دانلود پایان نامه

ضرایب همبستگی حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای زمان و سرمایه اجتماعی وفادار
ضریب تعدیل شده R2-adj
ضریب تعیین R2
ضریب هبستگی ?
نوع ضریب
.157
.159
.399
مقدار
همان طور که در جدول 4-34 دیده می شود، مقادیر ضریب همبستگی، مجذور ضریب همبستگی در قالب ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده ضریب تعیین همگی گواه بر وجود ارتباط مستقیم مناسبی بین این دو متغیر اند. مقدار ضریب تعدیل شده ضریب تعیین 0.159 است.
جدول 4-34- نتایج آنالیز واریانس حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای زمان و سرمایه اجتماعی وفادار
P-Value (Sig)
ضرایب استاندارد نشده
آماره آزمون T
ضرایب استاندارد نشده
مبنا
?
?
.000
19.967
76.786
مقدار ثابت (?)
.000
.399
8.505
8.244
عامل زمان
همچنین در جدول 4-34 نیز مقدار P-value یا همان Sig در نرم افزار SPSS 0.000 می باشد که از سطح معناداری 0.05 بسیار کوچکتر است بنابراین می توان ابراز داشت که متغیر مستقل زمان بر تعیین مقادیر متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار موثر بوده و نقشی تعیین کننده دارد، از اینرو فرض H0 رد خواهد شود و وجود ارتباط بین دو متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار به اثبات می رسد و می توان در سطح اطمینان 95 % بیان داست که رابطه خطی بین این دو برقرار است. در ادامه در شکل 4-10 فرمول رگرسیون خطی که به شکل Y=?X+? در قالب تصویر نمایش داده شده است که بر اساس آن می توان امتیاز حاصله برای متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار از متغیر مستقل X یعنی قیمت را پیش بینی نمود، این معادله بر اساس نتایج حاصل از جدول 4-34 عبارت است از Y=76.786X+8.244. علامت مثبت متغیر مستقل X نشان دهنده رابطه مستقیم بین متغیرهای زمان و سرمایه اجتماعی وفادار است و نیز مقدار ضریب معادله یا همان شیب خط (?) 8.244 است که این مفهوم را خواهد رساند که به ازای یک واحد تغییر در متغیر زمان به میزان 8.244 واحد به متغیر سرمایه اجتماعی وفادار افزوده می شود. شکل 4-10 نیز نمودار های مربوط به این آزمون را در قالب نمودار هیستوگرام و نمودار رگرسیونی باقی مانده ها نمایش می دهد.
شکل 4-10- نمودار رگرسیون و هیستوگرام رابطه عامل زمان و متغیر سرمایه اجتماعی وفادار
4-8-5- آزمون بررسی رابطه متغیر قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی
طرح آزمون فرض برای رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته برای آزمون رگرسیون خطی به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
با توجه به آزمون رگرسیون خطی ساده انجام شده برای دو متغیر فوق الذکر گزارش نرم افزار به شرح جداول 4-35 و 4-36 می باشد که به ترتیب مربوط به ضرایب تعیین معادلات رگرسیونی و نتایج آنالیز واریانس آزمون مربوطه هستند.
جدول 4-35- ضرایب همبستگی حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار
ضریب تعدیل شده R2-adj
ضریب تعیین R2
ضریب هبستگی ?
نوع ضریب
.280
.282
.531
مقدار
همان طور که در جدول 4-35 دیده می شود، مقادیر ضریب همبستگی، مجذور ضریب همبستگی در قالب ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده ضریب تعیین همگی گواه بر وجود ارتباط مستقیم مناسبی بین این دو متغیر اند. مقدار ضریب تعدیل شده ضریب تعیین 0.282 است.
جدول 4-36- نتایج آنالیز واریانس حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار
P-Value (Sig)
ضرایب استاندارد نشده
آماره آزمون T
ضرایب استاندارد نشده
مبنا
?
?
.000
18.320
65.639
مقدار ثابت (?)
.000
.531
12.247
10.994
عامل قابلیت اطمینان
همچنین در جدول 4-36 نیز مقدار P-value یا همان Sig در نرم افزار SPSS 0.000 می باشد که از سطح معناداری 0.05 بسیار کوچکتر است بنابراین می توان ابراز داشت که متغیر مستقل قابلیت اطمینان بر تعیین مقادیر متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار موثر بوده و نقشی تعیین کننده دارد، از اینرو فرض H0 رد خواهد شود و وجود ارتباط بین دو متغیر قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار به اثبات می رسد و می توان در سطح اطمینان 95 % بیان داست که رابطه خطی بین این دو برقرار است. در ادامه در شکل 4-11 فرمول رگرسیون خطی که به شکل Y=?X+? در قالب تصویر نمایش داده شده است که بر اساس آن می توان امتیاز حاصله برای متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار از متغیر مستقل X یعنی قیمت را پیش بینی نمود، این معادله بر اساس نتایج حاصل از جدول 4-36 عبارت است از Y=65.639X+10.994. علامت مثبت متغیر مستقل X نشان دهنده رابطه مستقیم بین متغیرهای قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار است و نیز مقدار ضریب معادله یا همان شیب خط (?) 10.994 است که این مفهوم را خواهد رساند که به ازای یک واحد تغییر در متغیر قابلیت اطمینان به میزان 10.994 واحد به متغیر سرمایه اجتماعی وفادار افزوده می شود. شکل 4-11 نیز نمودار های مربوط به این آزمون را در قالب نمودار هیستوگرام و نمودار رگرسیونی باقی مانده ها نمایش می دهد.
شکل 4-11- نمودار رگرسیون و هیستوگرام رابطه عامل قابلیت اطمینان و متغیر سرمایه اجتماعی وفادار
4-8-6- آزمون بررسی رابطه متغیر انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی
طرح آزمون فرض برای رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته برای آزمون رگرسیون خطی به شرح ذیل عبارت است از؛
بین متغیر انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0
بین متغیر انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار رابطه معناداری وجود دارد.
H1
با توجه به آزمون رگرسیون خطی ساده انجام شده برای دو متغیر فوق الذکر گزارش نرم افزار به شرح جداول 4-37 و 4-38 می باشد که به ترتیب مربوط به ضرایب تعیین معادلات رگرسیونی و نتایج آنالیز واریانس آزمون مربوطه هستند.
جدول 4-37- ضرایب همبستگی حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار
ضریب تعدیل شده R2-adj
ضریب تعیین R2
ضریب هبستگی ?
نوع ضریب
.267
.268
.518
مقدار
همان طور که در جدول 4-37 دیده می شود، مقادیر ضریب همبستگی، مجذور ضریب همبستگی در قالب ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده ضریب تعیین همگی گواه بر وجود ارتباط مستقیم مناسبی بین این دو متغیر اند. مقدار ضریب تعدیل شده ضریب تعیین 0.268 است.
جدول 4-38- نتایج آنالیز واریانس حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار
P-Value (Sig)
ضرایب استاندارد نشده
آماره آزمون T
ضرایب استاندارد نشده
مبنا
?
?
.000
24.796
74.140
مقدار ثابت (?)
.000
.518
11.840
8.831
عامل انعطاف پذیری
همچنین در جدول 4-38 نیز مقدار P-value یا همان Sig در نرم افزار SPSS 0.000 می باشد که از سطح معناداری 0.05 بسیار کوچکتر است بنابراین می توان ابراز داشت که متغیر مستقل انعطاف پذیری بر تعیین مقادیر متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار موثر بوده و نقشی تعیین کننده دارد، از اینرو فرض H0 رد خواهد شود و وجود ارتباط بین دو متغیر انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار به اثبات می رسد و می توان در سطح اطمینان 95 % بیان داست که رابطه خطی بین این دو برقرار است. در ادامه در شکل 4-12 فرمول رگرسیون خطی که به شکل Y=?X+? در قالب تصویر نمایش داده شده است که بر اساس آن می توان امتیاز حاصله برای متغیر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار از متغیر مستقل X یعنی قیمت را پیش بینی نمود، این معادله بر اساس نتایج حاصل از جدول 4-38 عبارت است از Y=74.140X+8.831. علامت مثبت متغیر مستقل X نشان دهنده رابطه مستقیم بین متغیرهای انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار است و نیز مقدار ضریب معادله یا همان شیب خط (?) 8.831 است که این مفهوم را خواهد رساند که به ازای یک واحد تغییر در متغیر انعطاف پذیری به میزان 8.831 واحد به متغیر سرمایه اجتماعی وفادار افزوده می شود. شکل 4-12 نیز نمودار های مربوط به این آزمون را در قالب نمودار هیستوگرام و نمودار رگرسیونی باقی مانده ها نمایش می دهد.
شکل 4-12- نمودار رگرسیون و هیستوگرام رابطه عامل انعطاف پذیری و متغیر سرمایه اجتماعی وفادار
4-9- رتبه بندی متغیر ها و زیر شاخص ها توسط روش ANP
بسیاری از مسائل تصمیم گیری نمی توانند ساختار سلسله مراتبی داشته باشند زیرا وابستگی های درونی و بیرونی بر روی خوشه ها و یا همان معیارها و گزینه ها تاثیر می گذارند. تکنیک ANP یک روش مناسب برای اینگونه مسائل می باشد. تکنیک ANP یک چارچوب عمومی برای اخذ تصمیمات فراهم می آورد بدون اینکه فرض غیر واقعی استقلال عناصر سطح بالاتر به عناصر سطح پایین تر و یا استقلال عناصر در یک سطح را در مسئله وارد نماید. در واقع ANP از یک شبکه به جای سلسله مراتب استفاده می نماید (ساتی, ????).
در مسئله رتبه بندی شاخص ها و معیار های دارای رابطه با متغییر وابسته سرمایه اجتماعی وفادار ، علاوه بر گام های شناسایی و بررسی میزان ارتباط در بخش های گذشته، ساختار ارتباط و وابستگی شبکه ای آنان نیز در این بخش به کمک تکنیک ANP مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. ابتدا برای انجام فرایند شبکه تحلیلی نیاز است تا شبکه ارتباطات بین معیارها و زیر معیارها مشخص گردد این کار با بهره گیری از نظر خبرگان و ارزیابی های انجام شده در گذشته صورت گرفت و در قالب شکل 4-13 ارائه شده است.
شکل 4-13- ساختار معیارها در تحقیق
برای اجرا روش ANP همچون تحقیق غضنفری و روحانی (2007) از نرم افزار سوپر دیسیژن88 (SP) بهره برده شده است. برای این مراحل ذیل انجام گرفته است؛
1- کار ابتدا معیارها و زیرمعیار ها با نوع ارتباطات مشخص می گردد که در شکل 4-14 آمده است.
شکل 4-14- معیارها و زیرمعیار ها با نوع ارتباطات
2- در گام بعدی مقایسات دودویی باید صورت گیرد که در این نرم افزار چهار روش وجود دارد، پرسشنامه ای، ماتریس، شفاهی و گرافیکی که با توجه به ادبیات و الگو گیری از سبک آشنای روش تحلیل سلسله مراتبی فرآیند AHP از روش پرسشنامه ای بهره برده خواهد شد و مبنای ارزیابی آن ترجیح است که نمونه تنظیم آن در شکل 4-15 نشان داده شده است.
در ادامه میزان ناسازگاری چک را می کنیم که در صورت کمتر از 0.1 بودن مقدار ورودی به نرم افزار قابل پذیرش خواهند بود. در شکل 4-16 تمامی مقادیر ناسازگاری مقایسات مختلف را مشاهده می نمایید که از 0.1 همگی آنها کمتر اند. بنابراین قابل پذیرش خواهد بود. که در شکل 4-16 با کادر قرمز میزان ناسازگاری مشخص شده است.
شکل 4-15- تمامی مقادیر ناسازگاری مقایسات دودویی
شکل 4-16- تمامی مقادیر ناسازگاری مقایسات دودویی
3- در این گام سوپر ماتریس بدست می آید که در شکل 4-17 قابل مشاهده است.
شکل 4-17- سوپر ماتریس مقایسات دودویی در نرم افزار سوپر دیسیژن
این نرم افزار شبکه و سوپر ماتریس را پس از تعریف ماتریس مقایسات زوجی برای آن ارائه می نماید که در شکل 4-18 سوپر ماتریس را مشاهده نمودید شبکه حل شده نرم افزار SP در نهایت با ارائه نرخ های اولویت بندی همگرا شده نرمال، اولویت ها را برای هر یک از زیر معیارها مشخص می نماید در شکل 4-18 و شکل 4-19 گزارش نرم افزار به ترتیب برای نرخ های اولویت بندی عوامل و مقادیر استاندارد شده عوامل در اختیار قرار داده شده است.
شکل 4-18- نرخ های اولویت بندی عوامل توسط نرم افزار SP
شکل 4-19- مقادیر استاندارد شده عوامل توسط نرم افزار SP
بر این اساس می

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید