No category

پایان نامه ارشد درمورد تاب آوری، دانش آموز، دانش آموزان

انجام این کار پیدا خواهم کرد» میباشد، اگرچه تفکر راهبردی خواستار تنها یک گذرگاه قابل استفاده به هدف خواسته شده است، اما افراد دارای سطوح امید بالاتر اغلب قادر به تصور چندین راهبرد و گذرگاه بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درمورد دانشجویان، روان شناسی، خودکارآمدی

فریده (1387). خودکارآمدی و یادگیری خودتنظیم در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری، یک مطالعه کیفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 8 (1)؛ 33-42. خزائلی پارسا، فاطمه (1389). تاب آوری و نقش آن در ارتقاء سلامت بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درمورد دانشجویان، تاب آوری، خودکارآمدی

هر دو متغیر امیدواری و شادکامی علاوه بر آنکه با هم رابطه مثبت و معنادار دارند هر دو با مؤلفۀ رضایت شغلی نیز رابطه دارند. استاورُوا171 و همکاران (2012) در پژوهش خود شادکامی افراد مذهبی بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درمورد خودکارآمدی، سلامت روان، تفکر راهبردی

را تبیین میکند. در گام دوم امید وارد معادله رگرسیون شده است که با اضافه شدن این متغیر ضریب همبستگی چند متغیره برابر با 43/0R= شده است. همچنین میزان ضریب تبیین برابر با 19/0 = بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درمورد خودکارآمدی، رضایت شغلی، دانش آموزان

شامل دو بعد، مفهوم سازی کرده است: توانایی طراحی گذرگاه هایی بسوی هدف های مطلوب، به رغم موانع موجود و توانایی ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم حرکت در این گذرگاه ها. امید، مجموع این بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درمورد خودکارآمدی، روان شناسی، دانش آموز

مورد استفاده قرار می گیرد. یادگیری مشاهده ای به وسیلۀ فرآیندهای توجه، نگهداری، تولید و تحریک هدایت می شود. بندورا (1986) معتقد است یادگیری به وسیلۀ مدل ها می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد که بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درمورد خودکارآمدی، توانایی ها، تاب آوری

همدلی، عزت نفس و سایر ویژگی های مثبت و هم ویژگی های محیطی- اجتماعی (درون خانوادگی و برون خانوادگی) تأثیرگذار است، از آنجایی که تاب آوری فرآیند مقابله و سازگاری موفقیت آمیز در برابر شرایط بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درمورد خودکارآمدی، فشار روانی، فرآیندهای شناختی

واینر144، 1990؛ به نقل از کندری، 1381). انسانها تلاش می کنند تا اهدافی را برگزینند که می دانند توانایی انجام آنها را دارند و از انتخاب اهداف فراتر از حدود توانایی خود اجتناب می ورزند بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل