دانلود پایان نامه

جمعآوری در نمونه آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی ودستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید (دانایی فر و همکاران، 1387). در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آمادهسازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها، سپس تحلیل روابط بین متغیرها، و در نهایت مقایسهی نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند (کامپنهود و کیوی،1383). در این فرایند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند. تجزیه و تحلیل دادهها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود.
دادههای خام با استفاده از نرمافزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیتها و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان حاصل میشود و در ادامه در آمار استنباطی، به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و آزمون های که در فصل سوم بیان گردید و در آخر امر به یاری نرم افزار های آماری همچون SPSS و … با سرعت بالاتر تحلیل ها صورت می پذیرد و به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق پرداخته خواهد شد.
این فصل با توجه به مدل مفهومی ارائه‌ شده در فصل پیشین به دنبال اثبات و بیان حقانیت آن است. بنابراین نمونه مطالعاتی کاربردی بانک مهر اقتصاد انتخاب شده است. بنابراین طبق مدل ارائه شده در فصل گذشته ابتداء با توزیع پرسشنامه های اول فرضیه های تحقیق از طریق تحلیل آمار توصیفی و استنباطی آزمون خواهند شد. در ادامه در آمار تحلیلی متغیرهای مکنون شناسایی وتوسط تحلیل عاملی اکتشافی روای سازه بررسی می گردد. همچنین جهت بررسی وضعیت متغیرهایی تحقیق از آزمون یک جامعه (T -1 sample) استفاده می شود و روابط متغییر ها توسط ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده تحلیل خواهد شد. سپس با توجه به روش های تصمیم گیری چند معیاره وزن شاخص ها و فاکتور های مورد آزمون با اطلاعات کسب شده از پرسشنامه های دوم مشخص می گردد و جهت برنامه ریزی های راهبردی اولویت های کاری تعریف شده و با قالب مدونی قابلیت استفاده توسط مدیر را پیدا خواهند کرد. از اینرو این کار با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره ANP اتجام می‌گردد . شاخص‌های فوق به عنوان متغیرهای اصلی در این پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است و با کمی نمودن و تجزیه و تحلیل آن‌ها به پرسش پژوهش پاسخ داده می‌شود. شکل 4-1 پیوستگی اقدامات صورت گرفته را نمایش می دهد.
شکل 4-1- مراحل شکل گیری تحقیق
4-2- آمار توصیفی
هدف علم آمار، استنتاج از تعداد زیادی مشاهدات است که از جامعه بدست میآیند؛ بنابراین اولین سوالی که به ذهن هر پژوهشگری میرسد این است که آیا میتوان این مجموعه بزرگ از مقادیر را توصیف کرد و چگونه میتوان مشاهدات زیاد جامعه را در یک چارچوب مشخص سازماندهی نمود(آذر، مومنی، 1381).
در تجزیه و تحلیل توصیفی، محقق دادههای جمعیت شناختی جمعآوری شده از نمونه آماری را با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل توصیفی مناسب از جمله جداول فراوانی، نمودار دایرهای بررسی کرده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به صورت زیر میباشد:
4-2-1- بررسی ویژگی جامعه از منظر سن
اگرچه سن تقویمی افراد شاخص معتبری برای عملکردهای افراد نمی باشد و اصولا تقسیم بندیهای صورت گرفته بر حسب سن، متفاوت و براساس نیازها و سیاست های خاص میباشد اما در این تحقیق، محقق مشتریانی که کم تر از 40 سال سن داشته اند را جوان و مشتریانی که بالای 40 سال سن دارند را میانسال نامگذاری کرده است. دلیل این نامگذاری برای تحلیل هایی است که در یافتههای جانبی می توان از آن ها بدست آورد. در جدول زیر فراوانی و درصد هر یک از دو طبقه جوان و مسن قابل مشاهده می باشد.
جدول 4-1- آمار توصیفی پاسخگویان بر مبنای سن
سن پاسخگویان
فراوانی
درصد فراوانی
افرادی که بالای 40 سال سن دارند
145
38?
افرادی که زیر 40 سال سن دارند
238
62?
در شکل 4-2 نمودار میله ای بر حسب سن پاسخگویان مشخص شده است.
شکل 4-2- نمودار دایره ای به تفکیک سن
همان طور که در شکل بالا قابل مشاهده است، جمعیت جوان (کم تر از 40 سال) در این نمونه 238 نفر میباشند که در مقایسه با جمعیت 145 نفری جمعیت میانسال (بالای 40 سال)، 24? بیشتر می باشند. لذا می توان مدعی شد که اکثریت پاسخگویان در این تحقیق (62?) افرادکم تر از 40 سال سن تشکیل دادهاند.
4-2-2- بررسی ویژگی جامعه از منظر جنسیت
در این تحقیق از نظر جنسیتی نیز پاسخگویان به دو دسته تقسیم بندی شده اند که در جدول و شکل زیر، فراوانی و درصد هر دسته مشخص شده است.
جدول 4-2- آمار توصیفی پاسخگویان بر مبنای جنسیت
جنسیت پاسخگویان
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
243
63?
زن
141
37?
در شکل 4-3 نمودار دایره ای بر حسب جنسیت مشخص شده است.
شکل 4-3- نمودار دایره ای به تفکیک جنسیت
همان طور که در شکل بالا قابل مشاهده است، جمعیت مردان در این نمونه 265 نفر میباشند که در مقایسه با جمعیت 142 نفری جمعیت زنان، 20? بیشتر می باشند. لذا می توان مدعی شد که اکثریت پاسخگویان در این تحقیق(65?) را مردان تشکیل دادهاند.
4-2-3- بررسی ویژگی جامعه از منظر تحصیلات
یکی دیگر از شاخص های طبقه بندی پاسخگویان، میزان تحصیلات است. در این تحقیق پاسخگویان به سه دسته “دیپلم و کم تر از آن” ، “فوق دیپلم و لیسانس” و “فوق لیسانس به بالا”. فراوانی و درصد هر طبقه در جدول زیر قابل مشاهده است.
جدول 4-3- آمار توصیفی پاسخگویان بر مبنای تحصیلات
تحصیلات پاسخگویان
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم و کم تر از آن
147
38%
فوق دیپلم و لیسانس
215
56%
فوق لیسانس به بالا
22
5%
یافته های تحقیق
در شکل 4-4 نمودار دایره ای بر حسب تحصیلات پاسخگویان مشخص شده است.
شکل 4-4- نمودار دایره ای به تفکیک جنسیت
همان طور که در شکل بالا قابل مشاهده است، جمعیت فوق دیپلم و لیسانسه ها در این نمونه 215 نفر میباشند که در مقایسه با جمعیت دیپلمه ها و فوق لیسانس به بالا که به ترتیب 147 و 22 نفر جمعیت دارند، به ترتیب 18? و 50? بیشتر می باشند. لذا می توان مدعی شد که اکثریت پاسخگویان در این تحقیق (56?) از تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس برخوردار می باشند.
4-3- ارزیابی وضعیت متغیرهای تحقیق
همان طور که در فصل های گذشته گفته شد متغییر های اصلی قیمت خدمات، کیفیت خدمت دهی، عملکرد سیستم خدمات، زمان انتظار ارائه خدمت، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری هستند که این تحقیق آنها را به متغییر های کوچک تری تجزیه کرده تا طراحی سوالات دقیق تر و آزادی عمل بهتری برای طرح سوال وجود داشته باشد. بنابراین شش متغییر فعلی به 29 متغییر تبدیل گردیده و سوالات بر مبنای آنان طرح گردید است که در ادامه به تحلیل آنان پرداخته خواهد شد. اما در این بخش به کمک آمار استنباطی وضعیت این 6 متغیر از نظر معنا داری مناسب بودن آنها برای تحقیق، برای هر یک فرضیه ای تعریف و جهت آزمودن آن از آزمون t-استیودنت استفاده میشود.
آمار استنباطی به شیوههایی اطلاق می ‌شود که از طریق آنها، ویژگی گروه های بزرگ بر اساس اندازهگیری همان ویژگی گروههای کوچک استنباط می‌شود. به عبارت دیگر؛ روش‌های آمار استنباطی به منظور برآورد پارامترهای جامعه (میانگین جامعه) از طریق نمونهگیری ‌از جامعه مورد نظر بکار می‌رود. بنابراین در این بخش ابتدا به بررسی نرمال بودن دادهها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنوف پرداخته میشود، سپس به منظور آزمون هر یک از فرضیهها از معادلات ساختاری، آزمون t-استیودنت استفاده میشود. برای آزمون فرضیات اول تا ششم، آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه مورد استفاده قرار گرفت. بررسی فرضیات در سطح اطمینان 95% انجام شده است و ساختار فرضیه به شکل ذیل خواهد بود.
با توجه به اینکه تمامی سوالات پرسشنامه به در بازه 5 حالته طیف لیکرت تعریف شده اند از اینرو میانگین کمتر از 3 به معنای وضعیت نامناسب و بیشتر از آن به معنای وضعیت بسیار مناسب خواهد بود.
4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن دادهها
برای آن که مشخص شود از کدام دسته از آزمونهای آماری یعنی پارامتریک یا ناپارامتریک را میتوان استفاده کرد، ابتدا باید نرمال بودن دادهها را مورد آزمون قرار داد. بدین منظور فرضیه مربوط به این قسمت عبارتند از:
H0 = —- توزیع داده ها نرمال است sig ? 05/0
H1= توزیع داده ها نرمال نیست—— sig ? 05/0
فرضیه فوق برای متغیرهای تحقیق از طریق اجرای آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (آزمونKS) بررسی شد که نتیجه آن در جدول 4-4 نشان داده شده است.
جدول 4-4- آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
مولفه
sig
نتیجه
سوالات مربوط به متغیر قیمت خدمات
181/0
نرمال است
سوالات مربوط به متغیر کیفیت خدمت دهی
124/0
نرمال است
سوالات مربوط به متغیر عملکرد سیستم خدمات
112/0
نرمال است
سوالات مربوط به متغیر زمان انتظار ارائه خدمت
083/0
نرمال است
سوالات مربوط به متغیر قابلیت اطمینان
110/0
نرمال است
سوالات مربوط به متغیر انعطاف پذیری
059/0
نرمال است
به طور معمول در علوم انسانی تایید یا رد فرضیات با اطمینان 95? بیان می شود. از طرفی میزان sig که به کمک نرم افزار SPSS بدست می آید بیانگر میزان خطایی است که در رد فرضیه H0 می توان مرتکب شد. لذا هنگامی که این مقدار بیشتر از 05/0 (95/0 – 1) باشد، به راحتی نمی توان فرضیه H0 را رد کرد. چنانچه در جدول 4-4 مشاهده می شود sig همه متغیرها بیش از 05/0 می باشد. لذا با اطمینان 95? نمی توان مدعی رد فرضیه H0 شد. به عبارت دیگر در خصوص همه متغیرها فرضیه H0 که نرمال بودن داده ها می باشد، تایید می گردد.
4-3-2- وضعیت متغیر قیمت خدمات
با استناد به نتایج بدست آمده از نمونه و انجام آزمون T-1sample و نتایج آن در جدول 4-5 ملاحظه می شود که وضعیت متغیر قیمت خدمات در سطح 000/0 معنا دار تلقی شده (Sig=0?=0/05) و می توان گفت که فرض H0رد و فرض H1پذیرفته شده است. از سوی دیگر از آنجا که مقدار t مثبت بوده و مقدار میانگین متغییر بزرگتر از 3 است، فرضیه اول تایید می شود. به عبارت دیگر متغیر قیمت خدمات دارای وضعیت مطلوبی در جامعه آماری است.
جدول 4-5- آزمون جامعه میانگین آماری مربوط به وضعیت متغیر قیمت خدمات
حجم نمونه=384
Test Value=3
سطح اطمینان95%
اختلاف از میانگین
سطح معناداری
(P-Value)
درجه آزادی
آماره آزمونT
کران بالا
کران پایین
4.33
3.46
1.04
0.00
383
4.04
قیمت خدمات
4-3-3- وضعیت متغیر کیفیت خدمت دهی
با استناد به نتایج بدست آمده از نمونه و انجام آزمون T-1sample و نتایج آن در جدول 4-6 ملاحظه می شود که وضعیت متغیر کیفیت خدمت دهی در سطح 000/0 معنا دار تلقی شده (Sig=0?=0/05) و می توان گفت که فرض H0رد و فرض H1پذیرفته شده است. از سوی دیگر از آنجا که مقدار t مثبت بوده و مقدار میانگین متغییر بزرگتر از 3 است، فرضیه اول تایید می شود. به عبارت دیگر متغیر

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید