دانلود پایان نامه

نمونه ها به شرح جدول 3-1 به تفصیل معرفی شده اند.
3-5-روش جمع اوری اطلاعات
همان طور که در روش تحقیق بیان شد، اطلاعات این تحقیق از دو بخش کتابخانه ای و میدانی بدست آمده است. برای تهیه پیشینه و ادبیات تحقیق، دستیابی به چارچوب نظری، شناسایی و تعریف متغیرها و در نهایت، تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها از روش کتابخانه ای و به کمک بررسی مدارک و اسناد، کتاب ها و مقالات و سایت های معتبر علمی استفاده شد. همچنین برای گرفتن داده های مورد نیاز برای سنجش فرضیات تحقیق و پاسخ به سوالات تحقیق از جامعه یا نمونه آماری از روش میدانی استفاده می شود (خاکی، 1388) که در این تحقیق از پرسشنامه برای این منظور استفاده شده است. برای جمعآوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیه ها و همچنین سنجش نظرات افراد مرتبط به صنعت بانکداری، از پرسشنامه استفاده گردیده است.
3-6-ابزار جمع اوری اطلاعات
در این تحقیق از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات بهره برده خواهد شد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت نمره بندی شده اند که پاسخگویان بر مبنای تاثیر گذاری هر یک از عوامل بر جذب سرمایه اجتماعی و ارتقای وفاداری مشتریان به آن پاسخ می دهند این طیف از پنج بخش تشکیل شده است که عبارت اند از؛ کاملا مخالف، مخالف، ممتنع، موافق و کاملا موافق. لازم به ذکر است که همان طور که در مبانی نظری تحقیق عنوان شد، اجرای موفق الگویی کارآمد جهت جذب سرمایه اجتماعی تحت تاثیر فاکتور های متعددی است. لذا این فاکتور ها در هر سازمان متناسب با منابع آنها میتواند متفاوت از سایر مناطق و سازمان های دیگر باشد. از طرفی فاکتورهای تصمیم گیری که برای صنعت بانکداری وجود دارد ممکن است بسیار متفاوت از فاکتورهای دیگر صنایع تولیدی باشد. لذا با توجه به موارد فوق محقق تصمیم گرفت تا بجای استفاده از پرسشنامه های استانداردی که در کشورهای دیگر تدوین شده است، پرسشنامه ای را در این خصوص تدوین کند. محقق برای دستیابی به پرسشنامه ای ارزشمند از مصاحبه با متخصصان و خبرگان بهره برده است. این امر با پرسش، سوالات باز در خصوص ویژگی های کلی هر یک از فاکتورهای تصمیم گیری در اجرای موفق الگوی شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه اجتماعی و ارتقاء وفاداری مشتریان از خبرگان و متخصصین رخ داده است. منظور از متخصصان و خبرگان در این تحقیق کسی است که یکی از 2 شرط زیر را دارا باشند.
الف) متخصصین و کارشناسان با سابقه بیش از 10 سال در حوزه بانکداری
ب‌) استاد دانشگاه با مدرک دکتری که در حوزه سرمایه اجتماعی تخصص دارد
بعد از مصاحبه و یادداشت برداری کلید واژه هایی که از صحبت های این افراد بدست آمد و همچنین بررسی مبانی نظری تحقیق، پرسشنامه ای استخراج شد (نمونه پرسشنامه در ضمیمه موجود است).
این پرسشنامه شامل دو بخش می باشد، بخش اول آن مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهنده یعنی، سن، تحصیلات و جنسیت است بخش دوم شامل سوالات مرتبط به هر یک از متغییر های تحقیق می باشد. بر این اساس این پرسشنامه حاوی 29 سوال پنج گزینه ای است که در جدول 3-2 تناظر سوالات با متغییر های تحقیق مشخص شده است. بر این اساس 3 سوال برای متغیر قیمت خدمات ، 4 سوال برای متغیر کیفیت خدمت دهی ، 5 سوال برای متغیر عملکرد سیستم خدمات ، 6 سوال برای متغیر زمان انتظار ارائه خدمت ، 7 سوال برای متغیر قابلیت اطمینان و 4 سوال برای متغیر انعطاف پذیری در نظر گرفته شده است.
جدول 3-2- تعداد سوالات متناظر با هر متغییر تحقیق
ردیف
متغییر
تعداد سوالات
1
قیمت خدمات
3
2
کیفیت خدمت دهی
4
3
عملکرد سیستم خدمات
5
4
زمان انتظار ارائه خدمت
6
5
قابلیت اطمینان
7
6
انعطاف پذیری
4
3-7- روایی
روایی عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازهگیری صفتی که پرسشنامه برای اندازهگیری آن طراحی شدهاست و شامل روایی صوری، روایی پیش بینی، روایی محتوا و روایی سازه میباشد (مومنی، قیومی، 1389). در این تحقیق از روش روایی محتوایی استفاده شده است. در روش محتوایی، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت (میرزاده، 1388). همچنین با توجه به آنچه در طراحی پرسشنامه بیان شد، تحقیق حاضر هم دارای روایی و هم دارای ویژگی قضاوتی است، علت آن این است که محتوای تحقیق مورد تایید استاد رهنما می باشد و از سویی به منظور اطمینان از راستی آزمایی مدل های اندازگیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شده است. از اینرو پژوهش حاضر از روایی لازم برخوردار است.
3-8-پایایی
پایایی به معنای قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیشبینی و دقت یا صحت است.ابزارهای تحقیق نیز به عنوان وسیلهای برای جمعآوری اطلاعات باید معتبر باشند تا پژوهشگر بتواند به دادههای بدست آمده اعتماد کند. به منظور محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه های مختلفی به‌کار برده می‌شود (ازکیا و دربان آستانه، 1382). به عبارت دیگر پایایی یک وسیله اندازهگیری است که عمدتا به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند. به بیان دیگر، پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره میکند (مومنی، قیومی، 1389).
اصولا محققانی که از نرم افزار SPSS استفاده میکنند برای تعیین پایایی تحقیق خود از روش ضریب آلفای کرونباخ بهره میگیرند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با فرمول شماره (2) باید مقدار آن را محاسبه نمود (مومنی، قیومی، 1389).
(2)
که در آن n معرف تعداد سوال های آزمون، واریانس سوال i ام و واریانس کل آزمون می باشند. با توجه به فرمول بالا و همچنین محاسبات آن در نرم افزار SPSS، پایایی پرسشنامه بدست آمد که در جدول 3-3 قابل مشاهده است.
جدول 3-3- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر
ردیف
پایایی
آلفای کرونباخ
1
سوالات مربوط به متغییر قیمت خدمات
782/0
2
سوالات مربوط به متغییر کیفیت خدمت دهی
881/0
3
سوالات مربوط به متغییر عملکرد سیستم خدمات
793/0
4
سوالات مربوط به متغییر زمان انتظار ارائه خدمت
774/0
5
سوالات مربوط به متغییر قابلیت اطمینان
791/0
6
سوالات مربوط به متغییر انعطاف پذیری
776/0
T
پایایی کل پرسشنامه
7995/0
لازم به ذکر است که هرچه این مقدار به 1 نزدیکتر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتری است (دانایی فرد و همکاران، 1387). اما ضریب اعتبار بین بازه 70% تا 80 % برای تحقیقات دانشگاهی کافی خواهد بود (شریفی، 1374: 202). بنابراین با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فوق 7995/0 است، می توان ادعا نمود که اعتبار آن مورد قبول است.
3-9-تجزیه وتحلیل اطلاعات
به منظور تحلیل و بررسی اطلاعات تحقیق توسط روش های آماری، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه های گردآوری شده به طور کلی و یکپارچه دسته بندی گردید و توسط مقیاس لیکرت 5 گزینهای پاسخ سوالات از حالت کیفی به کمی تبدیل شدند. در جدول 3-4 نمونه ای از گزینه های موجود ارائه شده است.
جدول3 – 4 – درجه بندی سوالات پرسشنامه
کاملاً موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملاً مخالف
5
4
3
2
1
سپس کلیه اطلاعات با استفاده از نرم افزار های آماری به ویژه SPSS و LISREL از روش همبستگی اسپیرمن با استفاده از داده های ناپارامتریک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و از آماره های توصیفی برای تشریح متغیرهای جمعیت شناختی در نمونه آماری تحقیق استفاده شده است. همچنین با توجه به اینکه پرسشنامه بر اساس طیف کمی ساز لیکرت طراحی و اجرا شده است، داده های گردآوری شده دارای ساختاری رتبه ای می باشند، از اینرو توزیع های ناپارامتریک بر آنان حاکم اند و برای سنجش رابطه این نوع داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده است.
3-9-1- استانداردسازی داده ها
استانداردسازی داده های جمع آوری شده در مرحله قبل، با کد گذاری مناسب و ورود اطلاعات به نرم افزار SPSS مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفتند تا ساختار عاملی آنها کشف شود. سپس با هدف اجرای تحقیق عامل تائیدی، مدل های سنجش81 در نرم افزار LISREL مورد بررسی واقع شدند.
3-9-2- مدل یابی ساختاری و آزمون فرضیات تحقیق
مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و ممکن است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL نامیده شده است. اما اصطلاح غالب، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است. مدل یابی معادلات ساختاری را می توان در جهت مقاصد پژوهشی ذیل به کار برد:
?- مدل یابی علی یا تحلیل مسیر
پارامترهای حاصل از تحلیل رگرسیون دست کم در سه موقعیت اساسی زیر نمی تواند اطلاعات لازم را فراهم آورد:
* وقتی متغیرهای مشاهده شده حاوی خطای اندازه گیری و بین متغیرهای واقعی روابط جالب و بدون تورش82 وجود داشته باشد.
* وقتی بین متغیرهای مشاهده شده ی روابط درهم تنیده جریان علی وجود داشته باشد.
* وقتی متغیرهای مهم تبیین کننده مشاهده نشده باشد.
اما توابع ساختاری می تواند در همه موقعیتهای بالا نقش مهم و سازنده ای ایفا کند (گلدبرگر ، ????). علوم اجتماعی و رفتاری برخلاف علوم طبیعی، به ندرت به تجزیه و تحلیل دقیق در شرایط کنترل شده دستیابی دارد. در این علوم، استنباط روابط علی بر پایه مطالعاتی صورت می گیرد که در آنها مدلها و فرضیه های علی از لحاظ آماری ارزیابی می شود. در چنین مطالعاتی حتی روابط علی را نمی توان ثابت کرد، تنها منطقی بودن نسبی آنها را در برابر سایر چهارچوبهای تبیین می توان تایید نمود. در این علوم، بیشتر تئوریها و مدلها در قالب سازه های نظری که مستقیما مشاهده پذیر و اندازه پذیر نیست، بیان می شود. اما برای عملیاتی کردن و اندازه گیری متغیرهای نظری می توان از شاخصها یا نشانه هایی که نشانگر نامیده می شود، استفاده کرد. استنباط های علی به واقع به مسیرهایی بستگی دارد که طرح مطالعه مشخص کرده است.
?- تحلیل عاملی تاییدی
این روش که به واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است، یکی از جنبه های مهم SEM است که در آن ” فرضیه های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. از لحاظ سنتی، تحلیل عاملی با آشکار ساختن ابعاد زیربنایی یا واریانس عامل مشترک در مجموعه ای از پرسشها یا سوالهای تستی سروکار دارد. برای معرفی یک سازه نظری، معمولا مجموعه ای از پرسشها تهیه می شود و تحلیل عاملی به تدوین شاخصی که در پژوهش به کار می رود، کمک خواهد کرد. برای معرفی ابعاد زیربنایی سازه مورد نظر، تحلیل عاملی می تواند یک یا چند عامل را آشکار سازد. بر پایه نتایج تحلیل عاملی می توان گفت که یک سازه، تک بعدی یا چند بعدی است. به این رویکردف در حال حاضر، به سبب آنکه دارای ماهیت اکتشافی است و نه ماهیت آزمون فرضیه، تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) گفته می شود. عامل چون در تحلیل عاملی مشاهده ناپذیر است متغیر مکنون خوانده می شود، که در تحلیل عاملی، پیش بینی کننده پاسخ ها در متغیرهای اندازه گرفته شده و مشاهده شده است. در واقع، روایی یک تحلیل عاملی تا حدودی از طریق تعیین این مطلب مشخص می شود که عاملها با چه دقتی واریانس موجود در پرسشهای انفرادی را توجیه می کنند. یعنی، چقدر از واریانس موجود در پرسشها با عاملها اشتراک دارد (میزان اشتراک). مدل یابی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید