میزان، هوایی، ترتیب

بیشتر بود (جدول 4-5). به نظر میرسد به منظور جبران تشکیل برگهای کوچکتر در سال اول که یکی از اجزاء عملکرد میباشد، تعداد ساقه فرعی در گیاه افزایش یافته است.تعداد سنبله در گیاهگونههای M. spicataو M. piperita به ترتیب با میانگین 0/35 و 9/16 سنبله در گیاه در سال اول ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع پورنامداریان، زبان ادبی، مقتضای حال

تثبیت شعر نیما و شاعرانی که بهراستی از او متأثر بودند، مؤثر واقع شد. درواقع نقطۀ شروع فعالیت براهنی همین کار بود. او به طور جدی، کار خود را در نقدنویسی از توضیح و تشریح نظریۀ ادبی نیما در مقابل گفتمان ادبیات کلاسیک آغاز کرد. از دیدگاه حمید تقیآبادی در ادامه مطلب…

نور فلورسنت، انکوباتورها

28 ژنوتیپ از گونه M. spicata و 6 ژنوتیپ از گونه M. piperita بودند. 3-4- نحوه اجرای آزمایش در مزرعهنمونههای ریزوم ژنوتیپهای مربوط به گونههای مختلف به مزرعه چاه اناری دانشگاه صنعتی اصفهان انتقال داده شده و طی سال اول مطالعه، در کرتهای 1×1 متر مربع در قالب طرح بلوکهای ادامه مطلب…

نور فلورسنت، انکوباتورها

میکروارگانیسمها در جدول 2-1 نشان داده شده است [29 و 223]. از نقطه نظر بیولوژیکی، سوالات اساسی در مورد کارایی لامپهای LED در فعالیتهای فتوسنتزی گیاهان و تولیدات ثانویه آنها وجود دارد. آنچه که مسلم است، گیاهان عکسالعملهای متفاوتی را نسبت به طول موجهای مختلف نور نشان میدهند. اولین مطالعه ادامه مطلب…

گیاه، میکوریزا، افزایش

ریشه در اثر تلقیح با قارچ که باعث آزاد شدن یونهای فسفر از فسفاتهای آلی توسط هیف قارچ میگردد [18]2- وجود اسیدهای آلی مانند اسید اگزالیک که توسط این قارچها ساخته شده و باعث تسهیل در رهاسازی یونهای فسفر جذب شده به صورت هیدروکسیدهای آهن و آلومینیوم میگردند. هر چند ادامه مطلب…

گیاه، میزبان، ریشه

سویا، کنجد و آفتابگردان.گیاهان میزبان میتوانند بصورت انتخابی و نه تخصصی حمایت گونههایی از قارچ AM را برای رشد و تکثیر در شرایط محیطی به عهده گیرند [187]. برای برقراری همزیستی و ایجاد کلونیزاسیون میزان اختصاصی بودن، قدرت پذیرش میزبان (تعداد و تنوع گونهها یا ژنوتیپهای قارچ میکوریزا که توسط ادامه مطلب…