پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، خودکارآمدی، خوش بینی

مکان کنترل توجه خاصی داشته است. این مفهوم دارای دو بعد کنترل درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر، به عقیده افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند، رویدادهای مثبت زندگی در نتیجه طرح ریزی دقیق و کوشش پی گیر آنها به دست می آید. لذا مسئولیت اعمال، رفتار و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درمورد تاب آوری، استرس، فشار روانی

دارند، بلکه کیفیت ارتباطات آنها بهتر است. نتایج چندین مطالعه نشان داده است که مردم شاد همدیگر را بیشتر دوست دارند و بیشتر به وسیلۀ دیگران دوست داشته می شوند و کسانی که وقت بیشتری را با انها می گذرانند، می گویند باز هم دوست دارند آنها را ملاقات کنند. ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درمورد خودکارآمدی، تاب آوری، دانش آموز

هیجانی و رضایت از زندگی اشاره کرده اند. یکی دیگر از متغیرهایی که می تواند نقش اساسی در شادکامی افراد بازی کند، خودکارآمدی می باشد؛ خودکارآمدی، یکی از سازه های مهم در نظریۀ شناختی- اجتماعی بندورا است و به معنی اطمینان و باور فرد نسبت به توانایی های خود در ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درمورد خوش بینی، بعد شناختی، رضایت از زندگ

ط آرجیل و لو (1990) در مورد تعریف شادکامی صورت گرفت، مشخص شد هنگامی که از مردم پرسیده می شود شادکامی چیست؟ آنها دو نوع پاسخ را مطرح می کنند: اول اینکه ممکن است حالات هیجانی مثبت (مانند لذت) را عنوان کنند و دوم، آن را راضی بودن از زندگی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درمورد تاب آوری، دانش آموز، خودکارآمدی

2-28- پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور 68 فصل سوم: روش شناسی پژوهش 3-1- مقدمه 72 3-2- طرح پژوهش 72 3-3- جامعۀ آماری 72 3-4- نمونۀ آماری 72 3-5- روش نمونه گیری و روش اجرا 72 3-6- ابزار پژوهش 73 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره فلسطینی، شناسایی، اسرائیل

را مطرح می کنند و بیم آن را دارند که با این شناسایی، ابزاری شود برای فلسطینی ها که حقوقشا ن را پیگیری نمایند. رفتار شناسی اسرائیل در طول چندین دهه نشان می دهد که این رژیم به هیچ وجه در شرایط عادی حاضر به اعطای کوچکترین امتیازی نیست، لذا ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر

برای ما شناسایی جهانی اهمیت دارد. در بحث شناسایی باید به این نکته توجه داشته باشیم که شناسایی هر دولت توسط دولت دیگر، به اشکال مختلف (سند یکجانبه، عمل انفرادییا جمعی و یا اقدام صریح مثل برقراری روابط دیپلماتیک یا انعقاد قرارداد دو جانبه ) صورت گیرد.131 در واقع کشوری ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، توافقنامه

مواجه نشود به طور قطع به تأیید اکثریت دو سوم اعضای حاضر خواهد رسید، چرا که تشکیلات خودگردان فلسطین تمامی پتانسیل خود را به کار گرفته است تا با هدف کسب عضویت کامل برای دولت مستقل فلسطین توجه دولت ها را به این مسأله معطوف داشته و در پی این ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد

هزار سکنه عرب و 11هزار یهودی ،و460هزار غیر عرب قید شده بود. بیت المقدس را نیز به عنوان یک شهر بین المللی جدا کرده بودند که باید تحت نظارت و قیمومت سازمان ملل اداره می شد که طرح در آن زمان برای اعراب و فراتر از آن مسلمانان قابل پذیرش ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد

موضوعی شکلی است همواره کارآسانی نبوده و در عمل اعضای دائم شورای امنیت همه موضوعات را محتوایی تلقی می کنند تا بتوانند از امتیاز حق وتو در صورت لزوم استفاده نمایند. 2-5- زمینه‌های پیدایش طرح صلح خاورمیانه: برای مشخص تر شدن ابعاد مختلف چالش سازمان ملل متحد و اعضای دائم ادامه مطلب…