از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین از لحاظ روش پژوهش، یک تحقیق توصیفی-پیمایشی محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق، بانک مهر اقتصاد بوده است. پایایی پرسشنامه اصلی تحقیق که پایاییاش 7795/0 بود، که از دو طریق حاصل شد. روایی آن نیز با نظر متخصصین بدست آمد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرایندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید