دانلود پایان نامه

قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
نوع خروجی
متغیر
متغیر مستقل قابلیت اطمینان
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.505
1
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.000
.
Sig
384
384
تعداد نمونه
1
0.505
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر مستقل قابلیت اطمینان
.
0.000
Sig
384
384
تعداد نمونه
4-7-6- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار
رابطه بین متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن که توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت و نتایج آن در جداول 4-25 و 4-26 ارائه گردید. میزان ضریب تعیین بدست آمده 0.498 R = است که همبستگی مستقیم دو متغیر را در سطح مناسب نشان می دهد و نیز با توجه به اینکه نرخ P-Value یا همان Sig از سطح معناداری یعنی 0.05 کمتر است، فرض H0 رد و وجود ارتباط بین این دو به اثبات می رسد. بنابراین بین دو متغیر انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 4-25- ضریب همبستگی اسپیرمن عامل انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
تعداد پاسخگویان
ضریب اسپیرمن
?
P-Value (Sig)
384
0.498
0.05
0.000
جدول 4-26- نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن عامل انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار
متغیر
نوع خروجی
متغیر
متغیر مستقل انعطاف پذیری
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.498
1
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار
0.000
.
Sig
384
384
تعداد نمونه
1
0.498
ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیر مستقل انعطاف پذیری
.
0.000
Sig
384
384
تعداد نمونه
4-8- بررسی آزمون فرضیات تحقیق توسط رگرسیون خطی
در این بخش سعی شده است تا رابطه رگرسیونی بین متغیر وابسته شرمایه اجتماعی وفادار و هر یک از متغیر های مستقل، قیمت، خدمات، کیفیت، زمان، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری برآورد گردد.
4-8-1- آزمون بررسی رابطه متغیر قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی
طرح آزمون فرض برای رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته برای آزمون رگرسیون خطی به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
با توجه به آزمون رگرسیون خطی ساده انجام شده برای دو متغیر فوق الذکر گزارش نرم افزار به شرح جداول 4-27 و 4-28 می باشد که به ترتیب مربوط به ضرایب تعیین معادلات رگرسیونی و نتایج آنالیز واریانس آزمون مربوطه هستند.
جدول 4-27- ضرایب همبستگی حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار
ضریب تعدیل شده R2-adj
ضریب تعیین R2
ضریب هبستگی ?
نوع ضریب
.201
.203
.450
مقدار
همان طور که در جدول 4-27 دیده می شود، مقادیر ضریب همبستگی، مجذور ضریب همبستگی در قالب ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده ضریب تعیین همگی گواه بر وجود ارتباط مستقیم مناسبی بین این دو متغیر اند. مقدار ضریب تعدیل شده ضریب تعیین 0.203 است.
جدول 4-28- نتایج آنالیز واریانس حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار
P-Value (Sig)
ضرایب استاندارد شده
آماره آزمون T
ضرایب استاندارد نشده
مبنا
eta?
?
.000
66.240
95.463
مقدار ثابت (?)
.000
.450
9.853
4.020
عامل قیمت
همچنین در جدول 4-28 نیز مقدار P-value یا همان Sig در نرم افزار SPSS 0.000 می باشد که از سطح معناداری 0.05 بسیار کوچکتر است بنابراین می توان ابراز داشت که متغیر مستقل قیمت بر تعیین مقادیر متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار موثر بوده و نقشی تعیین کننده دارد، از اینرو فرض H0 رد خواهد شود و وجود ارتباط بین دو متغیر قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار به اثبات می رسد و می توان در سطح اطمینان 95 % بیان داست که رابطه خطی بین این دو برقرار است. در ادامه در شکل 4-7 فرمول رگرسیون خطی که به شکل Y=?X+? در قالب تصویر نمایش داده شده است که بر اساس آن می توان امتیاز حاصله برای متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار از متغیر مستقل X یعنی قیمت را پیش بینی نمود، این معادله بر اساس نتایج حاصل از جدول 4-28 عبارت است از Y=95.463+4.020 X. علامت مثبت متغیر مستقل X نشان دهنده رابطه مستقیم بین متغیرهای قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار است و نیز مقدار ضریب معادله یا همان شیب خط (?) 4.020 است که این مفهوم را خواهد رساند که به ازای یک واحد تغییر در متغیر قیمت به میزان 4.020 واحد به متغیر سرمایه اجتماعی وفادار افزوده می شود. شکل 4-7 نیز نمودار های مربوط به این آزمون را در قالب نمودار هیستوگرام و نمودار رگرسیونی باقی مانده ها نمایش می دهد.
شکل 4-7- نمودار رگرسیون و هیستوگرام رابطه عامل قیمت و متغیر سرمایه اجتماعی وفادار
4-8-2- آزمون بررسی رابطه متغیر کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی
طرح آزمون فرض برای رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته برای آزمون رگرسیون خطی به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
با توجه به آزمون رگرسیون خطی ساده انجام شده برای دو متغیر فوق الذکر گزارش نرم افزار به شرح جداول 4-29 و 4-30 می باشد که به ترتیب مربوط به ضرایب تعیین معادلات رگرسیونی و نتایج آنالیز واریانس آزمون مربوطه هستند.
جدول 4-29- ضرایب همبستگی حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار
ضریب تعدیل شده R2-adj
ضریب تعیین R2
ضریب هبستگی ?
نوع ضریب
.207
.209
.457
مقدار
همان طور که در جدول 4-29 دیده می شود، مقادیر ضریب همبستگی، مجذور ضریب همبستگی در قالب ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده ضریب تعیین همگی گواه بر وجود ارتباط مستقیم مناسبی بین این دو متغیر اند. مقدار ضریب تعدیل شده ضریب تعیین 0.209 است.
جدول 4-30- نتایج آنالیز واریانس حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار
P-Value (Sig)
ضرایب استاندارد نشده
آماره آزمون T
ضرایب استاندارد نشده
مبنا
eta?
?
.000
51.740
91.804
مقدار ثابت (?)
.000
.457
10.039
5.051
عامل قیمت
همچنین در جدول 4-30 نیز مقدار P-value یا همان Sig در نرم افزار SPSS 0.000 می باشد که از سطح معناداری 0.05 بسیار کوچکتر است بنابراین می توان ابراز داشت که متغیر مستقل کیفیت بر تعیین مقادیر متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار موثر بوده و نقشی تعیین کننده دارد، از اینرو فرض H0 رد خواهد شود و وجود ارتباط بین دو متغیر کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار به اثبات می رسد و می توان در سطح اطمینان 95 % بیان داست که رابطه خطی بین این دو برقرار است. در ادامه در شکل 4-8 فرمول رگرسیون خطی که به شکل Y=?X+? در قالب تصویر نمایش داده شده است که بر اساس آن می توان امتیاز حاصله برای متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار از متغیر مستقل X یعنی قیمت را پیش بینی نمود، این معادله بر اساس نتایج حاصل از جدول 4-30 عبارت است از Y=5.051 X+91.804. علامت مثبت متغیر مستقل X نشان دهنده رابطه مستقیم بین متغیرهای کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار است و نیز مقدار ضریب معادله یا همان شیب خط (?) 5.051 است که این مفهوم را خواهد رساند که به ازای یک واحد تغییر در متغیر کیفیت به میزان 5.051 واحد به متغیر سرمایه اجتماعی وفادار افزوده می شود. شکل 4-8 نیز نمودار های مربوط به این آزمون را در قالب نمودار هیستوگرام و نمودار رگرسیونی باقی مانده ها نمایش می دهد.
شکل 4-8- نمودار رگرسیون و هیستوگرام رابطه عامل کیفیت و متغیر سرمایه اجتماعی وفادار
4-8-3- آزمون بررسی رابطه متغیر خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی
طرح آزمون فرض برای رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته برای آزمون رگرسیون خطی به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
با توجه به آزمون رگرسیون خطی ساده انجام شده برای دو متغیر فوق الذکر گزارش نرم افزار به شرح جداول 4-31 و 4-32 می باشد که به ترتیب مربوط به ضرایب تعیین معادلات رگرسیونی و نتایج آنالیز واریانس آزمون مربوطه هستند.
جدول 4-31- ضرایب همبستگی حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار
ضریب تعدیل شده R2-adj
ضریب تعیین R2
ضریب هبستگی ?
نوع ضریب
.374
.375
.613
مقدار
همان طور که در جدول 4-31 دیده می شود، مقادیر ضریب همبستگی، مجذور ضریب همبستگی در قالب ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده ضریب تعیین همگی گواه بر وجود ارتباط مستقیم مناسبی بین این دو متغیر اند. مقدار ضریب تعدیل شده ضریب تعیین 0.375 است.
جدول 4-32- نتایج آنالیز واریانس حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار
P-Value (Sig)
ضرایب استاندارد نشده
آماره آزمون T
ضرایب استاندارد نشده
مبنا
eta?
?
.000
51.596
84.778
مقدار ثابت (?)
.000
.613
15.153
7.045
عامل خدمات
همچنین در جدول 4-32 نیز مقدار P-value یا همان Sig در نرم افزار SPSS 0.000 می باشد که از سطح معناداری 0.05 بسیار کوچکتر است بنابراین می توان ابراز داشت که متغیر مستقل خدمات بر تعیین مقادیر متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار موثر بوده و نقشی تعیین کننده دارد، از اینرو فرض H0 رد خواهد شود و وجود ارتباط بین دو متغیر خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار به اثبات می رسد و می توان در سطح اطمینان 95 % بیان داست که رابطه خطی بین این دو برقرار است. در ادامه در شکل 4-9 فرمول رگرسیون خطی که به شکل Y=?X+? در قالب تصویر نمایش داده شده است که بر اساس آن می توان امتیاز حاصله برای متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار از متغیر مستقل X یعنی قیمت را پیش بینی نمود، این معادله بر اساس نتایج حاصل از جدول 4-32 عبارت است از Y=7.045X+84.778. علامت مثبت متغیر مستقل X نشان دهنده رابطه مستقیم بین متغیرهای خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار است و نیز مقدار ضریب معادله یا همان شیب خط (?) 7.045 است که این مفهوم را خواهد رساند که به ازای یک واحد تغییر در متغیر خدمات به میزان 7.045 واحد به متغیر سرمایه اجتماعی وفادار افزوده می شود. شکل 4-9 نیز نمودار های مربوط به این آزمون را در قالب نمودار هیستوگرام و نمودار رگرسیونی باقی مانده ها نمایش می دهد.
شکل 4-9- نمودار رگرسیون و هیستوگرام رابطه عامل خدمات و متغیر سرمایه اجتماعی وفادار
4-8-4- آزمون بررسی رابطه متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی
طرح آزمون فرض برای رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته برای آزمون رگرسیون خطی به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
با توجه به آزمون رگرسیون خطی ساده انجام شده برای دو متغیر فوق الذکر گزارش نرم افزار به شرح جداول 4-33 و 4-34 می باشد که به ترتیب مربوط به ضرایب تعیین معادلات رگرسیونی و نتایج آنالیز واریانس آزمون مربوطه هستند.
جدول 4-33-

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید