دانلود پایان نامه

ل بیگی اصلی و طالقانی (1392) برابر 6.5 % (یا 0.065 ) در نظر گرفته شده است.
1-9- روش تحقیق و روش گردآوری داده ها:
تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد که برای انجام آن از روش توصیفی – پیمایشی استفاده می شود. روش اجرایی تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی خواهد بود. روش کتابخانه ای به منظور تدوین چارچوب نظری تحقیق، مطالعه تحقیقات پیشین و بررسی نظریات خبرگان و صاحب نظران صورت می گیرد. پس از ارزیابی تحقیقات و نظریات مرتبط با موضوع از یک سو و شناخت جامعه مورد مطالعه از سوی دیگر، به تدوین مفاهیم و متغیرهای مورد بررسی پرداخته می شود. همچنین برای گردآوری داده ها از طریق انجام مصاحبه چهره به چهره و همچنین ابزار پرسشنامه اقدام شده است.
1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد که برای انجام آن از روش پیمایشی استفاده می شود.روش اجرایی تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی خواهد بود. روش کتابخانه ای به منظور تدوین چارچوب نظری تحقیق، مطالعه تحقیقات پیشین و بررسی نظریات خبرگان و صاحب نظران صورت می گیرد. پس از ارزیابی تحقیقات و نظریات مرتبط با موضوع از یک سو و شناخت جامعه مورد مطالعه از سوی دیگر، به تدوین مفاهیم و متغیرهای مورد بررسی پرداخته می شود. گردآوری داده ها از طریق انجام مصاحبه چهره به چهره و همچنین ابزار پرسشنامه می باشد.
1-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در این تحقیق از روش های توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود. بدین صورت که در بخش یافته های توصیفی، با استفاده از جداول یک بعدی به بررسی موقعیت هر یک از پاسخ دهندگان پرداخته و اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل شده و به صورت جدول و نمودار نشان داده خواهد شد. در بخش یافته های استنباطی نیز روش تجزیه و تحلیل ما در این تحقیق استفاده از آزمون های آماری برای تعیین نتیجه فرضیات مساله می باشد. تمامی محاسبات و تحلیل های آماری توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. پس از مشخص گردیدن نتایج فرضیه ها و شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه های اجتماعی و سطح وفا داری مشتریان به کمک خبرگان انجام خواهد گرفت و در ادامه توسط روش6ANP یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی و تعیین میزان اهمیت آنها صورت می گیرد. ANP یک تئوری ریاضی است که به طور سیستماتیک با انواع وابستگی ها سر و کار داشته و به طور موفقیت آمیزی در زمینه های گوناگون به کار گرفته شده است. فرآیند تحلیل شبکه ای را می توان کاملترین روش تصمیم گیری چند معیاره نام نهاد که تاکنون ارائه شده است (عمل نیک و همکاران7، 1389) . ساعتی (1996) روشی را برای تصمیم گیری چند معیاره ارائه کرده است که این روش به اختصار فرآیند تحلیل شبکه یا ANP نامیده شده و هدف از ارائه آن ساختن مدلی می باشد که از طریق آن بتوان مسائل پیچیده تصمیم گیری چند معیاره را به صورت اجزاءکوچک تر تجزیه نمود و به واسطه مقدار دهی معقولانه به اجزاء ساده تر و سپس ادغام این مقادیر تصمیم گیری نهایی را انجام داد.
1-12- جمع بندی:
ساختار کلی تحقیق بر اساس بهترین الگو های پژوهشی در ادبیات تحقیق سازمان دهی شده است. در فصل 2 به معرفی ادبیات موضوع پرداخته شده است. در فصل 3 روش تحقیق به تفصیل ارائه می گردد و در فصل 4 نتایج محاسباتی انجام و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نتیجه گیری و جمع بندی نهایی در فصل 5 ارائه شده است.
فصل دوم
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه:
سرمایه ‌اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. در این میان نباید از نقش نهادهای مدنی و دمکراتیک و نیز نقش دولت در گشودن چنین فضاهایی غافل شد. در دیدگاه‌های سنتی مدیریت توسعه، سرمایه‌های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می‌کردند. اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه‌ اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه، استفاده از دیگر سرمایه‌ها به طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه‌ای که فاقد سرمایه‌ اجتماعی کافی است سایر سرمایه‌ها ابتر می‌مانند و تلف می‌شوند. از این‌رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب شده و حکومت‌ها و دولتمردانی موفق قلمداد می‌شوند که بتوانند با اتخاذ سیاست‌های لازم و ارائه راهکارهای مناسب در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نائل شوند.
از سوی دیگر برای حفظ این سرمایه اجتماعی توجه به مقوله وفاداری مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و این دو مقوله در حوزه بانکداری کشور ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار اند زیرا فضای رقابتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
در محیط بسیار رقابتی، پیچیده و پویا در نظام بانکداری، کوچکترین تفاوت موجود در خدمات در کنار افزایش تقاضای مشتری منجر به نقل و انتقالات عظیم در صنعت می شود. بانک های سنتی تا حدود زیادی بصورت بانک های مشتری محور در می آیند آن هم طبق اصول و مبانی بازاریابی رابطه مند که روی وفاداری مشتری به عنوان هدف اصلی خود تمرکز می کند (برلی8 و همکاران، 2004).
در سال های گذشته صنعت بانکداری کشورمان، به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، دولتی بودن و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، همواره مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده است اما با ورود بانک های بخش خصوصی، این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم بر می دارد (عبدالوند و عبدلی، 1385).
تغییرات تدریجی که در صنعت بانکداری کشورمان به دلیل ورود بانک های بخش خصوصی بوجود آمده است باعث افزایش مکرر انتظارات مشتریان در تمام زمینه های مربوط به خدمات مشتری شده است. بنابراین بانک ها باید با شناسایی دقیق ابعاد وفاداری مشتری، سیستم هایی را در جهت برقراری رضایت مشتریان و در نهایت ایجاد وفاداری هدایت و اجرا نمایند (عبدالوند و عبدلی، 1385).
در این فصل تلاش خواهد شد تا مروری اجمالی بر کار های انجام شده در حوزه سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان صورت گیرد تا بدین وسیله فضای خالی تحقیقاتی شناخته شود و مشخص گردد که چه بخش های فضا های خالی تحقیقاتی در این حوزه هستند و تحقیق حاضر چه جایگاهی در بین آنها دارا ست و انجام ان چه کمکی به ادامه تحقیقات گذشته خواهد داشت و ضرورت انجام آن در چه حد و اندازه ای خواهد بود.
2-2- تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب‌نظران
سرمایه اجتماعی واژه‌ای است که در سال‌های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی شده و از این منظر دریچه تازه‌ای را در تحلیل و علت‌یابی مسائل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. در این زمینه مطالعات وسیعی توسط صاحب‌نظران و دانشمندان این علوم صورت گرفته و نظریه‌پردازانی همچون جین جاکوب (1961)، لوری (1970) بن پرات (1980)، ویلیامسن (1981)، بیکر (1983)، جیمز کلمن (1966)، رابرت پاتنام (1970)، پیربوردیو (1980) و فرانسین فوکویاما (1990) تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی ارائه کرده‌اند.
جیمز جاکوب در کتاب “مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی” سرمایه اجتماعی را شبکه‌های اجتماعی فشرده‌ای می‌داند که در محدوده‌های قدیمی شهری در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. یک مثال عینی این تعریف را در دنیای امروزه می‌توان در تشکل‌های غیردولتی حمایت از محیط‌ زیست یافت. این شبکه اجتماعی بعضا نیروهای قدرتمندی را به صورت NGOها به وجود می‌آورد که حتی در حمایت از محیط ‌زیست موجب توقف پروژه‌های عمرانی دولت نیز می‌شوند.
شکل معینی از سرمایه‌اجتماعی که در تسهیل کنش‌های معینی ارزشمند است ممکن است برای کنش‌های دیگر بی‌فایده یا حتی زیان‌مند باشد. سرمایه‌اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکی تولید قرار دارد. بنابراین از نظر کلمن سرمایه ‌اجتماعی شامل یک چارچوب اجتماعی است که موجب تسهیل روابط میان افراد درون این چارچوب می‌شود، به گونه‌ای که فقدان آن ممکن است در دستیابی به هدف معین هزینه‌ بیشتری به افراد آن جامعه تحمیل کند.
از نظر پاتنام، سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی‌های زندگی اجتماعی، شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد است که مشارکت‌کنندگان را قادر می‌سازد تا به شیوه‌ای موثرتر اهداف مشترک خود را تعقیب کنند. به بیان دقیق‌تر سرمایه ‌اجتماعی از طریق افزایش هزینه‌های بالقوه جدا شدن، تقویت هنجارهای مستحکم بده – بستان، تسهیل جریان اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به شهرت کنشگران و تجسم موفقیت‌های گذشته سعی دارد به تحقق کنش جمعی کمک کند.
آنچه از تعاریف متعدد سرمایه‌اجتماعی برمی‌آید این است که این مفهوم دربردارنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین اعضای یک گروه بوده به نحوی که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ارزش‌ها و معیار رایج در جامعه مثبت تلقی شود هدایت می‌کند. لذا آنچه از این تعریف استنباط می‌شود این است که هر چند ممکن است سرمایه‌ اجتماعی به دلیل تقویت نیروهای جاذبه بین اعضای یک گروه و نیروهای دافعه بین گروه‌های متفاوت لزوما عامل مثبتی در یک جامعه به شمار نیاید ولی قطعا برای پیشبرد و سهولت در عملکرد اقتصادی، اجتماعی آنها، جامعه یک عامل ضروری به شمار می‌رود. بنابراین میزان سرمایه اجتماعی در یک جامعه می‌تواند نشان دهنده شکاف موجود بین آن جامعه یا یک جامعه برخوردار از یک نظام دموکراسی با حداکثر کارایی در نظام اقتصادی، اجتماعی باشد.
2-3- اهمیت سرمایه اجتماعی
به طور کلی میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه‌ای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است. همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه‌اجتماعی موجب تسهیل کنش‌های اجتماعی می‌شود، به طوری که در مواقع بحرانی می‌توان برای حل مشکلات از سرمایه‌اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیندهای موجود سود برد. از این‌رو شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد.
تعدادی از عناصر اصلی که می‌توان سرمایه اجتماعی را با آن مورد اندازه‌گیری قرار داد عبارتند از:آگاهی به امور عمومی،‌ سیاسی، اجتماعی، وجود انگیزه در افراد جامعه که در پی کسب این دسته از آگاهی‌ها برآیند، اعتماد عمومی به یکدیگر، اعتماد به نهادهای مردمی و دولتی، مشارکت غیر رسمی همیارانه در فعالیت‌های داوطلبانه در تشکل‌های غیر‌دولتی، خیریه‌ای، مذهبی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و علمی و… . در مجموع می‌توان گفت که یکی از معیارهای اصلی در شناخت سرمایه اجتماعی شکل و شیوه روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و نحوه همزیستی آنها در جامعه مورد مطالعه است. از دیگر معیارها می‌توان به احساس مردم نسبت به حکومت و مردم اشاره کرد و نیز داشتن احساس خوشایند نسبت به امنیت، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و امیدواری نسبت به آینده از معیارهای مطرح محسوب می‌شود.
2-4- سطوح سرمایه اجتماعی
برخی نویسندگان، سرمایه اجتماعی را در 2 سطح سازمانی و ملی بررسی و مطالعه کرده‌اند که می توان این دو را به شرح ذیل معرفی نمود:
2-4-1- سرمایه اجتماعی در سطح ملی
سرمایه اجتماعی در این سطح، اشاره به شبکه‌ها، تعاملات و هنجارهایی دارد که کیفیت و کمیت تعاملات اجتماعی را شکل می‌دهد. سرمایه اجتماعی فقط مجموع نهادهایی که جامعه را تشکیل می‌دهند،

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید