دانلود پایان نامه

AMOS خطاهای سه مسیر همبسته گردیدند ملاحظه نمود که الگوی اصلاح شده دارای برازش بهتری است. با توجه به یافته ها، پیشنهادهایی به پژوهشگران آتی و برنامه ریزان و مدیران ارائه گردیده است. (برهانی؛ دمیری و احمدی، ????).
2-16- جمع بندی
در این فصل تلاش شد، مفاهیم کلی در مورد انواع تکنیک ها، نقدها و ادبیات های بکار رفته در حوزه سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان و به طور خاص تحقیقات صورت گرفته در حوزه جذب سرمایه اجتماعی که چه موجود در کشور و یا خارج از کشور بوده است مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. همچنین چالش پیش روی سازمان ها را در مقوله سرمایه اجتماعی و حفظ مشتریان را بشکافد و ابعاد متنوع تحقیقات مختلف را تشریح نماید و اصول و مفاهیم اساسی آن را تشریح نماید. در انواع حالات مختلف بازار استراتژی های جذب سرمایه اجتماعی مورد بحث قرار گرفت و مدیریت علمی با هدف گیری جامعه هدف اصلی که احتمال پذیرش سازمان در آن بسیار بالا است، به وضوح چرایی آن به اثبات رسید و مباحث مربوط به آن بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین موضوع دیگری که در ادبیات قابل مشاهده است، کاربرد مبحث مهم سرمایه اجتماعی بر مبنای وفاداری مشتریان در سازمان ها است. در فصل آینده به ارائه مدل مفهومی و چهار چوب و روش تحقیق پرداخته خواهد شد.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روند ها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش های علمی استفاده شود (ایران نژاد پاریزی، 1378) از جمله ویژگی های یک تحقیق علمی که به دنبال کشف حقیقت است؛ استفاده از یک روش تحقیق مناسب است. چرا که انتخاب روش تحقیق مناسب امکان دستیابی تحقیق را به پاسخ مناسب به سوالات و آزمون فرضیات رهنمون می کند (خاکی، 1379، 143-142).
در این فصل و پس از شرح روش تحقیق، مدل مفهومی تحقیق ارائه خواهد شد که کمک خواهد کرد تا عوامل و شاخص های موثر در تصمیم گیری مشخص شوند و در قالب یک پرسشنامه عوامل مد نظر طبقه بندی شده و برای هر طبقه سوالاتی مطرح خواهد گردید و پس از آن به تشریح جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری بحث خواهد شد. سپس در تشریح روش گردآوری اطلاعات، از چگونگی تنظیم پرسشنامه، شیوه سنجش روائی و پایائی آن مطالبی بیان خواهد شد. در پایان نیز در خصوص روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها در این پژوهش، مطالبی کلی بیان می گردد. اما کدام یک از عوامل موثرتر و در اولویت قرار دارند و در برنامه ریزی ها باید مقدم باشند را به یاری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره می توان شناسایی و احصاء نمود. این تکنیک عبارت است از ANP که در انتها با توجه به نتایج کسب شده از این روش شاخص ها اولویت بندی و عوامل به ترتیب اهمیت مشخص می گردند.
3-2- روش تحقیق
از نظر دانشمندان علوم اجتماعی، تحقیق عبارت است از فرآیندی که پژوهشگر میکوشد تا با جمع آوری اطلاعات، پیچیدگی های روابط متقابل بین متغییرها را درک، ارزیابی و ارائه دهد(اعرابی، 1383). لذا برای تقسیم بندی این تحقیقات، محققان سه جهت گیری کلی را برای یک پژوهش قائل می باشند. تحقیقاتی که به حل مشکلات موجود در حوزه ای خاص می پردازد؛ این نوع تحقیق را تحقیقات کاربردی می نامند. تحقیقات بنیادی، تحقیقاتی می باشند که به افزودن دانش بشری در زمینه خاصی می انجامد (اوماسکاران، 1384). تحقیقات توسعهای نیز به منظور افزایش دانش ما از مسائل خاص که عموما در محیطهای سازمانی اتفاق میافتد و چگونگی حل آنها، انجام میشود. از طرفی اگرچه هیچ پژوهشی نمیتواند به طور همزمان بنیادی و کاربردی باشد ولی پژوهشهای توسعهای میتوانند ماهیت بنیادی یا کاربردی داشته باشند (دانایی فرد و همکاران، 1389).
با توجه به حساسیت این بخش برای شفافیت هر چه بیشتر روش تحقیق از پیاز پژوهش استفاده شده است. در حقیقت پیاز تحقیق، فرایندهای انجام پژوهش را نشان می دهد. بر اساس این الگو یک پژوهش از لایه های مختلفی تشکیل می شود که در آن هر لایه متاثر از لای? بالاتر است. این لایه ها عبارتند از: ?) لای? فلسفه های پژوهش ?) لای? رویکردهای پژوهش ?) لای? راهبردهای پژوهش ?) لای? انتخاب روش های پژوهش ?) لای? افق زمانی پژوهش ?) لای? شیوه ها و رویه های جمع آوری داده ها. بنابراین روش تحقیق خود را بر مبنای لایه های مختلف پیاز تحقیق بر گرفته از دانایی فرد و همکاران (????) برای بیان مختصر و تصویری آن پیاز پژوهشی در قالب شکل 3-1 ترسیم گردید.
شکل 3-1- بیان مختصر و تصویری لایه های روش تحقیق حاضر بر اساس پیاز پژوهش
به طور خلاصه می توان گفت که روش تحقیق پژوهش حاضر از روش توصیفی- پیمایشی79 استفاده خواهد کرد. در مورد داده های کیفی از روش چند موردی برای جمع آوردن اطلاعات مصاحبه و تحلیل محتوا انجام می گیرد. تحقیق موردی درباره پدیده کنونی یا زمان معاصر در چارچوب یا بستر زندگی واقعی پژوهش می کند. زمانی که مرزهای بین پدیده و زمینه تحقیق به صورت روشن مشخص نیستند و در آن شواهد متعددی وجود دارند که می توان به عنوان مدرک یا سند از آنها استفاده نمود این تحقیق مفید است. دلیل انتخاب این روش چنانچه در کتاب تحقیق موردی رابرت ین ترجمه پارساییان و اعرابی آمده است. زمانی که پژوهشگر کنترل بر رویدادها ندارد و پدیده مورد توجه متعلق به زمان حال و در بستر زندگی واقعی قرار دارد، از روش تحقیق موردی استفاده می شود. همچنین بدلیل این که پژوهشگر درباره یک “مورد” از جنبه های زیاد به بررسی می پردازد این روش مناسب تشخیص داده شد.
همچنین از آن جا که این تحقیق در سطح فعالیت ها و اقدامات بانک مهر اقتصاد برای شناخت هر چه بهتر فاکتورهای موثر موجود در جذب سرمایه های اجتماعی و وفاداری مشتریان انجام میشود، لذا این تحقیق رویکردی کاربردی دارد.
اما برای جمع آوری اطلاعات تحقیق از میان سه شیوه کتابخانه ای، میدانی و آزمایشگاهی؛ این تحقیق از شیوه کتابخانه ای و به کمک کتاب ها، مقالات، ژورنال ها و سایت های معتبر، ادبیات موضوعی تحقیق را بررسی کرده است. همچنین به کمک روش میدانی و با بهره گیری از پرسشنامه داده های تحقیق را جهت آزمون فرضیات جمع آوری کرده است.
3-3- جامعه آماری
جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفت مورد توجه محقق می باشند (شریفی و طالقانی، 1379). به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب و مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند(آذر، مومنی، 1381)، که خود به دو بخش جامعه محدود و نامحدود تقسیم میشود (دانایی فرد و همکاران، 1387).
این تحقیق ، به موضوع شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه های اجتماعی و سطح وفا داری مشتریان خواهد پرداخت، از اینرو جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان بانک مهر اقتصاد و همچنین مشتریان مستقیم و غیر مستقیم آن می باشد که بر اساس آمار کسب شده، تعداد شعب این بانک بالغ بر 734 مورد می باشند80 و هر یک از آنها دارای مشتریان بسیاری در حوزه های متنوع سرمایه گذاری هستند.
3-4-نمونه گیری
نمونهبرداری، فرایند گزینش و انتخاب تعداد محدودی از اعضای جامعه است؛ طوری که پژوهشگر با بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنیهای نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگیها به عناصر جامعه خواهد شد(دانایی فرد و همکاران، 1387). در واقع نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می شود(دلاور، 1388).
که در این فرمول N نشان دهنده حجم جامعه مورد مطالعه است که بی نهایت فرض خواهد شد و سطح اطمینان به نمونه گیری است که با توجه به معرفی سطح خطای 5 درصد برای تحقیقات توصیفی – پیمایشی توسط دانایی فرد و همکاران (1383) درتحقیق نیز سطح خطا را 5% فرض نموده است. P، برآوردی از نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی مورد نظر تحقیق می باشند، خواهند بود و q یعنی برآوردی از نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی مورد نظر تحقیق نمی باشند. d نیز مقدار خطای قابل چشم پوشی است که معمولاً بین 5% تا 7% می باشد که در این تحقیق بر اساس کار مشابه ایل بیگی اصلی و طالقانی (1392) برابر 6.5 % (یا 0.065 ) در نظر گرفته شده است.
جدول 3-1- گزارش مختصر از شعب انتخابی بانک مهر اقتصاد به عنوان نمونه مطالعاتی تحقیق
ردیف
نام شعبه
کد شعبه
نام استان
نام شهر
آدرس
پیش شماره
تلفن1
تلفن2
1
صالح اباد
6302
همدان
صالح اباد
صالح آباد ، خ شهدا
081
34623536
34623722
2
مرکزی
6303
همدان
همدان
خ شریعتی – نرسیده به چهارراه خواجه رشید
081
32526744
32518153
3
ازادگان
6304
همدان
نهاوند
چهارراه آزادگان – ابتدای حافظ
081
33224240
33223553
4
بهار
6306
همدان
بهار
خ امام خمینی – چهارراه فرهنگ
081
34506050
34502841
5
کبودراهنگ
6307
همدان
کبودراهنگ
خ شهید مطهری – روبروی شرکت بیمه ایران
081
35226889
35226442
6
قهاوند
6308
همدان
قهاوند
خ امام خمینی – چهارراه رسالت
081
38462605
38462599
7
گل تپه
6309
همدان
گل تپه
لوار امام خمینی – روبروی ستاد ناحیه بسیج
081
35323237
35323550
8
باباطاهر
6310
همدان
همدان
میدان امامزاده عبدا…
081
34240025
34240026
9
شهداء بسیج
6311
همدان
ملایر
خ شهید وفایی
081
32210308
32210309
10
شهید باهنر
6313
همدان
تویسرکان
خ شهید باهنر – جنب درمانگاه فرهنگیان
081
34942728
34922982
11
بوعلی
6314
همدان
همدان
خ بوعلی سینا
081
32511180
32524558
12
مظفریه
6315
همدان
همدان
خ شریعتی – بازارمظفریه
081
32523712
32521322
13
امیر کبیر
6317
همدان
ملایر
خ همدان سه را امیر کبیر روبروی مسجد 14 معصوم
081
33350630
33352630
14
قروه
6318
همدان
قروه درجزین
قروه – بلوار امام خمینی – نرسیده به میدان امام
081
36465602
36465603
15
طالقانی
6320
همدان
همدان
خیابان شهید طالقانی
081
38276306
38276302
16
فامنین
6331
همدان
فامنین
بلوار امام خمینی
081
36823020
36824004
17
اسداباد
6332
همدان
اسد اباد
ابتدای خ فرهنگ
081
33126992
33113630
18
رزن
6333
همدان
رزن
خ امام خمینی
081
36224546
36223622
19
نهاوند
6334
همدان
نهاوند
خ پیروزی
081
33235475
33235310
20
شهداء
6337
همدان
همدان
خ شهداء – روبروی شاهزاده حسین
081
32516467
32529797
21
لالجین
6338
همدان
لالجین
خ امام خمینی – چهارراه توحید
081
34525331
34526564
22
مرکزی ملایر
6340
همدان
ملایر
میدان امام جنب درمانگاه فرهنگیان – ابتدای خ خیام
081
32233557
32224995
23
اکباتان
6341
همدان
همدان
میدان امام – اول خ اکباتان
081
32516339
32523521
24
محسنین
6343
همدان
همدان
بلوار آیت الله مدنی جنب سازمان ثبت احوال
081
32531790
32531791
تعداد نمونه بدست آمده بر اساس روش فرمول کوکران که یکی از روش های موفق در زمینه نمونه گیری استاندارد است بدست آمده است. لذا در این روش با توجه به حجم جامعه آماری بی نهایت تعداد نمونه بدست آمده معادل 384 نفر می باشد. اما با توجه به گستردگی نواحی خدمت دهی بانک مهر و تعداد زیاد شعب آن و نیز محدودیت زمانی تحقیق تعدادی از شعب که امکان دسترسی به آنها برای محقق مقدور بود را مورد بررسی قرار داد که ویژگی منابع انتخابی برای تمامی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید